Actes de 2005

DATA DE LA SESSIÓ : 16 DE MARÇ DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA :MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE QUINZE DE DESEMBRE DE 2004.
 
Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de quinze de desembre de 2004, és aprovada, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària, ha dictat els decrets que es resumeixen tot seguit:
 
- 20/2004, de vint-i-dos de desembre, sobre aprovació del conveni de col•laboració entre l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’Ajuntament de Viver i Serrateix, pel qual s’encomana a aquesta entitat la redacció del PEU per a l’aprovació del catàleg de masies.
- 21/2004, de trenta-un de desembre, sobre atorgament a En Antoni Rovira Muxí de llicència amb augment de places, per una activitat de turisme rural a la Casa de Albareda.
- 1/2005, de quatre de febrer, sobre concessió de llicència d’obres a En Narcís Torrentó Boix, per realitzar obres menors de reforma interior a la banda nord de la Casa de Corominas i d’aprovació de la taxa.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 – APROVACIÓ SOBRE EL CANVI DE DESTINACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE XARXA BARCELONA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix, té inclosa l’obra de títol “ Arranjament de camins veïnals “ en el Programa de Xarxa Barcelona de l’any 2004, per un import de 100.000 euros. Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix juntament amb altres aportacions, ha d’executar l’obra de títol “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “, “Arranjament de l’antiga escola de Viver“ i la redacció del “ Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “. Atès que el pressupost de l’obra “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “ és de 133.659,75 euros i es compta amb una aportació del Puosc per l’any 2005 de 120.294 euros, havent-hi d’aportar la resta per import de 13.365,75 euros l’Ajuntament de Viver i Serrateix. Atès que el pressupost de l’obra “ Arranjament de l’antiga escola de Viver “ és 26.634,25 euros que haurà d’aportar en la seva totalitat l’Ajuntament de Viver i Serrateix, i atès que la redacció del “ Pla d’ordenació Urbanística Municipal “ compta amb un pressupost de 60.000 euros que haurà d’aportar també en la seva totalitat l’Ajuntament. Atesa la impossibilitat econòmica d’aquest Ajuntament per fer front a tota aquesta despesa que es considera del tot necessària.
 
 És per tot això, que el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents acorda :
 
Primer.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona, el canvi de destinació de l’actuació de “ Arranjament de camins veïnals “, per tres noves actuacions  de títols “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i  substitució d’un tram de canonada “ amb un import de 13.365,75 euros, “ Arranjament de l’antiga escola de Viver “ amb un import de 26.634,25 euros i redacció del “ Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “ amb un import de 60.000 euros.
 
Segon.- Fer constar que els imports sol•licitats i en la seva suma importen la quantitat de 100.000 euros que en aquest cas era la subvenció inicialment atorgada en aquest Ajuntament.
Tercer.- Que totes tres actuacions siguin programades per l’any 2005. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde del municipi de Viver i Serrateix, per tal de signar qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
4 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIO PER L’ARRANJAMENT DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN.
 
Vist l’escrit presentat per En Mossèn Climent Forner i Escobet, en representació de la Parròquia de Sant Joan de Montdarn, sol•licitant una subvenció per la conservació i restauració del temple parroquial de Sant Joan de Montdarn, i en el que a la vegada  manifesta un suposat greuge comparatiu amb les Parròquies de Viver i de Serrateix.
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents acorda :
Primer.- Manifestar que per part de l’Ajuntament sempre s’ha intentat actuar de manera proporcional entre les tres parròquies ( instal•lació de la xarxa d’aigua, manteniment de camins, etc.. ), cosa que demostra el fet que quan hi ha hagut possibilitats de sol•licitar alguna subvenció per actuar a les parròquies s’ha fet , sempre en el benentès que hi hagués un projecte que permetés la seva presentació davant les diferents administracions, donat que el pressupost de l’Ajuntament només permet fer front a les despeses ordinàries de manteniment i de funcionament del mateix. Esmentar també que quan s’ha intentat invertir i actuar en l’àmbit de la Parròquia de Sant Joan de Montdarn, i per donar un exemple, quan es va voler urbanitzar la plaça de Sant Joan no es va poder dur a terme per l’oposició frontal del propietari dels terrenys.
 
Segon.- Manifestar doncs, que entenem que aquest manifestat greuge comparatiu entre les parròquies no ha existit i que per part d’aquest Ajuntament no existirà mai.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a En Mossèn Climent Forner i Escobet, tot i fent-li avinent que en la redacció del pressupost general de la corporació per aquest any 2005, s’intentarà consignar una quantitat per la conservació i restauració del temple parroquial de Sant Joan, l’import del que en aquest moment encara no podem avançar. 
 
5 - ACCEPTACIÓ INCORPORACIÓ AJUNTAMENT DE GIRONELLA AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’ASSOCIACIÓ “BERGUEDÀ VERD” I ELS AJUNTAMENTS DE CASSERRES, MONTCLAR, MONTMAJOR, OLVAN, PUIG REIG, LA QUAR, SAGÀS, SANTA MARIA DE MERLÈS I  VIVER I SERRATEIX.
 
Vist l’escrit del President de l’Associació “Berguedà Verd”, pel qual adjunta la petició d’adhesió al Conveni de col•laboració de l’Ajuntament de Gironella.
Atès que el conveni de col•laboració preveu en el seus acords quart i cinquè la modificació del Pla Marc, per tal d’ampliar l’àmbit d’activitat principal a proposta de l’Associació de propietaris forestals “Berguedà Verd” amb el suport tècnic de les institucions implicades, i amb el consens i l’aprovació d’aquestes.
Atès que resta acreditat que l’Ajuntament de Gironella, té objectius i finalitats concurrents amb l’objecte i els fins del conveni de col•laboració.
 
Atès que aquest Ajuntament, que és membre del conveni de col•laboració per a l’execució d’un projecte per a la recuperació i valorització de les finques forestals al baix Berguedà, considera adient acceptar la incorporació com a nou membre del conveni de l’Ajuntament abans esmentat.
 
Per tot això se sotmeten a votació els acords següents :
 
Primer.- Acceptar la proposta d’incorporació de l’Ajuntament de Gironella, com a membre del “conveni de col•laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Associació de propietaris forestals “Berguedà Verd” i els Ajuntaments de Casserres, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig Reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix.
 
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords als òrgans competents del conveni de col•laboració.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – FACULTACIÓ AL SENYOR ALCALDE PER LA SIGNATURA DEL CONVENI AMB LA  SRA. MARIA CARME CAMINALS TORRA I D’APROVACIÓ DE COMPENSACIONS.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix és propietària de les instal•lacions de potabilització d’aigua existents a la finca del Molí de Vilajosana. Aquestes instal•lacions han estat construïdes dins la propietat del Sr. Eduard Vilajosana Escardívol, ara propietat de Maria Carme Caminals Torra. Atès que el volum de les instal•lacions esmentades i al llarg dels anys ha anat creixent, i ha anat minvant l’atractiu de la propietat del Molí de Vilajosana. Atès que per part de la propietat no s’ha impedit mai la renovació o construcció de noves instal•lacions en aquesta zona.
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar una compensació anual per import de 1.803,04 euros, a pagar a la Sra. Maria Carme Caminals Torra durant aquest any 2005 i següents, i mentre es mantingui el servei al que estan dedicades les instal•lacions.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en dret sigui necessari per tal de poder signar qualsevol document en relació a aquest assumpte.
 
Tercer.- Establir que en el moment de la seva signatura es donarà compte al Ple de la mateixa, així com del contingut del conveni per la seva ratificació per part del Ple.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2004.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2004 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 190.2 de la Llei 39/88, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2004.
- Rebuts: 12.896,99 euros.
- Liquidacions :          6,85 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2004.
- Rebuts : 2.409,67 euros.
- Liquidacions :      43,89 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2004 i aprovar-ne el seu contingut.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2004 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 190.2 de la Llei 39/88, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2004.
- Rebuts: 0,00 euros.
- Liquidacions : 0,00 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2004.
- Rebuts : 190,67 euros.
- Certificacions :     0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2004 i aprovar-ne el seu contingut.
 
8 – APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’ANY 2003.
 
