Actes de 2004

DATA DE LA SESSIÓ : 21 DE GENER DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA : ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA : PORTADA D’AIGÜES A VIVER I SERRATEIX DES DE MONTMAJOR.
 
El Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de data tres de desembre de 2003, va aprovar l’expedient de contractació de l'obra de portada d’aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor, el plec de clàusules administratives particulars i la declaració d'urgència per la tramitació de la contractació de l'obra esmentada, obrint el termini d’adjudicació per concurs públic, obert i urgent.
 
Durant el termini donat per a la presentació de proposicions, s’han presentat cinc empreses, Electromecànica Soler, S.L., Constructora PRHO, S.A., Grup Riera – Blanch, S.L., Aïllaments i Instal•lacions Rial, S.L., i Constructora de Calaf, S.A.
 
En l’acte d’obertura de pliques celebrat el dia setze de gener de 2004 a les dotze hores, la mesa va acordar declarar admeses les ofertes de les empreses Electromecànica Soler, S.L., Constructora PRHO, S.A., Grup Riera – Blanch, S.L.,  i Constructora de Calaf, S.A., i declarar no admesa la empresa Aïllaments i Instal•lacions Rial, S.L., atès que en la documentació aportada hi mancava l’acreditació de disposar de la classificació empresarial del Grup E Hidràuliques, Subgrup 1 Abastaments i Sanejaments , categoria C exigida per l’execució de l’obra, de la mateixa manera, es va acordar de requerir al contractista per tal que, i en un termini de tres dies aportés la classificació empresarial requerida, i que en el cas que no fos aportada en el termini assenyalat, no podria ésser admès al concurs.
 
A la vegada va acordar de donar trasllat de la documentació tècnica als tècnics municipals per tal que emetessin el seu informe.
 
En l’acta de la mesa de contractació, valoració de pliques i proposta d’adjudicació, celebrada el dia 21 de gener de 2004 a les quinze hores es va acordar d’excloure de la valoració l’empresa Aïllaments i Instal•lacions Rial, S.L., atès que no ha aportat la documentació acreditativa d’estar en possessió de la classificació empresarial requerida, seguidament i vista la valoració i proposta dels tècnics, i atès que l’empresa que ha obtingut major puntuació és Constructora de Calaf amb 23 punts, la mesa proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Adjudicar l’execució de l’obra de Portada d’Aigua a Viver i Serrateix des de Montmajor, a l’empresa Constructora de Calaf, S.A., per un import de 147.385  ( cent quaranta-set mil tres-cents vuitanta-cinc ) euros, amb l’IVA inclòs, amb subjecció al plec de condicions.
 
Segon.- Aprovar les propostes de millora i els suggeriments presentats per Constructora de Calaf, S.A., per l’execució de l’obra.
 
Tercer.- Requerir a Constructora de Calaf, S.A., perquè en el termini de quinze dies hàbils posteriors a la notificació del present acord, acrediti que ha constituït la garantia definitiva per import de 5.895,40 ( Cinc mil vuit-cents noranta-cinc amb quaranta ) euros, corresponents al 4% del preu d’adjudicació, tal i com indica el punt 1/2 ) de la clàusules administratives particulars.
 
Quart.- Citar a Constructora de Calaf, S.A., per que el dia i hora que se li indicarà, concorri a signar el contracte administratiu corresponent.
 
Cinquè.- Requerir a Constructora de Calaf, S.A., perquè en el termini de quinze dies hàbils posteriors a la formalització del contracte, aporti el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
 
Sisè.- Facultar al Senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari pel desenvolupament dels anteriors acords.
 
Setè.- Retornar les fiances provisionals a les empreses que han participat en el concurs.
 
Vuitè.- Notificar aquests acords a les empreses que s’han presentat al concurs adjuntant-hi una còpia de l’acta de constitució de la mesa de contractació, valoració i proposta d’adjudicació, i a l’Agència Catalana de l’Aigua que cofinança el 80% de l’import d’execució de l’obra.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
 
2 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 – i ÚNICA DE L'ACTUACIÓ: RENOVACIÓ DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – 2ª FASE.
 
Vista la certificació d'obres número 1 i única corresponent a l'actuació: Renovació del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Viver i Serrateix – 2ª fase, emesa per l'enginyer director de l'obra, Sr. Sergi Grau i Torrent i conformada pel contractista.
 
Atès que aquesta actuació està inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya de l’any 2002, amb el número PG-2002/373-PG, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Aprovar la certificació d'obres núm. 1 i única de la renovació del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Viver i Serrateix – 2ª fase, que importa un total de 135.674,27 €.
 
Segon. Remetre la documentació justificativa necessària a la delegació del Govern a Barcelona, per al tràmit de la subvenció.
 
3 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2002.
 
Atès que en el BOP número 283 de data vint-i-sis de novembre de 2003, es va publicar l’edicte sobre el compte general del pressupost de l’any 2002,  i atès que durant el termini establert per la presentació d'al•legacions i observacions, no se n’hi han formulat. I tal i com disposa l’article 193.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals, per unanimitat s’acorda portar a terme l’aprovació del compte general del pressupost de l'any 2002.
 
4 - APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L'ANY 2004.
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2004, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora  de les Hisendes Locals, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
 
Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:
 
Estat d’Ingressos :
 
Capítol.Concepte.Import
 
IIMPOSTOS DIRECTES  34.500,00
II IMPOSTOS INDIRECTES    10.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS  73.000,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  64.800,00
V INGRESSOS PATRIMONIALS    1.700,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 357.615,01
 
TOTAL INGRESSOS :           541.615,01
Estat de despeses :
 
Capítol. Concepte. Import
 
I DESPESES DE PERSONAL 17.000,00
II DESPESES BENS COR I SERVEIS     157.034,49
III DESPESES FINANCERES                     0,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS   1.280,00
VI INVERSIONS REALS          360.900,52
IX PASSIUS FINANCERS    5.400,00
 
TOTAL DESPESES :           541.615,01
 
Segon. Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
A) Funcionaris de carrera :
Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.
1 Funcionaris d'habilitació estatal :
1.1 Subescala Secretaria.
Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -
 
Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.
2 Administratiu / va.
2.1 Adm. General. 0 0 0 C
 
B) Personal laboral :
1 Personal laboral fix a temps parcial - A regularitzar l'any 2004 per concurs.
1 Administratiu adm. General.
1.1 Administració General.110C
 
Tercer. Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Quart. Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al•legacions durant el termini d'exposició pública.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i trenta-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 18 DE FEBRER DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 2003 – NÚMERO-2003/1434 DE TÍTOL INSTAL•LACIONS PER A LA DOSIFICACIÓ DE REACTIUS A LA PLANTA POTABILITZADORA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix té inclosa dins el PUOSC de l’any 2003, l’obra de “ Instal•lacions per a la dosificació de reactius a la planta potabilitzadora “ número 2003/1434, per això, per unanimitat s’acorda acceptar la subvenció del PUOSC de l'any 2003 amb el número 2003/1434 i acceptar-ne la normativa que desenvolupa el PUOSC en el quadrienni 2000 – 2003.
 