Atès que en el BOP número 308 de data vint-i-quatre de desembre de 2004, es va publicar l’edicte sobre el compte general del pressupost de l’any 2003,  i atès que durant el termini establert per la presentació d'al•legacions i observacions, no se n’hi han formulat. I tal i com disposa l’article 193.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals, es va portar a terme l’aprovació del compte general del pressupost de l'any 2003.
 
9 – RENUNCIA A LA SUBVENCIÓ D’AJUT TÈCNIC PER LA REDACCIÓ DEL POUM.
 
En data 15 de desembre de 2004, es va atorgar a l’Ajuntament de Viver i Serrateix una subvenció d’ajuts tècnics per a la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, en virtut de la sol•licitud presentada per aquest Ajuntament a la convocatòria de l’Ordre PTO/181/2004, de 3 de juny.
 
La notificació de l’atorgament de la subvenció va tenir entrada en el registre de l’Ajuntament el dia onze de gener de 2005.
 
Atès que fins el dia d’avui encara no s’han pogut tirar endavant els treballs de redacció del POUM, i entenent que la redacció d’aquest treball és de vital importància pel municipi, i que per tant la urgència fa que s’hagi de tirar endavant encara que sigui amb fons propis de l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Renunciar a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Viver i Serrateix per l’ajut tècnic per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, atorgada en virtut de la sol•licitud feta sota l’Ordre PTO/181/2004.
 
Segon.- Notificar-ho al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i cinquanta-nou minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 31 DE MARÇ DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – ADJUDICACIÓ PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA.
 
Aprovat l'expedient administratiu per al canvi de la forma de gestió del Servei Municipal de subministrament domiciliari d'aigua potable, així com l'expedient per a la contractació de la gestió indirecta del Servei, sota la modalitat de concessió administrativa, mitjançant la forma de procediment negociat.
 
Havent-se exposat al públic en el BOP número 287 de data trenta de novembre de 2004 i en el DOGC número 4276 de data 9 de desembre de 2004 i transcorregut el termini d'exposició al públic, no s’ha presentat cap reclamació, ni suggeriment, considerant-se aprovats definitivament:
 
Vistes les ofertes presentades per les empreses invitades:
• Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA.
• Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SA.
• Elèctrica Pintó.
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data vint-i-nou de març de 2005 per la qual es proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SA, per ser la seva oferta la més favorable als interessos municipals i per donar compliment exacte als requisits exigits al Plec de Condicions.
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Adjudicar a SOREA pel procediment negociat, la gestió del Servei Municipal de subministrament domiciliari d'aigua potable, mitjançant concessió administrativa, atès que és l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament en la seva globalitat, de conformitat amb les estipulacions del Plec de Condicions i les determinacions contingudes en la seva oferta.
 
Segon.- Notificar l'anterior acord a SOREA, i resta d'empreses que han presentat una oferta, per tal de procedir a la signatura del Contracte amb l'adjudicatària, que es formalitzarà abans dels trenta dies següents a la data de la notificació, així com la constitució per part de SOREA de la fiança definitiva i l'aportació de la resta dels documents legalment exigibles.
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors. 
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i catorze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 27 D’ABRIL DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – ACORD SOBRE SOL•LICITUD SUBVENCIO REDACCIÓ POUM.
 
El municipi de Viver i Serrateix actualment no disposa de cap figura de planejament urbanístic general.
 
D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, els Ajuntaments havien d'acordar, en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor, la formulació del pla d'ordenació urbanística municipal respectiu.
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha fet pública l'Ordre PTO/123/2005, la qual té per objecte aprovar les bases i fer pública la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per finançar la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, de programes d’actuació urbanística municipal i de plans urbanístics derivats d’iniciativa pública.
 
Tenint en compte l'obligació legal de disposar d'un pla d'ordenació urbanística municipal i la conveniència de comptar amb aquest instrument de planejament que ordeni, des d'un punt de vista urbanístic el municipi.
 
Atès que per part de l’Ajuntament és de vital importància i es considera prioritària i urgent la redacció del POUM del municipi.
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer.- Formular el pla d'ordenació urbanística municipal de Viver i Serrateix, amb l'objectiu de dotar al municipi d'un instrument de planejament general ajustat al nivell de complexitat urbanística del municipi.
 
Segon.- Sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en virtut de l’Ordre PTO/123/2005, de 30 de març una subvenció de 69.717,40 € per la redacció del pla d'ordenació urbanística municipal ( POUM ) de Viver i Serrateix.
 
Tercer.- Fer constar que els honoraris  tècnics per la realització dels treballs del POUM s’estimen en 69.717,40 €, amb l’IVA inclòs.
 
Quart.- Notificar-ho al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i disset  minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 25 DE MAIG DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
El Senyor Magí Santamaría Prat, abandona en aquests moments la sala de Plens, atès que el primer punt de l’Ordre del dia l’afecta directament per motiu del càrrec que ostenta com a President del Patronat d’Amics de Serrateix.
 
1 – APORTACIÓ AL PATRONAT D’AMICS DE SERRATEIX.
 
Vista la sol•licitud feta pel Patronat d’Amics de Serrateix, en referència a l’aportació anual que realitza l’Ajuntament en concepte d’Estudi i Manteniment. Atès que aquesta aportació ha quedat molt desfasada en el temps. Atès que el Patronat d’Amics de Serrateix està realitzant una tasca molt important pel que fa a la difusió de la història del poble i del Monestir de Santa Maria de Serrateix, així com del seu manteniment. Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció anual per import de 1.200 euros, al Patronat d’Amics de Serrateix, en concepte d’estudi i manteniment.
 
Segon.- Notificar aquest acord al President del Patronat d’Amics de Serrateix.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – SOL•LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una xarxa d’abastament d’aigua potable a la població que no arriba a la totalitat de les masies disseminades del municipi. Atès que aquest servei es un servei bàsic, mínim i obligatori definit en la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, atès que per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, s’ha convocat mitjançant l’Ordre ARP/205/2005, una línia de subvencions per el foment d’activitats de desenvolupament del medi rural i pesquer, atès que l’Ajuntament considera indispensable abastar d’aigua les masies del municipi que en la actualitat no disposen de xarxa d’abastament pública que garanteixi el subministrament i la qualitat sanitària de la mateixa, atès que amb l’execució d’aquesta actuació es contribueix al reequilibri territorial, i atès que el punt 2.2 de l’annex de l’Ordre preveu la possibilitat de finançar “ inversions que fomentin la millora de les condicions de vida dels petits i mitjans nuclis rurals, que realitzin els ens locals per a l’abastament i la millora dels serveis i actuacions de dinamització de l’economia rural “. 
 
És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Sol•licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’Ordre ARP/205/2005, una subvenció de 200.000 € per portar a terme l’actuació de títol “ Ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable a diverses masies – Desglossat 1a fase “, i que compta amb un pressupost d’execució de 210.000 €,.
 
Segon.- Fer constar davant el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la impossibilitat econòmica d’aquest Ajuntament per portar a terme la redacció d’un projecte, que en el cas de denegació de la subvenció, no es podrà utilitzar per el moment per a sol•licitar altres ajuts.
 
Tercer.- Fer constar que en el moment en que l’Ajuntament disposi de la resolució de concessió de la subvenció de caràcter favorable, es presentarà el projecte tècnic corresponent i el desglossat de la primera fase amb un import d’execució per contracte de 210.000 euros.
 
Quart.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President d’aquest Ajuntament, per tal que pugui signar qualsevol document en relació a aquesta sol•licitud.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – ACORD SOBRE LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ PER A LA REGULACIÓ DELS USOS SOBRE EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX.
 
l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una cessió d’ús de les instal•lacions del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a realitzar-hi actes culturals i dur-hi a terme les obres de restauració que hi convinguin. 
 
Aquesta cessió d’ús té una vigència fins a l’any 2019, en virtut de la notificació per part del Vicari General de la Diòcesi de Solsona de data vint-i-tres de novembre de mil nou-cents noranta-nou.
 
Atès que per part de l’Ajuntament, del Patronat d’Amics de Serrateix i del Bisbat de Solsona, existeix la voluntat de constituir una comissió, que juntament amb la signatura d’un conveni reguli l’ús específic de les actuacions i/o accions que es poden dur a terme en el Monestir de Santa Maria de Serrateix, en virtut de la notificació del Vicari General de la Diòcesi de Solsona de data vint-i-tres de novembre de mil nou-cents noranta-nou abans invocada.
 