2 - APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE L'ORGT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ANY 2003.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2003 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 190.2 de la Llei 39/88, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2003.
- Rebuts: 15.296,10 euros.
- Liquidacions :         0,00 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2003.
- Rebuts : 1.512,77 euros.
- Certificacions :       0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2003 i aprovar-ne el seu contingut.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2003 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 190.2 de la Llei 39/88, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2003.
- Rebuts: 0,00 euros.
- Liquidacions : 0,00 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2003.
- Rebuts : 36,19 euros.
- Certificacions :   0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2003 i aprovar-ne el seu contingut.
 
 
 
3- APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT AL PROTOCOL GENERAL  DEL PROGRAMA DE XARXA BARCELONA - MUNICIPIS DE QUALITAT PELS ANYS 2004 - 2007.
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 29 de gener de 2004, ha aprovat el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004 - 2007, i que mitjançant els seus annexos estableix la finalitat del protocol general , el règim jurídic del protocol, els objectius generals i altres.
 
La clàusula 7ª del Protocol estableix que els Ens que vulguin ser beneficiaris del programa s'hauran d'adherir al mateix mitjançant l'acord corresponent.
 
Vist doncs el que disposa l'esmentat punt, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar l'adhesió d'aquest Ens Local al Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004 - 2007, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 29 de gener de 2004.
 
Segon.- Notificar aquest acord d'adhesió al Excm. President de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT DEL 14 DE MARÇ DE 2004.
 
En compliment del que s'indica a l'article 26 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, es porta a terme el sorteig dels membres de la mesa electoral per les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del 14 de març de 2004.
 
Una vegada celebrat el sorteig, els membres designats per a formar part de la mesa electoral son els següents :
 
Titulars.
President : Sergi Solanellas Genescà.
1er Vocal : Pau Rovira Casas.
2on Vocal : Ricard Gamisans Solà.
 
Suplents.
1 er de President : Maria Rosa Pujol Pagerols.
2on de President : Montserrat Sanmiquel Casellas.
1er Suplent Vocal 1 : Marta Armengou Hurtado.
2on Suplent Vocal 1: Manuel Garoz Martínez.
1er Suplent Vocal 2 : Josep Maria Calveras Riu.
2on Suplent Vocal 2: Marc Torrentó i Calmet.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 18 DE MARÇ DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DISSET DE DESEMBRE DE 2003 I EXTRAORDINÀRIES DE VINT-I-UN DE GENER DE 2004 I DIVUIT DE FEBRER DE 2004.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de disset de desembre de 2003 i extraordinàries de vint-i-un de gener de 2004 i divuit de febrer de 2004 , són aprovades totes elles, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària, ha dictat els decrets que es resumeixen tot seguit:
 
- 19/2003, de trenta-un de desembre, de concessió de permís municipal ambiental per turisme rural a la casa de l’Albareda, a En Antoni Rovira Muxí.
- 1/2004, de catorze de gener, de modificació de la base imposable a la liquidació de la llicència d’obres sol•licitada per Torrentó i Fill, S.L., de l’obra executada a la casa de Cal Masover. 
- 2/2004, de catorze de gener, de modificació de la base imposable a la liquidació de la llicència d’obres sol•licitada per Torrentó i Fill, S.L., de l’obra executada a la casa de Les Sitges. 
- 3/2004, de vint-i-tres de gener, de concessió de permís municipal ambiental per turisme rural a la casa del Forner, a Na Salut Soler i Casas.
- 4/2004, de concessió de llicència ambiental municipal per una activitat de Càmping a la finca del Rastrillo, a En Josep Muntañà Vila.
- 5/2004, de concessió de llicència ambiental municipal per una activitat per a la valorització de residus no especials a la finca del Maiol, a Agroviver, S.L.
- 6/2004, de tretze de febrer, concessió de permís municipal ambiental per turisme rural a la casa de les Sitges, a En Narcís Torrentó i Boix.
- 7/2004, de vint-i-quatre de febrer, d’anul•lació del Decret 2/2004.
- 8/2004, de vint-i-quatre de febrer, d’anul•lació del Decret 1/2004.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 – APROVACIÓ DE LES ACTUACIONS A INCLOURE DINS EL REGISTRE DE NECESSITATS DE XARXA BARCELONA – MUNICIPIS DE QUALITAT 2004 – 2007.
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 29 de gener de 2004, ha aprovat el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004 - 2007, i que mitjançant els seus annexos estableix la finalitat del protocol general , el règim jurídic del protocol, els objectius generals i altres.
 
La clàusula 7ª del Protocol estableix que els Ens que vulguin ser beneficiaris del programa s'hauran d'adherir al mateix mitjançant l'acord corresponent.
 
En la sessió del Ple de l’Ajuntament de data 18 de febrer de 2004, per unanimitat es va aprovar aquesta adhesió.
 
És per tot això, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona les subvencions següents per atendre les activitats i obres municipals projectades pel període 2004/2007 :
180.000,00 euros, per l’arranjament de camins veïnals.
10 bancs d’espai públic i 10 papereres.
500,00 euros, per la representació del retaule de Sant Urbici.
200,00 euros, per la representació dels Pastorets.
6.000,00 euros, per l’edició d’un llibre sobre la història del Monestir de Santa Maria de Serrateix.
5.000,00 euros, per la redacció i edició de la revista Montbordó.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Excm. President de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE “ INSTAL•LACIONS PER A LA DOSIFICACIÓ DE REACTIUS A LA PLANTA POTABILITZADORA “, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA PER LA TRAMITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA.
 
Atès que ha estat aprovat reglamentàriament el projecte titulat:  “ Instal•lacions per a la dosificació de reactius a la planta potabilitzadora “.
Atès que per l'import de l'obra, és necessari convocar concurs públic per adjudicar la mateixa.
 
Atès que la necessitat d’executar aquesta actuació és primordial per garantir la qualitat i la quantitat de l’aigua que s’abasta al municipi, es considera totalment justificat procedir a la tramitació de l'expedient d'adjudicació amb caràcter d'urgència, per no demorar la situació de dèficit actual.
 
Vist el que disposen els articles 69 i 71 del Reial Decret legislatiu 2/2000, per unanimitat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, per urgència, de l'obra de “ Instal•lacions per a la dosificació de reactius a la planta potabilitzadora “ d'import 69.240,77 euros, IVA vigent inclòs, mitjançant el procediment obert i en la forma de concurs. 
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que consta a l'expedient.
 
Tercer. Aplicar la despesa a la partida 4/611.00 del pressupost de la corporació.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU I DEL JUTGE DE PAU SUPLENT.
 
Atès que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la seva sessió de data 11 de novembre de 2003 va adoptar l’acord de requerir a l’Ajuntament de Viver i Serrateix que iniciés els tràmits per la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau i Jutge de Pau suplent, atès que estava a punt d’espirar el termini de quatre anys pels quals son nomenats.
 
Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix va iniciar els tràmits per les renovacions dels càrrecs esmentats amb la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de data vint-i-dos de gener de 2004, amb la exhibició de l’anunci al Jutjat de Primera Instància de Berga i al taulell d’anuncis del Jutjat de Pau de Viver i Serrateix, oferint un termini de quinze dies a comptar des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que els possibles interessats aportessin dins aquest termini la documentació necessària. Atès que s’ha presentat una sol•licitud pel càrrec de Jutge de Pau Titular corresponent a : Antonio Cots Soler, nascut a Barcelona el dia 26/07/1970, amb DNI 39354721 - L, domiciliat a la casa de Les Cots de Sant Joan, i de professió treballador agrícola – ramader.
 