Vista la proposta presentada pel Bisbat de Solsona en relació als seus representants a la Comissió.
 
Vista la proposta presentada pel Patronat d’Amics de Serrateix en relació als seus representants a la Comissió.
 
Per tot això abans exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Constituir la Comissió per la gestió del Monestir de Santa Maria de Serrateix.
 
Segon.- Nomenar representants de l’Ajuntament a la Comissió per la gestió del Monestir de Santa Maria de Serrateix, la Sra. Isabel Serra Muntañà, regidora de Cultura i el Sr. Antoni Rovira Muxí, Tinent d’Alcalde.
 
Tercer.- Establir que la totalitat de la Comissió per a la gestió del Monestir de Santa Maria de Serrateix, estarà formada pels següents membres :
Representants de l’Ajuntament : Isabel Serra Muntañà, regidora de Cultura i Antoni Rovira Muxí, Tinent d’Alcalde.
Representants del Patronat d’Amics de Serrateix : Magí Santamaría Prat , President del Patronat Amics de Serrateix i Josep Maria Badia Masgrau, estudiós del Monestir de Santa Maria de Serrateix.
Representants del Bisbat de Solsona : Mossèn Climent Forner i Escobet, Rector de la parròquia de Serrateix, i Mossèn Calderer, Comissió de Cultura del Bisbat de Solsona.
 
Quart.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en dret sigui necessari per tal de poder signar qualsevol document en relació a aquest assumpte.
 
Cinquè.- Establir que en el moment de la signatura del conveni es donarà compte al Ple del mateix per la seva ratificació.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 15 DE JUNY DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE SETZE DE MARÇ DE 2005, I EXTRAORDINÀRIES DE TRENTA-UN DE MARÇ DE 2005, DE VINT-I-SET D’ABRIL DE 2005 I DE VINT-I-CINC DE MAIG DE  2005.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de setze de març de 2005 i extraordinàries de trenta-un de març de 2005, de vint-i-set d’abril de 2005 i de vint-i-cinc de maig de 2005, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
No n’hi han.
 
3 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL).
 
El passat dia 24 de febrer de 2005, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar l’assumpció de funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local ( Asgel ), el conveni – tipus i el protocol dels diferents serveis oferts als municipis i que ha estat publicat en el BOP de data 2 de març.
 
Les funcions de l’ASGEL comprenen un seguit d’actuacions que ve oferint la Diputació de Barcelona des de ja fa un cert temps, i que ara considera necessari adaptar i formalitzar d’acord amb la normativa legal vigent. En primer lloc es pretén adaptar o donar compliment a la normativa de protecció de dades personals, en segon lloc es pretén dotar d’un format legal al compromís de confidencialitat de les dades econòmiques gestionades en el conveni, i en tercer lloc es pretén regular el marc de funcionament del conveni.
Pel que fa al format legal del conveni ASGEL aquest pren la forma d’encomanda de gestió segons l’article 15 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La seva formalització requereix de la signatura d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.
 
És per tot això exposat que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el conveni-tipus, juntament amb el seu protocol sobre l’assumpció de funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local per part de la Diputació de Barcelona.
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per tal de signar qualsevol document en relació a aquest acord.
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - MOCIÓ SOBRE ELS EFECTES DE LA SEQUERA PRESENTADA PER UNIÓ DE PAGESOS.
 
La forta sequera que està patint el nostre territori està provocant grans pèrdues sobre una bona part del sector agrari català. La collita de cereal està pràcticament perduda, els ramaders han vist com es quedaven sense pastures per alimentar els ramats, i això ha provocat un fort augment dels seus costos de producció pel fet d'haver de comprar l'aliment. A més, certs cultius com la vinya o l'olivera corren greu perill si continuen sense arribar les pluges. Finalment, la manca d'aigua ha provocat restriccions sobre els regadius que, si s'agreugen, poden portar conseqüències negatives per a la collita d'enguany.
 
Per a l'equilibri i preservació del territori és indispensable articular les polítiques necessàries per al manteniment i/o el progrés de les activitats econòmiques que s'hi realitzen. Tots hem de ser conscients de la importància que suposa l'activitat dels pagesos i pageses dins el món rural, tant per la preservació i manteniment del medi com pel desenvolupament econòmic del territori. Hem de ser conseqüents amb aquest fet.
 
La sequera suposa un greu perill per al futur de moltes explotacions agràries, sobretot d'aquelles més petites. S'han d'articular les polítiques necessàries per tal que els pagesos i pageses puguin fer front a aquesta situació extraordinària.
 
És important també que diferents actors polítics i socials vetllem per obtenir unes compensacions socialment justes i amb criteri, que tinguin en compte el grau d'afectació de cada municipi i sector, i adreçades a aquells pagesos i pageses que realment necessiten d'aquestes mesures per garantir el futur de les seves explotacions.
 
Per tot això esposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que apliqui les mesures polítiques i financeres necessàries per fer front a aquesta situació extraordinària provocada per la sequera, amb criteris que tinguin en compte l'afectació real de cada municipi, i amb compensacions socialment justes segons la situació dels pagesos i pageses afectats.
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar amb els recursos econòmics i logístics pertinents les diferents polítiques que s'acordin sobre la sequera, de forma que les diferents mesures es puguin aplicar en el moment adient, obtenint així una major eficiència. 
 
Tercer.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a :
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Hble. Sr. Antoni Siurana i Zaragoza.  Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007-Barcelona.
 
Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Av. Francesc Cambó, 14 3er A. 08003-Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – SUPORT A LA PROPOSICIÓ PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE BERGA SOL•LICITANT UNA MODIFICACIÓ EN LA LEGISLACIÓ PENAL I UN INCREMENT D’EFECTIUS DE LA POLICIA AUTONÒMICA A BERGA I COMARCA.
 
L’Ajuntament de Berga, i arran dels lamentables fets ocorreguts per les festes de La Patum, ha tramès un escrit sol•licitant el suport de l’Ajuntament el text literal del qual és el següent :
 
“ Berga està vivint dies durs en relació als fets ocorreguts el passat dia 28 de maig de 2005, quan un veí de Berga va resultar mort, fruit de la violència gratuïta d’un grup de persones. Aquests fets han commogut tot el consistori i tot el municipi, i ens han donat peu a reflexionar seriosament sobre el contingut de la legislació penal vigent.
D’ençà de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal s’han realitzat diferents modificacions, establint mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, entre elles, la possibilitat de considerar com a delicte la comissió d’un mateix tipus de falta, si aquesta es comet quatre vegades en un any. Aquesta mesura, si bé endurida vers el contingut originari de la norma, la considerem del tot insuficient i ineficaç per protegir els valors de convivència i gaudi dels nostres drets i llibertats. En efecte, no es pot consentir que persones que han mostrat la seva vessant violenta reiterades vegades, sigui o no, en el període d’un any, puguin pertorbar la nostra pacífica convivència, no podem consentir que fets com els que varen passar a Berga puguin succeir a altres indrets. No podem consentir que una manca de duresa de les normes davant d’infraccions penals pugui ocasionar mals majors de difícil reparació.
En definitiva, aquest consistori considera del tot insuficient l’actual regulació penal atès la manca de sancions penals contundents i exemplars davant de la reincidència en infraccions penals contra les persones, haguda compte la importància del valor a protegir. 
També convé fer una breu reflexió sobre el temps d’internament dels menors, que si bé és cert que una de les mesures adoptades per la modificació de la Llei del menor era el prolongament  del temps d’internament en determinats delictes, creiem necessari que la legislació vigent es modifiqui en el sentit que no es doni aquesta possibilitat únicament en determinats delictes considerats greus, sinó que també s’ampliï a aquelles infraccions que si bé puguin ser de menor gravetat no deixen de ser il•legalitats penals i formes de conducta impròpies d’una correcte convivència, considerant encertat el retorn a la majoria penal antiga, és a dir, als 16 anys, atès que la societat evoluciona i el grau d’independència d’una persona de 16 anys pot resultar igual que la d’una de 18 anys.
Per altra banda, la legislació penal vigent no preveu una única actuació judicial quan en el sí d’un grup violent on actuen persones menors d’edat, atès que segueixen les actuacions de forma diferent implicant l’enjudiciament d’un mateix fet per part de dos òrgans judicials, un que s’encarregarà d’enjudiciar als menors i un altra per aquells que ja haguessin assolit la majoria d’edat, extrem que necessàriament ha de dificultar el procediment que s’enjudiciï a posteriori. Òbviament, estem parlant d’un buit legal que el legislador ha de cobrir per dotar d’una major seguretat jurídica. En aquest mateix sentit, i arrel dels fets que succeeixen no només a Berga, sinó també a altres poblacions amb grups conflictius i generadors de violència gratuïta, la legislació penal hauria de tipificar aquests actes en concret aplicant una sanció penal exemplar. L’Ajuntament adoptarà una actitud impecable de fermesa i convicció davant de fets que pertorbin el civisme i la convivència ciutadana, fets que no poden quedar impunes, fets que s’han de tractar amb rigor i exemple per part de totes i cada una de les administracions.
Considerem que la violència no neix, sinó es fa i que totes aquelles persones violentes han de respondre davant l’administració de justícia i l’administració de justícia ha de tenir les eines suficients per a garantir-nos una pacífica convivència. Davant d’uns fets com els de Berga es creu del tot necessari la possibilitat d’ús d’instruments jurídics que permetin l’adopció de mesures cautelars d’allunyament del municipi a aquelles persones detingudes i posades en llibertat amb càrrecs, ja que entenem que la seva sola presència en els carrers és una provocació gratuïta, i que pertorba en gran mesura la pacífica convivència de tots nosaltres. Evidentment, aquest Ajuntament creu en la inserció del delinqüent i condemnat per sentència ferma, però també és partidari de donar suport a aquelles mesures que puguin garantir una millor i justa convivència per a la gent pacífica, que per sort, en som la majoria.
Berga considera que per tal d’obtenir un futur més segur, amb una major tranquil•litat i seguretat ciutadana cal impulsar l’educació pensant amb el civisme i la convivència. És per aquest motiu que impulsem a tots els participants en l’educació dels joves que sumin els màxim esforços possibles en dur a terme aquest objectiu. Objectiu que ha de ser el de tots nosaltres, d’infants a joves, de joves a grans, tots junts s’han de sumar esforços per aconseguir de la nostra ciutat un exemple de pacífica convivència. Un primer pas és acostar posicions entre aquells que han de vetllar perquè els altres puguin gaudir de la vida, i és per això, que una vegada més, demanem l’esforç de tots nosaltres, de les institucions, entitats i associacions, dels cossos de seguretat, del joves i grans que convivim en un mateix poble, en una mateixa ciutat, en una mateixa comarca, en un mateix país, perquè només així aconseguirem l’objectiu de tots.
Per últim, manifestar que el Berguedà, com a comarca, hauria de gaudir d’una major presència efectiva dels diferents cossos de seguretat, entre ells, la policia autonòmica, haguda compte que és una comarca amb una superfície important i amb molts municipis sense una vigilància permanent, al no disposar de Policia Local. És per això que aquest Ajuntament considera que actualment es compta amb una plantilla de policia autonòmica escassa, extrem que caldria subsanar amb una major presència permanent de policia autonòmica.
Eradicar la violència i promoure l’educació per la pacífica convivència, són objectius d’aquest consistori que pretén que siguin també els objectius d’altres municipis, entitats, associacions i institucions autonòmiques i estatals, tot donat suport a la present moció i establint els mecanismes i instruments necessaris per aconseguir-los.
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar els acords següents:
 
Primer. Instar al Govern espanyol a promoure una modificació de la vigent legislació penal amb l’adopció de les següents mesures:
Castigar amb una major duresa la reincidència en la comissió d’infraccions penals.
Endurir les penes privatives de llibertat per aquells actes de violència que vulnerin els drets i llibertats de les persones.
Imposar la majoria d’edat penal als setze anys.
Que s’adoptin els mecanismes necessaris per cobrir el buit legal existent en relació a la duplicitat d’enjudiciament quan incorrin imputats majors i menors d’edat.
 
Segon. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al jovent, a les associacions i entitats de la ciutat, i a tots nosaltres que treballem conjuntament per fer possible l’objectiu de tots, que Berga sigui un exemple de respecte d’uns als altres, de civisme, i d’una pacífica convivència.
 
Tercer. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol que adopti les mesures necessàries per dur a terme unes polítiques educatives on el respecte, el civisme i la pacífica convivència siguin un punt de partida en l’educació dels infants, dels joves i dels més grans.
 
Quart. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a dotar a Berga i comarca de més efectius de la policia autonòmica amb caràcter permanent.
 
Cinquè. Demanar el suport i l’adhesió a la present proposició a la resta de municipis de Catalunya, als Consells Comarcals, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i a la Federació de Municipis de Catalunya.
 
Sisè. Remetre còpia d’aquesta proposició al govern de la Generalitat de Catalunya, al President del Govern de l’Estat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a tots els grups parlamentaris “.
 
És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Donar suport i presentar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la proposició presentada per l’Ajuntament de Berga, que sol•licita una modificació de la legislació penal i un increment d’efectius de la policia autonòmica a Berga i el Berguedà.
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per tal de signar qualsevol document en relació a aquest acord.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Berga.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2005.
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2005, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora  de les Hisendes Locals, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
 
Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:
 
Estat d’Ingressos :
Capítol.Concepte.Import
IIMPOSTOS DIRECTES  39.500,00
II IMPOSTOS INDIRECTES      9.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS  30.850,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  52.700,00
V INGRESSOS PATRIMONIALS    2.800,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 476.044,00
 
TOTAL INGRESSOS :           610.894,00
 
Estat de despeses :
Capítol. Concepte. Import
I DESPESES DE PERSONAL 17.850,00
II DESPESES BENS COR I SERVEIS     111.033,73
III DESPESES FINANCERES                     0,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS    5.460,00
VI INVERSIONS REALS           471.150,27
IX PASSIUS FINANCERS    5.400,00
 
TOTAL DESPESES :           610.894,00
 
Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
A) Funcionaris de carrera :
Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.
1 Funcionaris d'habilitació estatal :
1.1 Subescala Secretaria.
Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -
 
B) Personal laboral :
1 Personal laboral fix a temps parcial 1/3.
1 Administratiu adm. General.
1.1 Administració General.110C
 
Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al•legacions durant el termini d'exposició pública.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES, QUE HAURAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, I DE CONCURS DE L’ASSISTÈNCIA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix no disposa de cap tipus de planejament urbanístic.
 
Atès que segons estableix la Llei 2/2002 d’Urbanisme, tots els municipis de Catalunya, han de comptar amb un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
 
Atès que es disposa d’una subvenció de Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat, per la redacció del POUM.
 
Atès que aquesta actuació és procedent d’adjudicar-la mitjançant concurs públic tal i com es disposa en l’article 85 del “ REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “.                         
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que hauran de regir la contractació de l’assistència tècnica per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un termini de vint dies hàbils a l’efecte de presentació d’al•legacions i suggeriments.
 
Tercer.- Anunciar el concurs públic per la contractació de l’assistència tècnica per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, amb anuncis al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP.
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui menester per tal que pugui signar qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
8 - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAURAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT A VILANOVA I SUBTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE SANT FELIU A VILANOVA I DE CONCURS DE L’OBRA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte aprovat de títol “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova i de concurs de l’obra “, que compta amb un pressupost de 133.659,75 euros.
 
Aquest projecte va ésser aprovat inicialment en la sessió del Ple de data disset de setembre de 2003. El projecte va estar exposat al públic per un termini de trenta dies, sense que s’hi presentés cap tipus d’al•legació ni reclamació. En data disset de desembre de 2003 el Ple de l’Ajuntament el va aprovar definitivament.
 
Atès que el projecte abans esmentat va ser inclòs en la formulació en el PUOSC  de l’any 2005, amb el número PG-2005/345, i atès que aquesta actuació és procedent d’adjudicar-la mitjançant concurs públic tal i com es disposa en l’article 85 del “ REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “.                         
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, el Plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir pel concurs de l’obra de títol “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “.
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un termini de vint dies hàbils a l’efecte de presentació d’al•legacions i suggeriments.
 