I Atès que s’ha presentat una sol•licitud pel càrrec de Jutge de Pau Suplent corresponent a : Joan Pujol i Argelich, nascut a Viver i Serrateix el dia 08/02/1936, amb DNI 39262724 - E, domiciliat a la casa de Bechs, i de professió treballador agrícola, ramader i forestal.
 
Es per tot això, que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Atès que s’ha verificat que els sol•licitants no es troben incapacitats per l’ingrés a la carrera judicial, en virtut del que disposa l’article 303 de la LOPJ, proposar pel càrrec de Jutge de Pau Titular el Sr. Antonio Cots Soler, nascut a Barcelona el dia 26/07/1970, amb DNI 39354721 - L, domiciliat a la casa de Les Cots de Sant Joan, i de professió treballador agrícola – ramader, i pel càrrec de Jutge de Pau Suplent el Sr. Joan Pujol i Argelich, nascut a Viver i Serrateix el dia 08/02/1936, amb DNI 39262724 - E, domiciliat a la casa de Bechs, i de professió treballador agrícola, ramader i forestal.
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que, i si s’escau, es porti a terme el nomenament.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-set minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 12 DE MAIG DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT PER A LA REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL I DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS.
 
Vista l'Ordre PTO/106/2004, de 5 d’abril, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions per finançar la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal i plans especials urbanístics per a l’elaboració de catàlegs de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable,
 
Atesa la necessitat que té el municipi de disposar del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i del catàleg, perquè es puguin realitzar obres de nova construcció i de reconstrucció o rehabilitació de masies en el sòl no urbanitzable.
 
Atès que les despeses que suposaran la redacció d’aquests treballs no poden ser assumides pel municipi, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 55.964,20 euros, destinada a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i la redacció del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Viver i Serrateix.
 
Segon. Contractar l’empresa Equip Tècnic Santandreu, S.A., perquè porti a terme els treballs abans esmentats .
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – ADHESIÓ A LA INICIATIVA PER A LA CREACIÓ D’UN ACCÉS DIRECTE DES DE LA C-16 AL BERGUEDÀ SUD-OEST.
 
La Generalitat de Catalunya té projectat realitzar el desdoblament de la carretera C-16 entre els municipis de Puig-reig i Berga, seguint el curs del Riu Llobregat. En aquest mateix projecte es preveu un accés a l’alçada de Cal Part, que enllaçaria amb l’actual carretera de Puig-reig i Casserres, carretera de 6 quilòmetres, conformada per gran quantitat de revolts que complica l’accés a la demarcació sud-oest de la comarca del Berguedà, on es troben quatre dels municipis del Berguedà ( Casserres, l’Espunyola, Montclar i Montmajor ).
 
El desdoblament de la carretera C-16 esdevindrà en un augment de la potencialitat de la comarca del Berguedà, i no es pot menystenir l’important paper que han d’esdevenir en aquesta fita els municipis esmentats, així com assegurar al màxim l’accés a aquells serveis comarcals dels quals no es disposen als respectius municipis.
 
Tant és així, que la proposta de realitzar un enllaç directe a l’alçada de Viladomiu fins al municipi de Casserres en línia recta, potencia els extrems identificats en els paràgrafs anteriors i millora la interconnectivitat comarcal.
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Donar suport al fet que el Berguedà oest tingui un enllaç digne i directe a la C-16, d’acord amb la petició del Grup de Defensa del Berguedà Oest, i demanar a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques que busqui el màxim consens possible.
 
Segon.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Casserres, l’Espunyola, Montclar i Montmajor , així com al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – ADHESIÓ A LA INICIATIVA DEL RECONEIXEMENT MITJANÇANT L’ENTREGA DE LA CREU DE SANT JORDI ALS ALCALDES QUE PORTIN VINT-I-CINC ANYS AL CÀRREC.
 
Enguany és un any molt especial pels nostres Ajuntaments, fa vint-i-cinc anys que les corporacions locals varen poder iniciar la seva activitat municipal democràtica i aquesta nova etapa significà una transformació cabdal pels nostres municipis.
 
En vint-i-cinc anys de municipalisme s’ha hagut de lluitar de valent per aconseguir uns serveis mínims que en moltes poblacions eren inexistents. La perseverança de les alcaldesses i els alcaldes que en moltes ocasions compaginaven l’alcaldia sense sou amb una feina remunerada, la il•lusió de les regidores i els regidors, el treball desinteressat de les ciutadanes i ciutadans per millorar la qualitat de vida de petits i grans municipis sota l’aixopluc democràtic ha complert 25 anys.
 
De feina per millorar les nostres poblacions encara en queda molta i les ganes per continuar treballant no ens en falten, però durant aquesta any 2004 ens agradaria poder fer una petita reflexió sobre 25 anys de democràcia local. Aquests anys son importants perquè moltes vegades la feina feta ja forma part de la nostra memòria històrica : qui no recorda poblacions de Catalunya que a principis dels anys vuitanta no disposaven ni dels mes mínims serveis bàsics. Ens queda lluny, però han estat necessaris molts esforços per arribar als pobles i ciutats actuals.
 
Per tot lo exposat anteriorment i atenent l’interès general que suposa la commemoració de 25 anys d’Ajuntaments democràtics i en especial la importància de la figura dels alcaldes i les alcaldesses ( hi al voltant de quaranta alcaldes a Catalunya  que porten 25 anys en el càrrec ) que els han encapçalat al llar d’aquest període, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Demanar al Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall i Mira, President de la Generalitat de Catalunya el reconeixement als alcaldes i alcaldesses amb vint-i-cinc anys al càrrec.
 
Segon.- Proposar que el reconeixement es faci mitjançant l’entrega de la Creu de Sant Jordi en distinció a aquests alcaldes i alcaldesses.
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall Mira.
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Castellar de n’Hug.
 
En aquests moments el Sr. Alcalde s’absenta de la votació, atès que és un dels alcaldes que porten vint-i-cinc anys a l’alcaldia, i acte seguit, sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i cinquanta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 20 DE MAIG DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE “ INSTAL•LACIONS PER A LA DOSIFICACIÓ DE REACTIUS A LA PLANTA POTABILITZADORA “, I ADJUDICACIÓ DE L’OBRA.
 
Atès que durant el termini de presentació de proposicions per l’execució de l’obra de títol “ Instal•lacions per a la dosificació de reactius a la planta potabilitzadora “, inclosa en el Puosc de l’any 2003, amb els números PG-2003/1434-PG i NA-2003/1434-PG, anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 107 de data 04/05/2004, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4125, de data 04/05/2004, no s’ha presentat cap proposta per l’execució de l’obra. 
 
Vist el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en els seus articles 73 i 141.
 
Atès que l’Ajuntament disposa de tres pressupostos per l’execució de l’actuació, i vist que l’empresa que oferta el preu més baix és Josep Pintó Baucells – Elèctrica Pintó, per un import de 69.240,77 euros.
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Adjudicar l’execució de l’obra de “ Instal•lacions per la dosificació de reactius a la planta potabilitzadora “, a l’empresa Josep Pintó i Baucells – Elèctrica Pintó, per un import de 69.240,77 euros, amb subjecció al plec de prescripcions tècniques i el projecte aprovat.  
 
Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 2.769,63 euros, i  advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.  
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4/611.00 del pressupost de l'exercici 2004.  
 
Quart.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.  
 
Cinquè.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Enric Massaneda i Drets, amb títol professional d’enginyer de camins.
 
Sisè.- Designar com a Director de Seguretat i Salut l'enginyer Enric Massaneda i Drets.  
 
Setè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 16 DE JUNY DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIVUIT DE MARÇ DE 2004 I EXTRAORDINÀRIES DE DOTZE DE MAIG DE 2004 I VINT DE MAIG DE 2004.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de divuit de març de 2004 i extraordinàries de dotze de maig de 2004 i vint de maig de 2004 , són aprovades totes elles, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària, ha dictat els decrets que es resumeixen tot seguit:
 
- 9/2004, de set d’abril, d’autorització a En Josep Muntañà Vila, per una activitat de nucli zoològic a la casa del Rastrillo.
- 10/2004, de concessió de llicència ambiental municipal per una activitat d’explotació bovina a la finca del Cal Sabés, a Can Sabés SCP.
- 11/2004, de proposta de resolució desfavorable per una activitat porcina i bovina a la finca de Les Cots de Sant Joan a en Antoni Cots Soler.
- 12/2004, de concessió de llicència d’obres a en Josep Muntañà Vila per l’arranjament de la façana i la coberta de la casa del Rastrillo.
- 13/2004, de concessió de llicència per l’ampliació de l’activitat de bestiar extensiu de la Granja Bonavista, a En Carles Gamisans Solà.
- 14/2004, de concessió de llicència per l’ampliació de l’activitat de bestiar extensiu de la Casa de Santamaria, a En Magí Santamaria Prat.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
 
 
3 –  ADHESIÓ A ÒMNIUM CULTURAL.
 
Vista la sol•licitud presentada per Òmnium Cultural, i atesa la difusió de la cultura i la llengua del país que aquesta Entitat porta a terme, per unanimitat s’acorda l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’Entitat Òmnium Cultural.
 
4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
 
Valorada la necessitat de tractar assumptes importants d’última hora i que no s’inclouen en l’Ordre del Dia, per unanimitat s’acorda d’incloure en la mateixa els assumptes següents :
 
4 – 1 - . APROVACIÓ PRESENTACIÓ D’AL•LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DEL PUOSC PEL QUADRIENNI 2004 – 2007.
 
L’aprovació inicial de la proposta de planificació del Puosc pel quadrienni 2004 - 2007 atorga inicialment al municipi de Viver i Serrateix les actuacions següents :
 
Any. Programa. Títol de l’actuació. Pressupost. Subvenció.
 
2004 MN Dosificació de reactius  69.240,77  50.000,00
de la planta potabilitzadora.
2005 PG Const. dipòsit a Vilanova I 133.659,75 100.000,00
Substitució tram conducció
de Sant Feliu a Vilanova.
2007 PG Ampliació xarxa abastament
aigua potable a diverses masies. 359.159,52  39.829,00
 
Atès que les necessitats de l’Ajuntament han canviat, atès que es creu prioritari el garantir l’abastament municipal d’aigua en quantitat i qualitat suficient. Atès que en aquests moments s’està executant l’obra d’abastament d’aigua al municipi de Viver i Serrateix des de Montmajor. Atès que per tal de poder disposar de l’aigua de Montmajor aquest darrer municipi necessita poder executar l’obra d’Abastament d’aigua al Sector de Sant Feliu. Atès que el municipi de Montmajor no disposa de finançament suficient per poder executar l’esmentada obra, i tenint en compte lo abans exposat en el sentit que el municipi de Viver i Serrateix necessita prioritzar les actuacions de millora dels abastaments d’aigua municipal i atès que la subvenció rebuda per executar l’obra d’ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable a diverses masies, és del tot insuficient per la realització del total de l’actuació.
 
És per tot això suara esmentat, que el Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents, acorda SOL•LICITAR al Departament de Governació i Administracions Públiques :
Primer.- Que la subvenció de 50.000 euros destinada inicialment a la construcció de l’obra de títol “ Dosificació de reactius a la planta potabilitzadora “ any 2004 i programa MN, sigui destinada en la seva totalitat al finançament de l’obra de títol “ Abastament d’aigua al sector de Sant Feliu “ i que presenta l’Ajuntament de Montmajor i durant l’anualitat i programa que la Comissió de Cooperació Local consideri pertinent.
 
Segon.- Que la subvenció de 39.829 euros destinada inicialment a la construcció de l’obra de títol “ Ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable a diverses masies “ any 2007 i programa PG, sigui parcialment destinada per un import de 19.535,23 euros al finançament de l’obra de títol “ Abastament d’aigua al sector de Sant Feliu “ i que presenta l’Ajuntament de Montmajor i durant l’anualitat i programa que la Comissió de Cooperació Local consideri pertinent.
 
Tercer.- Que la resta de la subvenció destinada inicialment a la construcció de l’obra de títol “ Ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable a diverses masies “ any 2007 i programa PG, i una vegada descomptada la aportació que s’hauria de destinar al finançament de l’actuació d’ “ Abastament d’aigua al sector de Sant Feliu “ presentada per l’Ajuntament de Montmajor, o sigui, la quantitat de 20.293,77 euros, sigui destinada per augmentar la subvenció per la “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “, per l’any 2005 i pel programa PG, passant a ser la mateixa d’un import de 120.293,77 euros, quantitat aquesta que permetria executar l’actuació en la seva totalitat sense haver-la de dividir per fases”.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – 2 –. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE PORTADA D’AIGÜES A VIVER I SERRATEIX DES DE MONTMAJOR.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix, en el seu Ple de data vint-i-un de gener de 2004 va adjudicar a l’empresa Constructora de Calaf, S.A. l’execució de l’obra de portada d’aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor. Atès que per part de l’empresa s’ha presentat el Pla de Seguretat i Salut, i vist l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut, per unanimitat, s’acorda l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra d’abastament d’aigua a Viver i Serrateix des de Montmajor.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i trenta-dos minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 01 DE SETEMBRE DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 DE L'ACTUACIÓ: INSTAL•LACIONS PER A LA DOSIFICACIÓ DE REACTIUS A LA PLANTA POTABILITZADORA.
 
Vista la certificació d'obres número 1 corresponent a l'actuació: Instal•lacions de reactius per a la planta potabilitzadora, emesa per l'enginyer director de l'obra, Sr. Enric Massaneda i Drets i conformada pel contractista, de data juliol de 2004.
 
Atès que aquesta actuació està inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya de l’any 2003, amb el número PG-2003/1434-PG i NA-2003/1434-PG per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Aprovar la certificació d'obres núm. 1 de l’actuació d’Instal•lacions de reactius per a la planta potabilitzadora, que importa un total de 16.847,04 €.
 
Segon. Remetre la documentació justificativa necessària a la delegació del Govern de la Generalitat a Barcelona, per al tràmit de la subvenció.
 
2 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 DE L'ACTUACIÓ: PORTADA D’AIGÜES A VIVER I SERRATEIX DES DE MONTMAJOR.
 
Vista la certificació d'obres número 1 corresponent a l'actuació: Portada d’aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor, emesa per l'enginyer director de l'obra, Sr. Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista, de data juny de 2004.
 
Atès que aquesta actuació disposa d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, per un import del 80 %, concedida per Resolució de la Directora de data trenta-un de juliol de 2003 per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Aprovar la certificació d'obres núm. 1 de l’actuació de Portada d’aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor, que importa un total de 28.627,97 €.
Segon. Remetre la documentació justificativa necessària a l’Agència Catalana de l’Aigua per al tràmit de la subvenció.
 
3 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 2 DE L'ACTUACIÓ: PORTADA D’AIGÜES A VIVER I SERRATEIX DES DE MONTMAJOR.
 
Vista la certificació d'obres número 2 corresponent a l'actuació: Portada d’aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor, emesa per l'enginyer director de l'obra, Sr. Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista, de data juliol de 2004.
 
Atès que aquesta actuació disposa d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, per un import del 80 %, concedida per Resolució de la Directora de data trenta-un de juliol de 2003 per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Aprovar la certificació d'obres núm. 2 de l’actuació de Portada d’aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor, que importa un total de 61.397,01 €.
 
Segon. Remetre la documentació justificativa necessària a l’Agència Catalana de l’Aigua per al tràmit de la subvenció.
 
4 - APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 2004.
 
L’Ajuntament va trametre a l’INE mitjançant la Diputació de Barcelona el fitxer inicial de xifres de població a 01/01/2004. Una vegada estudiat el fitxer d’objeccions per part de l’INE, se’n desprèn que no és possible realitzar-hi cap al•legació. Per tot això, per unanimitat s’acorda aprovar la xifra de població a 01/01/2004 amb la xifra de 196 habitants.
 
5 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L'ANY 2005.
 
Atès que el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2005.
Atès que l'article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.
 
Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Proposar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2005 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:
 
 
- Serrateix : sis d’agost – Sant Urbici i Vint-i-nou de setembre – Sant Miquel.
- Viver : vint-i-nou de setembre – Sant Miquel i sis d’agost – Sant Urbici.
- Sant Joan : sis d’agost – Sant Urbici i vint-i-nou de setembre – Sant Miquel.
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball i Indústria abans del dia 30 de setembre.
 
6 – DISTRIBUCIÓ DELS FONS PER A PRESTACIONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA ANY 2004.
 
Per resolució GAP/2123/2004, de 28 de juliol, ha estat aprovada la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2004.
 
D’acord amb l’article 39 de la Llei 6/2004, de 16 de juliol, de Pressupostos de la Generalitat per al 2004, el capítol per la prestació supramunicipal de serveis i per import de 1.438,45 euros, s’haurà de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts , tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent.
 
Per això exposat, es sotmet a votació l’acord següent :
 
Primer.- Designar el Consell Comarcal del Berguedà com a beneficiari del 100 % de la subvenció per import de 1.438,45 euros del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2004.
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local i al Consell Comarcal del Berguedà.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat  amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 15 DE SETEMBRE DE 2004.
HORA : 16,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les catorze hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE SETZE DE JUNY DE 2004 I EXTRAORDINÀRIA DE UN DE SETEMBRE DE 2004.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de setze de juny de 2004 i extraordinària de un de setembre de 2004, són aprovades totes elles, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària, ha dictat els decrets que es resumeixen tot seguit:
 
- 15/2004, de dos de juliol, de concessió de llicència d’obres a En Marcel Cardona Díaz per la reforma de l’edifici de Cal Fuster per adaptar-lo a una activitat d’hotel-restaurant.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 –  SOL•LICITUD DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS D’URGÈNCIA AL CAMÍ DE VILAJOSANA I A LA CARRETERA DE SERRATEIX A CARDONA.
 
Vista l’Ordre GRI//376/2002, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament d’ajuts als Ens Locals de Catalunya en situacions excepcionals d’urgència o derivades de catàstrofe, i atès que les intenses pluges del mes d’agost, han malmès greument  el Camí del Molí de Vilajosana, infraestructura del tot necessària per tal de poder arribar a les instal•lacions de bombejament i tractament d’aigua d’abastament municipal de l’embassament de la Riera de Navel, i el Pont del Camí de Serrateix a Cardona, infraestructura del tot necessària per tal de garantir la mobilitat dels ciutadans del municipi de Cardona i de Viver i Serrateix i dels que viuen en aquesta zona, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada de les actuacions de “ Arranjament dels danys causats per la pluja al camí del Molí de Vilajosana “ per import de 11.213,77 euros, i “ Arranjament del Pont del camí de Serrateix a Cardona “ per import de 19.925,10 euros.
 
Segon.- Aprovar els informes tècnics redactats per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, col•legiat 6866, Senyor Josep Santandreu i Peralba en relació a les actuacions de  “ Arranjament dels danys causats per la pluja al camí del Molí de Vilajosana “ per import de 11.213,77 euros, i “ Arranjament del Pont del camí de Serrateix a Cardona “ per import de 19.925,10 euros.
 
Tercer.- Sol•licitar a la Direcció General d’Administració Local, una subvenció per import de 10.092,39 euros per la realització de l’actuació de “ Arranjament dels danys causats per la pluja al camí del Molí de Vilajosana “ i d’una subvenció per import de 17.932,59 euros per la realització de l’actuació de  “Arranjament del Pont del camí de Serrateix a Cardona“, corresponents al 90% del cost total de les dues actuacions i tal com indica l’article 4 de l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – REVOCACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REDACCIÓ DEL PLA URBANÍSTIC I EL CATÀLEG DE MASIES RURALS.
 
Per tal de poder accedir a la subvenció de l’Orde PTO/106/2004, de 5 d’abril en la sessió de data 12 de maig de 2004 es va contractar a l’empresa Equip Tècnic Santandreu , S.A. per la redacció del POUM municipal i el catàleg de Masies Rurals del municipi.
 
Atès que fins a la data no s’havia pogut signar el contracte amb l’empresa Equip Santandreu, S.A., i vista l’Ordre PTO/181/2004, de 3 de juny,  per unanimitat s’acorda deixar sense efecte l’adjudicació dels treballs de redacció del POUM i del catàleg de Masies Rurals a l’empresa Equip Tècnic Santandreu,S.A.
 
5 – SOL•LICITUD D’AJUT TÈCNIC AL DEPARTAMENT DE PTiOP, PER LA REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL. 
 
El municipi de Viver i Serrateix actualment no disposa de cap figura de planejament urbanístic general.
 
D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, els Ajuntaments havien d'acordar, en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor, la formulació del pla d'ordenació urbanística municipal respectiu. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha fet pública l'Ordre PTO/181/2004, la qual té per objecte aprovar les bases i fer pública la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts tècnics consistents en la redacció, a càrrec d'aquest Departament, de plans d'ordenació urbanística municipal que comprendrà la redacció inicial del document i la corresponent als successius actes de tràmit fins a la total aprovació definitiva del pla per aquells municipis a què fa referència la disposició addicional tercera de la Llei d'urbanisme anteriorment esmentada.
 