Tercer.- Anunciar el concurs públic de l’obra de títol “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “, amb anuncis al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP i al DOGC.
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui menester per tal que pugui signar qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
9 – SOL•LICITUD ESCUDERIA GIRONELLA.
 
Vist l’escrit de data set d’abril de 2005, registre d’entrada número 27 de data 15/04/2005 presentat per l’Escuderia Gironella, sol•licitant li sigui lliurat un permís per escrit per tal de passar per les carreteres del municipi durant la celebració del XXXIV Critèrium del Berguedà, els dies 2 i 3 de setembre.
 
Atès que en les anteriors edicions del Critèrium no s’han controlat els entrenaments ( vehicles que passen a gran velocitat per camins amb poca visibilitat i a prop de cases i granges ), i no s’han deixat els camins en les mateixes condicions que abans de la celebració de l’esmentada prova ( neteja de graves al ferm, trencament de l’asfalt a les cunetes , etc... ).
 
Per tot això abans exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer.- Condicionar la concessió del permís a l’aportació del compromís escrit per part de l’Escuderia Gironella com a Entitat organitzadora de la prova de restabliment dels camins per deixar-los en el mateix estat en que es trobaven abans de la celebració de la prova. Control dels entrenaments amb l’establiment d’un calendari dels mateixos que haurà de ser notificat a l’Ajuntament i establiment de mesures de prevenció i lluita contra incendis forestals durant els dies de durada de la prova.
 
Segon.- Comunicar-ho a la Escuderia Gironella.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
10 – ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA GENERALITAT EN EL PUOSC ANY 2005.
 
Per Decret GAP/554/2005, de 28 de febrer, del Departament de Governació i Administracions Públiques, es va aprovar la anualitat del Puosc corresponent a l’any 2005.
 
En la relació d'actuacions subvencionades, hi consten les següents, referides al municipi de Viver i Serrateix:
Obra núm. 2005/345, títol: “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “ pressupost total = 133.659,75 euros; subvenció PUOSC-PG: 120.294,00 euros.
Obra núm. 2005/344, títol: “ Abastament d’aigua el sector de Sant Feliu de Lluelles “ pressupost total = 849.640,43 euros; subvenció PUOSC-MN: 50.000,00 euros.
 
Atès que és necessari acceptar explícitament la subvenció.
 
És per tot això que es sotmet al Ple la votació dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 120.294,00 euros per a l'actuació: “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “ del programa del PUOSC 2005.
Segon.- Acceptar la subvenció de 50.000,00 euros per a l'actuació: “ Abastament d’aigua al sector de Sant Feliu de Lluelles “ del programa del PUOSC 2005.
 
Tercer.- Nomenar director de l’obra de “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “ el Sr. Jordi Besora Vives, enginyer tècnic industrial número 11.973.
 
Quart.- Nomenar director de l’obra de “ Abastament d’aigua al sector de Sant Feliu de Lluelles “ el Sr. Josep Santandreu Peralba, enginyer de camins, canals i ports número 6.866.
 
Cinquè.- Remetre el model corresponent d'aquesta acceptació al Serveis Territorials a Barcelona del Govern de la Generalitat a Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
11 – SOL•LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA DOCUMENTACIÓ NECESÀRIA PER L’EXECUCIÓ DEL POUM.
 
Atès que per tal de redactar el POUM del municipi de Viver i Serrateix, per unanimitat s’acorda el següent : 
 
Únic.- Sol•licitar a l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona, la documentació següent :
 
Cartografia 1/1.000 de les àrees de creixement urbà.
Cartografia 1/5.000 de tot el terme municipal : 
Vectorial ( format dwg i dgn )
Raster ( ortofoto )
 
12 - INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  DE L’OBRA D’ARRANJAMENT DELS CAMINS DE VIVER A PUIG-REIG I DE SERRATEIX A CASTELLADRAL.
 
El Consell Comarcal i mitjançant el Pla de Muntanya, ha assignat al municipi la quantitat de 24.000 euros per tal de realitzar obres i actuacions que representin una millora de les condicions de vida dels habitants del municipi.
 
Atès que en el pressupost municipal existeix consignació pressupostària suficient per atendre la despesa, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar, vist el que disposa l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat de les obres d’arranjament del camí de Viver a Puig-reig i de Serrateix a Castelladral, que compten amb un pressupost de 24.194,07  €.
 
Segon.- Acceptar la subvenció per import de 24.000 €, atorgada pel Consell Comarcal, mitjançant el Pla de Muntanya.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
13 - ADJUDICACIÓ DE L’OBRA D’ARRANJAMENT DELS CAMINS DE VIVER A PUIG-REIG I DE SERRATEIX A CASTELLADRAL.
 
Atès que s’ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra d’arranjament del Camí de Vilanova. Atès que per l'import de l'obra, d'acord amb l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, és procedent l'adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
 
Vistes les tres ofertes rebudes i tenint en compte que la més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A., es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Adjudicar l'obra d’arranjament dels Camins de Viver i Puig-reig i de Serrateix a Castelladral a l'empresa Graves i Excavacions Castellot S.A., per  import de 24.194,07 euros i d'acord amb la memòria valorada i les seves prescripcions tècniques.
 
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils, després de la notificació, acrediti que ha constituït la garantia per import de 967,76 euros corresponent al 4 per cent de l’import d’adjudicació de l’obra. 
 
Tercer.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà, concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar el contracte i qualsevol altre document que sigui necessari en relació amb el present acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
14  – APROVACIÓ DEL DOCUMENT DEL PACTE PER LA SALUT.
 
La Generalitat de Catalunya té prevista l’aprovació d’un Decret pel qual es regula la creació de governs territorials de salut com a instruments de descentralització, col•laboració i participació entre la Generalitat de Catalunya i les administracions Locals en l’àmbit de la governabilitat de la salut.
Per desenvolupar aquesta col•laboració i participació es preveu que cada Ajuntament aprovi un document anomenat “ Pacte per a la Salut “
 
Vist el text del document sobre el “ Pacte per a la Salut “, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el document sobre el “ Pacte per a la Salut “.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i cinquanta-tres minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 31 D’AGOST DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.
 
Mitjançant l’acord de Ple de data quinze de juny de 2005, es va convocar el concurs públic per la contractació de l’assistència tècnica per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
L’anunci del concurs va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data trenta de juliol de 2005, número 181, annex III.
 
Durant el termini de presentació de proposicions només se’n va presentar una corresponent a l’empresa Grup Solucions Manresa SLU.
 
Vist el que proposa la Mesa de contractació en la seva acta de les dotze hores de data trenta-un d’agost de 2005, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’assistència tècnica per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l'empresa Grup Solucions Manresa, SLU, pel preu de seixanta mil euros ( 60.000,00 € ) amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, i el plec de clàusules tècniques i les millores proposades en la plica consistents en  la redacció del POUM del municipi, la redacció del catàleg de Masies i Cases Rurals, i la realització i entrega de tota la planimetria apta pel seu treball amb programes GIS.
 
Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 2.400,00 €, i  advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.  
 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 5/600.02 del pressupost de l'exercici 2005.  
 
Quart.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.  
 
Cinquè.- Atès que per la natura del contracte no s’ha requerit la presentació de garantia provisional, no procedeix retornar la garantia provisional al licitador.
 
Sisè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE XARXA BARCELONA – MUNICIPIS DE QUALITAT, EN REFEÈNCIA A L’APORTACIÓ ECONOÒMICA PER LA REDACCIÓ DEL POUM.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix va sol•licitar ajut econòmic a la Diputació de Barcelona per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
 
Aquest ajut va ser aprovat per part de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data vint d’abril de 2005 per un import de 60.000,00 euros.
 
Per tal de poder cobrar l’esmentada subvenció, és necessària la signatura d’un conveni amb l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona.
 
A aquest efecte, l’IUHAL ha tramès un esborrany de conveni per la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament.
 
És per tot això que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció per import de 60.000,00 € concedida per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
 
Segon.- Aprovar el conveni entre l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona, pel suport econòmic que prestarà aquest organisme per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i per import de 60.000,00 euros.
 
Tercer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en Dret sigui menester, per la signatura de qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 -  PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2006.
 
Atès que el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2006.
 
Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.
 
Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:
- Serrateix : sis d’agost – Sant Urbici i Vint-i-nou de setembre – Sant Miquel.
- Viver : vint-i-nou de setembre – Sant Miquel i sis d’agost – Sant Urbici.
- Sant Joan : sis d’agost – Sant Urbici i vint-i-nou de setembre – Sant Miquel.
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació del Departament de Treball i Indústria.
 
4 – DISTRIBUCIÓ DELS FONS PER A PRESTACIONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA ANY 2005.
 
Per resolució GAP/2024/2005, de 22 de juny, ha estat aprovada la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2005.
 
D’acord amb la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per al 2005, el capítol per la prestació supramunicipal de serveis i per import de 1.992,10 euros, s’haurà de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts , tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent.
 
Per això exposat, es sotmet a votació l’acord següent :
 
Primer.- Designar el Consell Comarcal del Berguedà com a beneficiari del 100 % de la subvenció per import de 1.992,10 euros del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2005.
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local i al Consell Comarcal del Berguedà.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat  amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – ACCEPTACIÓ EN PROPIETAT DE LA CESSIÓ DE BANCS I PAPERERES PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix està adherit al Protocol General del programa Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat.
 
Atès que una de les polítiques d’actuació del Protocol General és, la que fa referència a la dotació d’espais públics de qualitat, dins l’objectiu d’incrementar la qualitat de tots els pobles i ciutats.
 
Atès que a aquest efecte la Diputació de Barcelona ha aprovat la cessió de cinc papereres i quatre bancs d’espai urbà a l’Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Atès que per tal de materialitzar aquesta cessió, és imprescindible de fer l’acceptació en propietat de l’esmentada cessió.
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la cessió en propietat de quatre bancs i cinc papereres de mobiliari urbà, en desplegament del Protocol General “ Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat 2004 – 2005 “.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i quaranta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 28 DE SETEMBRE DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE QUINZE DE JUNY DE 2005, I EXTRAORDINÀRIA DE TRENTA-UN D’AGOST DE  2005.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de quinze de juny de 2005 i extraordinària de trenta-un d’agost de 2005, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
- 2/2005, de disset de juny, sobre concessió de llicència d’obres a Núria Espinalt Escalé, per l’ampliació d’un cobert a Sant Feliu, i d’aprovació de la liquidació de l’impost sobre bens immobles.
 
- 3/2005, de divuit de juny, sobre concessió de llicència d’obres a Jordi Pons Esquius, per la construcció d’una fossa de purins a Sant Just, i d’aprovació de la liquidació de l’impost sobre bens immobles.
 
- 4/2005, de vint-i-nou de juny, sobre autorització a Carles Vilella Terricabras, per la realització de talls intermitents a la carretera de Serrateix a Valldeperas, per realitzar verificacions mecàniques el dia 30 de juny de 2005 de les 9 hores fins a les 18 hores.
 
- 5/2005, de vint de juliol, sobre concessió de llicència sobre activitats classificades a En Josep Vilanova Plans a la granja de la finca Vilanova.
 
- 6/2005, de setze de setembre, sobre autorització a Xavier Puigcercós i Comelles, per la realització de talls intermitents a la carretera de Serrateix a la cruïlla de Valldeperas, per realitzar verificacions mecàniques els dies 20 i 21 de setembre de les 9 hores a les 19 hores.
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 - APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ EN RELACIÓ A LA CONTINUITAT DE L’EMPRESA “ CARBONES PEDRAFORCA, S.A. “.
 
Atès que l’empresa “Carbones Pedraforca, SA” és un recurs important per l’economia de la comarca del Berguedà amb 120 llocs de treball directes i indirectes aproximadament.
 
Atès que el clima industrial de la comarca és desfavorable degut a les crisis tèxtils i la deslocalització d’indústries cap a altres indrets, i que el Berguedà encara està en fase de superació de la crisi industrial patida durant els anys 80-90.
 
Atès que les immissions produïdes per la Central Tèrmica de Cercs durant l’any 2005, any en el qual el consum de carbó de Pedraforca ha estat mínim, han estat uns valors similars a anys anteriors, on el consum del carbó de Pedraforca era aproximadament del 40%, valor molt superior al consumit actualment.
 
Atès que el carbó produït en els propers 2 anys per l’empresa “Carbones Pedraforca, SA” pot ser consumit per la Central Tèrmica de Cercs fins l’any 2012, la proporció del consum d’aquest carbó seria relativament baixa.
 
Atès que la Central Tèrmica de Cercs va ser construïda a la comarca del Berguedà amb la finalitat de poder consumir el carbó de les mines de la zona.
 
Atesa la possibilitat de solucionar el problema segons declaracions del Conseller de Medi Ambient i accions realitzades per la Direcció General d’Energia.
 
Atès que si l’empresa “Carbones Pedraforca, SA” finalitza la seva activitat a finals de l’any 2005 una vintena de municipis de la comarca podrien deixar de rebre les ajudes per infraestructures, inversions a les empreses, beques i formació.
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
 
Primer.- Demanar la continuïtat de l’empresa “Carbones Pedraforca, SA” fins a 31 de desembre de 2007, la qual permetria fer un tancament ordenat d’acord amb lo previst a l’inici de la pla de la mineria.
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que continuï amb la seva implicació en la nostra petició per tal que la Central Tèrmica de Cercs consumeixi, d’acord amb els paràmetres que s’estableixin, el carbó de “Carbones Pedraforca, SA” produït fins a l’any 2007.
Tercer.- Demanar a l’empresa ENEL VIESGO la compra i consum del carbó produït a la comarca del Berguedà.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ EN RELACIÓ A LA SEQUERA.
 
Vista la moció presentada per el Fòrum Comarcal i aprovada en Consell de Presidència de 27 de juliol de 2005:
 
ATESA la situació excepcional i d'extrema sequera que estan patint les nostres comarques amb els danys i perjudicis que aquesta situació comporta per a la majoria de sectors econòmics de les nostres contrades i principalment per el sector agrícola i ramader.
 
Atès que aquesta situació de sequera també pot comportar problemes en el subministrament d'aigua a la població, així com l'abastament d'aigua als caps de bestiar de la comarca.
 
Atès que la collita de cereal està pràcticament perduda i que els ramaders han vist com es quedaven sense pastures per alimentar els ramats, provocant un fort augment dels seus costos de producció pel fet d'haver de comprar aliment.
 
Per tot això que hem exposat es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que elabori, amb caràcter d'urgència, un Pla integral per a neutralitzar els efectes negatius de la sequera sobre les explotacions agràries i ramaderes afectades, aplicant les mesures polítiques i financeres necessàries per fer front a aquesta situació extraordinària.
 
Segon.- Demanar al Govern de l'Estat que declari zona catastròfica, amb les conseqüents indemnitzacions per als sectors agraris i ramaders, aquells indrets on els danys i perjudicis siguin considerables i l'activitat agrícola i ramadera molt difícil de refer.
 
Tercer.- Notificar els presents acords al President del Govern de l'Estat, al President de la Generalitat de Catalunya, al President del Parlament de Catalunya, al Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a tots els grups polítics representats al Parlament de Catalunya i a tots els Ajuntaments de la comarca.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 -  ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ “ CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT A VILANOVA I SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE SANT FELIU A VILANOVA. 
 
Mitjançant l’acord de Ple de data quinze de juny de 2005, es va convocar el concurs públic per la contractació de l’actuació “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova. 
 
L’anunci del concurs va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data trenta de juliol de 2005, número 181, annex III, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data nou d’agost de 2005, número 24.636.
 
Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar les ofertes corresponents a les empreses Construccions Ramon Serra Rotés, Constructora de Calaf, S.A., Sorea S.A. i Tehorsa, S.A.
 
Vist l’informe tècnic de valoració de les pliques presentades al concurs i emès pels tècnics Srs. Josep Santandreu Peralba, Enginyer de Camins Canals i Ports i Josep Torner Grandia, Arquitecte Tècnic, de data dinou de setembre de 2005, del que en resulta que la plica que ha obtingut una major puntuació és la presentada per l’empresa Constructora de Calaf, S.A.
 
Vist que l’informe tècnic esmentat acorda elevar a la Mesa de Contractació que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l’esmentat licitador el concurs per a l’execució de l’obra objecte del concurs per l’import ofertat de 133.659,75 €.
 
Vist el que proposa la Mesa de contractació en la seva acta de les dotze hores de data vint-i-vuit de setembre de 2005, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Adjudicar l’actuació de “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “ a l'empresa Constructora de Calaf, S.A., pel preu de cent trenta-tres mil sis-cents cinquanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims ( 133.659,75 € ) amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, i el plec de clàusules tècniques i les millores proposades a la plica.
 
Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 5.346,39 €, i  advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.  
 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4/600.00 del pressupost de l'exercici 2005.  
 
Quart.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Cinquè.- Retornar la garantia provisional a les altres empreses licitadores, llevat de l’empresa adjudicatària a la que li serà retornada en el moment de dipositar la garantia definitiva, juntament amb una còpia de l’acta de la Mesa de Contractació de proposta d’adjudicació.
 
Sisè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PELS DANYS PER INCENDIS FORESTALS.
 
Mitjançant el  Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 08/09/2005, es va convocar una línia d’ajuts a les entitats locals per fer front a les despeses extraordinàries que han tingut els municipis pels incendis produïts l’estiu de 2005, per això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Que atès que el municipi de Viver i Serrateix es troba entre els municipis afectats pels incendis de l’estiu de 2005, em sigui concedida una subvenció per import de 19.002,13 €, corresponent a les despeses extraordinàries a les que ha tingut que fer front l’Ajuntament a causa dels incendis de l’estiu de 2005. 
 
Segon.- Aprovar les factures corresponents a les despeses extraordinàries ocasionades pels incendis de l’estiu de 2005 i per import de 19.002,13 €.
 
Tercer.- Aprovar la memòria valorada per l’arranjament i millora del Camí de Serrateix a Cardona –Tram per Navel i tram per Valldeperes dels municipis de Viver i Serrateix, Cardona i Navàs, dels danys produïts pels incendis de l’estiu de 2005.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i trenta-dos minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 02 DE NOVEMBRE DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’ANY 2004.
 
Atès que en el BOP número 233 de data vint-i-nou de setembre de 2005, es va publicar l’edicte sobre el compte general del pressupost de l’any 2004,  i atès que durant el termini establert per la presentació d'al•legacions i observacions, no se n’hi han formulat. I tal i com disposa l’article 193.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals, per unanimitat s’acorda l’aprovació del compte general del pressupost de l'any 2004.
 
2 – MOCIO SOBRE APROVACIÓ DEL NOU ESTATUT DE CATALUNYA.
El Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 ha aprovat la Proposició de llei orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Després d’aquesta aprovació, el projecte d’Estatut inicia la seva tramitació davant les Corts Generals per ser aprovat com a llei orgànica i posteriorment votat en referèndum pel poble de Catalunya.
Catalunya està vivint uns moments històrics. El Parlament de Catalunya ha aprovat, per una àmplia majoria, un projecte d’Estatut que suposa un gran avenç per l’autogovern i el reconeixement nacional de Catalunya. Un Estatut que té per objectiu la millora del benestar de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya.
El municipalisme català, representat per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), és partícip d’aquest moment de la història del nostre país i vol donar suport al text estatutari aprovat pel Parlament de Catalunya.
La proposta de reforma de l’Estatut reconeix el paper cabdal dels municipis com a administració més propera a la ciutadania, reforçant el seu paper institucional, garantint més autonomia municipal i incrementant les seves competències.
Per tot això exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
PRIMER.- DONAR SUPORT a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 com a Proposició de llei orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació.
SEGON.- DIVULGAR I DONAR A CONÈIXER el projecte d’Estatut a la ciutadania.
TERCER.- CONVIDAR les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
QUART.- INSTAR les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i el Senat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria del Parlament de Catalunya. 
CINQUÉ.- TRASLLADAR aquesta Moció a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri d’Administracions Públiques.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
3 – ADHESIÓ AL PROTOCOL DE LA XARXA LOCAL SITMUN – SISTEMA TERRITORIAL MUNICIPAL.
La Diputació de Barcelona en la seva sessió plenària celebrada el dia 29 de setembre de 2005, va aprovar la creació i el protocol de la “ Xarxa Local SITMUN “.
Atès que a aquest Ajuntament troba molt convenient de poder gaudir dels serveis dels que es pot disposar mitjançant el SITMUN, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Aprovar el protocol d’adhesió a la Xarxa Local Sitmun.
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Local Sitmun.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
4 - MOCIÓ  SOBRE  LA  NO SUPRESSIÓ  DELS MUNICIPIS PETITS
 
La segregació del poble de Sant Pere de Roda el 1805 va donar lloc als municipis de  les Masies de Roda i Roda de Ter.
 
Actualment Roda de Ter té 5.600 habitants i les Masies de Roda 740, si bé el seu terme municipal envolta pràcticament la totalitat del terme de Roda. Això suposa que Roda té més població, però li manca territori per créixer mentre que les Masies disposa de territori, però en canvi té menys població.
 
L’Ajuntament de Roda de Ter té la intenció de promoure un expedient d’agregació total de les Masies a Roda que implica la desaparició de les Masies com a poble en contra de la seva voluntat. Darrera de l’agregació hi ha l’interès de l’Ajuntament de Roda de disposar de més terrenys per habitatges o indústries un cop esgotat el seu espai.
 
Seria la primera vegada que no havent-hi mutu acord un poble n’absorbeix un altre. Si hi ha una primera vegada també hi haurà un segona i una tercera. En conseqüència, no estem parlant només de les Masies de Roda sinó d’un problema de supressió dels petits municipis.
 
La majoria de municipis de Catalunya tenen menys de 1000 habitants, per tant, hem de fer sentir la nostra veu. 
 
Mai la voluntat de creixement d’un municipi pot implicar l’absorció d’un altre. Tots els municipis tenen un límit i és el seu terme municipal. No podem permetre que els municipis més grans (avui Roda, demà un altre) esborrin del mapa als més petits només per satisfer les seves expectatives de creixement.
  
A banda d’això,  les agregacions són contràries als criteris establerts en l’Exposició de motius de la llei municipal i de règim local de Catalunya de 1987, ara refosa en el text refós de l’esmentada Llei, de l’any 2003, contraris, en principi a l’eliminació de municipis en la nostra estructura territorial, atesos els efectes de pèrdua de representativitat política que, per a moltes col•lectivitats, això comporta.
 
Per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Manifestar l’oposició a la supressió dels municipis petits a través d’agregacions, en contra de la seva voluntat, a altres més grans, per tractar-se d’un acte totalment antidemocràtic.
 
Segon.- Recolzar el manteniment en el futur del municipi de les Masies de Roda com a tal, solidaritzar-nos amb el seu sentit identitari com a poble.
 
Tercer.- Trametre aquest acord a:
 
President de la Generalitat, 
Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall i Mira
Plaça de Sant Jaume, 4
08002 Barcelona
 
Conseller de Governació i Administracions Públiques
Hble. Sr. Joan Carretero i Grau
Via Laietana, 26
08003 Barcelona
 
Consell Comarcal d’Osona 
C/Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a
08500 Vic
 
Ajuntament de les Masies de Roda
Ctra. de Manlleu, s/n
08510 Les Masies de Roda
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
5 – APROVACIÓ ANNEX DEL CONVENI SOBRE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, ha notificat el Decret de Presidència de data 20/09/2005, pel qual s’aprova l’actualització per a l’any 2005 del conveni marc en matèria de salut pública, signat amb aquest Ajuntament, així com els serveis i ajuts sol•licitats en relació al suport ofertat enguany per l’Àrea de Salut Pública i Consum.
Atès que per la vigència de la resolució s’ha de fer l’acceptació expressa de l’annex específic al conveni per a l’any 2005.
És per tot això que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Acceptar l’annex específic per a l’any 2005 el conveni marc en matèria de salut pública pel pal de mandat 2004/2007, XBMQ, entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, que fa referència a l’activitat : 
Millora de la gestió dels riscos sanitaris : analítica de les aigües de consum humà, codi 05/Y/22792, consistent en suport tècnic.
Segon.- Notificar aquest acord al Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
6 - ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ  DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
 
La publicació i entrada en vigor de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, i dels seus reglaments de desplegament : general del règim sancionador tributari (aprovat per Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre), general de revisió en via administrativa (aprovat per Reial Decret 520/2005, de 13 de maig) i general de recaptació (aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol), fa convenient l’adaptació del text de les ordenances fiscals municipals als preceptes dels nous textos legals referenciats, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la nova  Llei General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.+
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2006 i següents. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 31 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència.
 
Quart - Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2005.
 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2006, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2005, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
4)  Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà i a la referència de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, es farà públic el contingut íntegre de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, i de la taxa número 31, reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència.
 
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 - APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE XARXA BARCELONA – MUNICIPIS DE QUALITAT, EN REFERÈNCIA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT A VILANOVA I SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE CANONADA.
 
El President de la Diputació de Barcelona ha signat un Decret de data 16/09/2005, pel qual s’aprova la proposta del Cap de l’Oficina Tècnica de Cooperació d’aprovar una subvenció per import de 13.365,75 euros.
 
Per tal de poder accedir a l’esmentada subvenció, és necessària l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’acceptació de la subvenció.
 
És per tot això que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció per import de 13.365,75 € concedida per l’execució de l’obra de construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de canonada.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en Dret sigui menester, per la signatura de qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-dos  minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 14 DE DESEMBRE DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL MINISTERI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, PELS DANYS OCASIONATS A LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALS EN MOTIU DELS INCENDIS OCORREGUTS EL MES DE JULIOL DE 2005.
 
En el Boletín Oficial del Estado de data vint-i-vuit d’octubre de 2005, i número 258, es va publicar l’Ordre APU/3336/2005, de vint-i-un d’octubre, sobre procediment de concessió de subvencions per reparar els danys causats per incendis forestals a la Comunitat Autònoma de Catalunya a l’empara del Reial Decret Llei 11/2005, de 22 de juliol.
 
Atès que en Reial Decret 1123/2005, de vint-i-sis de setembre, pel que es declara, per incendis ocorreguts en diverses comunitats autònomes, la aplicació de les disposicions contingudes en el Reial Decret  Llei 11/2005, de vint-i-dos de juliol, pel que s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis forestals.
 
Atès que en l’annex de l’invocat Reial Decret 1123/2005, de vint-i-sis de setembre, hi consta com a municipi afectat el de Viver i Serrateix.
 
Atès que en l’Ordre APU/3336/2005, s’estableix que les subvencions seran atorgades amb el caràcter de “ Subvención Gestionada “
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Sol•licitar a l’empara de l’Ordre APU/3336/2005, una subvenció per import de 269.192,26 euros ( dos-cents seixanta-nou mil cent noranta-dos euros amb vint-i-sis cèntims ), per tal de sufragar les despeses ocasionades al béns municipals afectats pels incendis del mes de juliol de 2005, segons la memòria valorada dels danys redactada per l’Enginyer de camins, Canals i Ports, Sr, Josep Santandreu i Peralba.
Segon.- Sol•licitar a l’empara del Reial Decret 1123/2005, que s’acceleri la implantació de la banda ampla al municipi de Viver i Serrateix.
 
Tercer.- Sol•licitar a l’empara del Reial Decret 1123/2005, que s’accelerin els treballs de reforestació de les zones afectades pels incendis del municipi de Viver i Serrateix.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA I DE LES CONDICIONS DE LA MATEIXA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix va sol•licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’Ordre ARP/205/2005, una subvenció de 200.000 € per portar a terme l’actuació de títol “ Ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable a diverses masies “, i que compta amb un pressupost d’execució de 210.000 €.
 
Mitjançant Resolució del Director General de Desenvolupament Rural de data tres de novembre de 2005, es va concedir una subvenció per import de 134.988 euros, per una inversió de 210.000 euros.
 
En l’esmentada resolució i el seu punt nou, es notifica que les condicions de la mateixa hauran de ser acceptades de manera expressa pel beneficiari.
 
És per tot això exposat que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció i les condicions de la Resolució del Director General de Desenvolupament Rural de data tres de novembre de 2005.
 
Segon.- Notificar aquesta acceptació al Servei de Dinamització de l’Economia Rural de la Direcció General de Desenvolupament Rural.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i cinquanta  minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 21 DE DESEMBRE DE 2005.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE VINT-I-VUIT DE SETEMBRE DE 2005, I EXTRAORDINÀRIES DE DOS DE NOVEMBRE DE 2005 I DE CATORZE DE DESEMBRE DE  2005.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de vint-i-vuit de setembre de 2005 i extraordinàries de dos de novembre de 2005 i de catorze de desembre de 2005, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
No n’hi ha.
 
3 - INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  DE L’OBRA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL MOLÍ DE VILAJOSANA I DEL PONT DE LA CARRETERA DE CARDONA.
 
Mitjançant l’Ordre GRI//376/2002, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament d’ajuts als Ens Locals de Catalunya en situacions excepcionals d’urgència o derivades de catàstrofe, i atès que les intenses pluges del mes d’agost de 2004, van malmetre greument  el Camí del Molí de Vilajosana, infraestructura del tot necessària per tal de poder arribar a les instal•lacions de bombejament i tractament d’aigua d’abastament municipal de l’embassament de la Riera de Navel, i el Pont del Camí de Serrateix a Cardona, infraestructura del tot necessària per tal de garantir la mobilitat dels ciutadans del municipi de Cardona i de Viver i Serrateix i dels que viuen en aquesta zona, l’Ajuntament de Viver i Serrateix va sol•licitar al Departament de Governació una subvenció per import de 10.092,39 euros per la realització de l’actuació de “ Arranjament dels danys causats per la pluja al camí del Molí de Vilajosana “ i d’una subvenció per import de 17.932,59 euros per la realització de l’actuació de  “ Arranjament del Pont del camí de Serrateix a Cardona “, corresponents al 90% del cost total de les dues actuacions.
 
Mitjançant Resolució del Conseller de Governació de data 16 de desembre de 2004, es van atorgar a l’Ajuntament de Viver i Serrateix dues subvencions per import de 7.850,00 euros i 17.900,00 euros, per a les despeses derivades del finançament de les obres d’arranjament del camí del Molí de Vilajosana i per l’arranjament del pont del camí de Serrateix a Cardona.
 
Atès que l’actuació d’arranjament del pont del camí de Cardona, havia de comptar amb l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, i donat que en aquest moment ja es disposa de l’esmentada autorització.
 
Atès que en el pressupost municipal existeix consignació pressupostària suficient per atendre la despesa, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar, vist el que disposa l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat de les obres d’arranjament del camí de Vilajosana i del Pont del Camí de Cardona, que compten amb un pressupost de 11.213,77 euros el primer, i de 19.925,10 euros el segon.
 
Segon.- Acceptar les subvencions per import de 7.850,00 euros i 17.900,00 euros, atorgades pel Departament de Governació i Administracions Públiques.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - ADJUDICACIÓ DE L’OBRA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VILAJOSANA.
 
Atès que s’ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra d’arranjament del Camí de Vilajosana. Atès que per l'import de l'obra, d'acord amb l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, és procedent l'adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
 
Vistes les tres ofertes rebudes i tenint en compte que la més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A., es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Adjudicar l'obra d’arranjament del Camí de Vilajosana a l'empresa Graves i Excavacions Castellot S.A., per  import de 11.213,77 euros i d'acord amb la memòria valorada i les seves prescripcions tècniques.
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils, després de la notificació, acrediti que ha constituït la garantia per import de 448,55 euros corresponent al 4 per cent de l’import d’adjudicació de l’obra. 
 
Tercer.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà, concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar el contracte i qualsevol altre document que sigui necessari en relació amb el present acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 - ADJUDICACIÓ DE L’OBRA D’ARRANJAMENT DEL PONT DE LA CARRETERA DE CARDONA.
 
Atès que s’ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra d’arranjament del Pont de la carretera de Cardona. Atès que per l'import de l'obra, d'acord amb l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, és procedent l'adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
 
Vistes les tres ofertes rebudes i tenint en compte que la més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A., es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Adjudicar l'obra d’arranjament del Pont de la carretera de Cardona a l'empresa Graves i Excavacions Castellot S.A., per  import de 19.925,10 euros i d'acord amb la memòria valorada i les seves prescripcions tècniques.
 
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils, després de la notificació, acrediti que ha constituït la garantia per import de 797,00 euros corresponent al 4 per cent de l’import d’adjudicació de l’obra. 