Tenint en compte l'obligació legal de disposar d'un pla d'ordenació urbanística municipal i la conveniència de comptar amb aquest instrument de planejament que ordeni, des d'un punt de vista urbanístic, el municipi, i vist l'article 74.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer.- Formular el pla d'ordenació urbanística municipal de Viver i Serrateix, amb l'objectiu de dotar el municipi d'un instrument de planejament general ajustat al nivell de complexitat urbanística del municipi.
 
Segon.- Acollir-se a la convocatòria del Departament de Política Territorial i Obres Públiques aprovada per l'Ordre PTO/181/2004 i, en conseqüència, acordar que la redacció del pla d'ordenació urbanística municipal s'efectuï a càrrec d'aquest Departament de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les condicions establertes en les bases reguladores de la convocatòria.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 3 DE L'ACTUACIÓ: PORTADA D’AIGÜES A VIVER I SERRATEIX DES DE MONTMAJOR.
 
Vista la certificació d'obres número 3 corresponent a l'actuació: Portada d’aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor, emesa per l'enginyer director de l'obra, Sr. Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista, de data agost de 2004.
 
Atès que aquesta actuació disposa d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, per un import del 80 %, concedida per Resolució de la Directora de data trenta-un de juliol de 2003 per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Aprovar la certificació d'obres núm. 3 de l’actuació de Portada d’aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor, que importa un total de 57.360,02 €.
 
Segon. Remetre la documentació justificativa necessària a l’Agència Catalana de l’Aigua per al tràmit de la subvenció.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i setze minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 27 D’OCTUBRE DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
 
La publicació i entrada en vigor de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, i del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, anteriorment referida, fa convenient l’adaptació del text de les ordenances fiscals municipals als preceptes dels nous textos legals referenciats, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la nova  Llei General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2005 i següents. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2005 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres.
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa pel taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries
Ordenança Fiscal núm. 30 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
 
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal•lacions.
 
Quart - Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 11 d’octubre de 2004:
 
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres.
Ordenança Fiscal núm. 30 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal•lacions.
 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2005, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 11 d’octubre de 2004, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament: 
 
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres.
Ordenança Fiscal núm. 30 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal•lacions.
 
4) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà i a la referència de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, es farà públic el contingut íntegre de l’ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries
 
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MONTMAJOR EN REFERÈNCIA A LES APORTACIONS AL PUOSC DE L’ANY 2005.
L’Ajuntament de Montmajor ha aprovat un conveni amb el sentit literal següent :
 
“ REUNITS 
D’una  banda   en  Josep  Maria  Coromines  Reig, Alcalde-President  de l’Ajuntament de  Montmajor 
I  d’una  altre , el Sr.  Lluís  Torrentó Calmet, Alcalde-President  de l’Ajuntament  de  Viver  i Serrateix. 
Ambdós  es reconeixen capacitat  legal necessària  per obligar-se i contractar
DIUEN 
Primer - Que   el municipi de Montmajor no  disposa  de  prou  finançament  per portar a  terme  l’obra “ Abastament  d’aigua  al sector  de Sant Feliu   de  Lluelles des de la  Xarxa de Montmajor”
Segon .- Que  el  municipi de  Viver i Serrateix  per garantir  el subministrament  d’aigües  municipal, amb  quantitat  i qualitat  suficient,  necessita   l’aportació  de l’abastament  d’aigües  del sector de  Sant Feliu  de Lluelles., punt  d’interconnexió de la portada  d’aigua  de la  Llosa  del Cavall cap al municipi de Viver i Serrateix.  
Tercer .- Que per tal de contribuir al finançament de l’actuació suara esmentada, l’Ajuntament de Viver i Serrateix destinarà la quantitat de 50.000 euros atorgades inicialment  mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya anualitat 2005 per l’actuació de “Dosificació de residus a la Planta potabilitzadora” al finançament del projecte “d’Abastament  d’aigua al sector de Sant Feliu de Lluelles “. En virtut d’això, l’Ajuntament de Viver i Serrateix , i dins el termini de presentació d’al•legacions a la proposta inicial del PUOSC anualitat 2005, renunciarà expressament a la subvenció de 50.000 euros inicialment concedida, en benefici de l’Ajuntament de Montmajor.
Quart - Que l’esmentat  projecte contempla  la interconnexió  de distribució  del  municipi de  Montmajor amb el  futur  dipòsit  de la  portada  d’aigües  de la Llosa del Cavall  i que  també permetrà   fer  arribar  l’aigua  per la seva   distribució al municipi de  Viver i Serrateix.
Per tot  això, 
CONVENEN 
Primer .- L’Ajuntament  de  Montmajor, abastarà al municipi  de Viver i  Serrateix a  través de la seva xarxa municipal de Montmajor l’aigua   provinent de la Llosa del  Cavall.
Segon .- L’Ajuntament  de Viver  i Serrateix  es  compromet  a  finançar amb 50.000 euros part del projecte d’Abastament d’aigua al sector de Sant Feliu de Lluelles, actuació que a la vegada  s’utilitzarà per la distribució de l’abastament de l’aigua de la Llosa del Cavall, projecte necessari per garantir el subministrament d’aigua al municipi de Viver i Serrateix, mitjançant  la  destinació de la subvenció del pla Únic d’obres i serveis any 2005 concedida inicialment per l’actuació de títol “Dosificació de reactius a la planta potabilitzadora”.
 
Vist l’esmentat conveni, i atès que guarda relació amb les darreres converses mantingudes amb l’Ajuntament de Montmajor en referència al tema de l’abastament d’aigua des de la Llosa del Cavall, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el contingut del conveni.
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde del municipi per a la seva signatura.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 - APROVACIÓ PRESENTACIÓ D’AL•LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DEL PUOSC PER L’ANY 2005.
 
L’aprovació inicial de la proposta de planificació del Puosc anualitat 2005 atorga inicialment al municipi de Viver i Serrateix les actuacions següents :
 
Any. Programa. Títol de l’actuació. Pressupost. Subvenció.
 
2005 MN Dosificació de reactius  69.240,77  50.000,00
de la planta potabilitzadora.
2005 PG Const. dipòsit a Vilanova I 133.659,75 120.000,00
Substitució tram conducció
de Sant Feliu a Vilanova.
 
Atès que es creu prioritari el garantir l’abastament municipal d’aigua en quantitat i qualitat suficient. Atès que en aquests moments s’ha executat l’obra d’abastament d’aigua al municipi de Viver i Serrateix des de Montmajor. Atès que per tal de poder disposar de l’aigua de Montmajor aquest darrer municipi necessita poder executar l’obra d’Abastament d’aigua al Sector de Sant Feliu de Lluelles. Atès que el municipi de Montmajor no disposa de finançament suficient per poder executar l’esmentada obra, i tenint en compte lo abans exposat en el sentit que el municipi de Viver i Serrateix necessita prioritzar les actuacions de millora dels abastaments d’aigua municipal.
 
És per tot això suara esmentat, que el Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents, acorda SOL•LICITAR al Departament de Governació i Administracions Públiques :
 
Primer.- Que segons el conveni aprovat per l’Ajuntament de Viver i Serrateix en data vint-i-set d’octubre de 2004 amb l’Ajuntament de Montmajor, que la subvenció de 50.000 euros destinada inicialment a la construcció de l’obra de títol “ Dosificació de reactius a la planta potabilitzadora “ any 2005 i programa MN, sigui destinada en la seva totalitat al finançament de l’obra de títol “ Abastament d’aigua al sector de Sant Feliu de Lluelles “ que presenta l’Ajuntament de Montmajor per l’anualitat del 2005.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques i a l’Ajuntament de Montmajor.
 
4 – ATORGAMENT SI S’ESCAU D’UNA SUBVENCIÓ AL PATRONAT D’AMICS DE SERRATEIX PER L’EDICIÓ DEL LLIBRE “ MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.
 
El Patronat d’Amics de Serrateix, ha presentat una sol•licitud de subvenció per import de 10.885,60 euros, per finançar l’edició del llibre “ Monestir de Santa Maria de Serrateix “.
 
Atès que és interès d’aquest Ajuntament que l’edició de l’esmentat llibre es porti a terme, però degut a la mancança de recursos per tal de poder finançar la totalitat del cost d’edició, per unanimitat s’acorda :
 
Primer .- Subvencionar amb la quantitat de 6.000 euros l’edició del llibre Monestir de Santa Maria de Serrateix.
 
Segon.- Efectuar la totalitat del pagament per un import de 10.885,60 euros, amb dos terminis i durant els mesos de desembre de 2004 i gener de 2005.
 
Tercer.- Fer avinent al Patronat d’Amics de Serrateix, que l’import corresponent a la part no subvencionada i pagada per l’Ajuntament, corresponent a 4.885,60 euros, haurà de retornar-se a l’Ajuntament abans del 30 de juny de 2005.
 
5 – APROVACIÓ CANVI FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, DEL REGLAMENT, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I D’EXPLOTACIÓ DE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ I EL SERVEI.
 
Vist els expedients instruïts en virtut de les Providències d’aquesta Alcaldia de data 16 de setembre de 2004 i 5 d’octubre de 2004, ordenant la incoació d’expedient administratiu amb la finalitat de modificar l’actual forma de gestió del servei municipal d’aigua per tal d’adoptar la modalitat més idònia de gestió indirecta, d’entre les legalment previstes, i incoar l'expedient administratiu per contractar aquesta gestió indirecta mitjançant el procediment, d’entre els legalment previstos i amb la major economia processal, que permeti resoldre l’expedient en el termini més breu possible, atesa la urgència de les actuacions a emprendre, Providències que en la seva part expositiva argumentaven:
 
Atès que el creixement del municipi fa cada dia més necessari de disposar d’una gestió professionalitzada d’un servei tan bàsic com és el servei municipal de proveïment d’aigua potable.
 
Atès que per a un municipi de la dimensió del nostre, seria molt costós disposar dels elements tecnològics i dels recursos tècnics necessaris per tal de prestar l’esmentat servei en les desitjades condicions d’optimitat econòmica, qualitat tècnica i mediambiental, i que per tant aquestes condicions només es poden assolir mitjançant la col•laboració d’empreses especialitzades que disposin d’aquests mitjans i recursos.
 
Atesa la necessitat d'emprendre actuacions en vistes a millorar la qualitat del servei i de l'aigua subministrada.
 
Atès que allò que s’assenyala en els expositius anteriors fa necessari de procedir a la modificació de l’actual forma de gestió del servei, passant a una nova forma on tingui cabuda la cooperació d’una empresa externa en la prestació del servei, d’entre les previstes a la vigent legislació.
 
Atès que d’entre les formes d’externalització de serveis locals previstes a la vigent legislació la més generalitzada entre els municipis per a la gestió de serveis d’aigua és la concessió administrativa del servei.
 
Atès que la concessió del servei no requerirà grans inversions de primer establiment, atès que el servei ja està actualment en funcionament.
 
Vist allò que disposen els articles 85.4 i 88.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, en el redactat donat a aquests preceptes per les modificacions introduïdes per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de desenvolupament del Govern Local, i pel TRLCAP, i en el mateix sentit els articles 244.3, 258 i 259 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, desplegats pels articles 243 a 265 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist allò que disposen els articles 73.4, 92 i 159.2 del Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
 
Atès allò que disposen els articles 68, 73  i 82 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, parcialment modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 
Vist el contingut de l'informe jurídic i d'interventor relatiu al canvi de la forma de gestió, que es remeten als articles 159 i 160 del ROAS i 214 del TRLHL.
 
Vist el contingut de l’informe jurídic incorporat a l’expedient de contractació, informe que en la seva part conclusiva, entre d’altres extrems, exposa que:
 
El procediment de contractació més idoni en el present supòsit és el procediment negociat, atès que hi concorren les circumstàncies de durada i quantia previstes per la Llei, i que, a més, el procediment ordinari, fins i tot en via d’urgència, no permetria que l’inici del contracte es produís en un període de temps que fes possible l’inici del contracte dins el termini necessari.
 
Vist el contingut de l’informe tècnic, igualment incorporat a l'expedient de contractació, on entre altres particulars es dictamina en relació a les determinacions tècniques a tenir en compte en la selecció del concessionari, concretant-se les següents:
 
Experiència i especialitat en la gestió de serveis d’aigua.
 
Disponibilitat dels mitjans tecnològics assenyalats en l’apartat 2 del present informe.
 
Disponibilitat de personal i mitjans de reforç a la zona que permetin actuar amb més recursos en moments puntuals, com ara en situacions com ara avaries importants, campanyes de recerca de fuites o altres.
 
Capacitat de finançament d’inversions importants per a la millora de l’abastament, si fos necessari.
 
Atès allò que determina l’article 188.5 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació al procediment a seguir per a canviar la forma de gestió dels serveis públics locals.
 
Atès allò que disposa l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, parcialment modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el canvi de la forma directa de gestió del servei municipal de subministrament d'aigua potable, per la forma indirecta baix la modalitat de concessió administrativa, i el Reglament que regula el règim jurídic de la prestació i sotmetre'l a informació pública per un període de 30 dies, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, en el DOGC i en el tauler d'anuncis.
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació de la gestió del servei mitjançant procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb allò que disposa l’article 67 i 69 del citat Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovació de la despesa i obrir el procediment d'adjudicació sol•licitant ofertes a tres empreses.
 
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i d’explotació que regirà la contractació i la gestió del servei durant el període concessional, Plec que s’adjunta i forma part del present acord, i sotmetre'l a informació pública durant 30 dies en el BOP i en el DOGC.
 
Quart.- Facultar al Senyor Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari, a fi i efecte que, d'acord amb allò establert al Plec de Condicions, procedeixi a sol•licitar tres ofertes.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i deu minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 15 DE DESEMBRE DE 2004.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE QUINZE DE SETEMBRE DE 2004 I EXTRAORDINÀRIA DE VINT-I-SET D’OCTUBRE DE 2004.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de quinze de setembre de 2004 i extraordinària de vint-i-set d’octubre de 2004, són aprovades totes elles, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària, ha dictat els decrets que es resumeixen tot seguit:
 
- 16/2004, de setze de setembre, d’incoació d’expedient per canviar l’actual forma de gestió directa del servei municipal d’aigua per la modalitat de gestió indirecta, mitjançant concessió.
- 17/2004, de cinc d’octubre, d’incoació d’expedient administratiu per la contractació administrativa del Servei de gestió de subministrament domiciliari d’aigua potable mitjançant la forma de procediment negociat.
- 18/2004, de vint-i-sis de novembre, de concessió de llicència d’obres a Elvira Parera Vancells, per la conversió d’una habitació i una dependència actual, per un dormitori i un annexa per cambra d’ordinador, i d’aprovació de la taxa d’obres.
- 19/2004, de vint-i-sis de novembre, de concessió de llicència d’obres a Àngel Colillas Vila per la construcció d’un femer a la finca de Cal Casellas, i d’aprovació de la taxa d’obres.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 2 i ÚLTIMA DE L'ACTUACIÓ: INSTAL•LACIONS PER A LA DOSIFICACIÓ DE REACTIUS A LA PLANTA POTABILITZADORA, INCLOSA EN EL PUOSC DE L’ANY 2003 AMB EL NÚMERO 2003/1434.
 
Vista la certificació d'obres número 2 i última corresponent a l'actuació: Instal•lacions per a la dosificació de reactius a la planta potabilitzadora, emesa per l'enginyer director de l'obra, Sr. Enric Massaneda i Drets i conformada pel contractista, de data nou de desembre de 2004.
 
Atès que aquesta actuació disposa d’una subvenció del PUOSC corresponent a l’any 2003, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Aprovar la certificació d'obres núm. 2 i última de l’actuació de “ Instal•lacions per a la dosificació de reactius a la planta potabilitzadora “, que importa un total de 52.393,73 €.
 
Segon. Remetre la documentació justificativa necessària a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona per al tràmit de la subvenció.
 
4 -  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ A L’OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL.
 
Des del Consell Comarcal del Berguedà, s’ha proposat als Ajuntaments de la comarca ampliar el personal destinat a l’oficina de serveis a la joventut, amb la finalitat de poder atendre millor els Plans locals de joventut i altres tràmits relacionats amb els municipis.
 
Tenint en compte que l’aportació que es demana a l’Ajuntament de Viver i Serrateix és de 200,00 euros a l’any, per unanimitat, s’acorda:
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la proposta del Consell Comarcal del Berguedà de contractació d’un tècnic per a l’oficina de serveis a la joventut, destinat als tràmits municipals.
 
Segon.- Autoritzar una despesa anual per aquesta finalitat de 200 euros.
 
Tercer.- Autoritzar al Sr. Alcalde la signatura del conveni i quants altres documents s’hagin de lliurar al respecte.
 
5 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL CONSELL COMARCAL EN REFERÈNCIA A LES SUBVENCIONS PER ESTUDIS DELS ESTUDIANTS DE LA COMARCA.
 
El Consell Comarcal del Berguedà, demana el suport municipal a la moció aprovada en el Ple del dia 3 de novembre de 2004, per la qual s’acordà d’imposar recurs de reposició davant el Consell de Direcció de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, contra la Resolució UNI/2484/2004, de 10 de setembre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, únicament en el sentit de demanar la inclusió dels estudiants del Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès i el Solsonès.
 
Considerant que l’exclusió del Berguedà i les altres comarques esmentades de la concessió dels ajuts suposa un greuge comparatiu entre els estudiants de comarques considerades de muntanya, perquè totes elles tenen condicions geogràfiques desfavorables, amb dificultat de desplaçament per la distància a les zones universitàries, es proposa l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Donar suport al Consell Comarcal del Berguedà en relació amb la seva resolució de 3 de novembre de 2004 acordant presentar recurs de reposició contra la Resolució UNI/2484/2004, de 10 de setembre.
 
Segon.- Notificar aquest acord al conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i al Consell Comarcal del Berguedà.
 
6 –  APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’APORTACIÓ MUNICIPAL A LA INICIATIVA LEADER II, PEL FINANÇAMENT DELS ANYS 2004 – 2007.
 
En aquests moments el Senyor Alcalde s’absenta de la Sala, atès que ostenta el càrrec de President de la Societat Berguedà Iniciatives, SD,SL, que és l’Entitat Gestora dels fons Leader Plus a la comarca.
 
La Iniciativa Comunitària Leader Plus és un dels principals  motors en pro del desenvolupament rural, que té com a  objectiu d'aconseguir millorar les condicions de vida dels ciutadans, crear llocs de treball i evitar també dos fenòmens de tots coneguts en la nostra comarca: la regressió econòmica i poblacional.
 
Berguedà Iniciatives, SDSL fou escollit com a grup d'acció local  encarregat de gestionar i proveir la propera Iniciativa Comunitària Plus el desembre de 2001.
Actualment, conformen la societat, entre  d'altres, els 31 Ajuntaments de la comarca, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Berguedà, pel que fa a la iniciativa pública,  i 42 entitats corresponents a les principals associacions, sindicats agrícoles i empreses, pel que fa al sector privat. 
 
El programa de desenvolupament projectat per Berguedà Iniciatives, SDSL, que beneficiarà tota la comarca durant el període 2002-2006, comporta una subvenció d'uns 4.733.419 euros, destinada a fomentar una inversió privada de més de 20 milions d’euros. Aquest repte avala el ja esmentat èxit rotund demostrat per la Iniciativa Leader II amb dades paradigmàtiques; per exemple, el fet que la inversió real supera en un 500% la prevista, l'ocupació creada.
 
Tanmateix, tal com figura en el quadre financer de la Iniciativa Leader Plus, el cofinançament de l’administració local, ha de ser de  726.105 euros. Una aportació que s’hauria de proveir entre la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà i la resta de corporacions municipals de la comarca.
 
En data d’avui, a banda de l’aportació prevista per la Diputació de Barcelona –a través del Pacte Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació del Berguedà- en el període 2002-2006, i del Consell Comarcal del Berguedà, manca per comprometre l’aportació dels 31 Ajuntaments de la comarca. 
 
La participació dels consistoris berguedans al Leader Plus ha de suposar 120.000 euros, aproximadament el 16,5% del total del cofinançament local, i concretament a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, li pertoca aportar, des del 2004 fins al 2007, la quantitat de 3.770 euros.
 
És per això que es sotmet a votació el següent acord :
 
Primer: El compromís de l’Ajuntament de Viver i Serrateix d’aportar a Berguedà Iniciatives la quantia de 3.770 euros entre els anys 2004 a 2007.
 
Segon.- Notificar aquest acord a Berguedà Iniciatives SD,SL”.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat  amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i quaranta-set minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
 
LLIBRE D’ACTES DEL PLE  DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
 
DILIGÈNCIA D’OBERTURA:
 
El present llibre d’actes del Ple de la Corporació consta de CENT VINT-I-QUATRE folis útils, enquadernats des del número 424109 fins al número 424170 ambdós inclosos (62 folis) i des del número 424172 fins al número 424233 ambdós inclosos (62 folis) i legalitzats cada un d’ells amb el segell de l’Ajuntament i rúbrica de l’Alcalde, iniciant-se la transcripció de les mateixes en la data d’aquesta diligència.
 
Viver i Serrateix, a 21 de gener de 2004.
 
Vist-i-plau,
L’ALCALDE,     EL SECRETARI
 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica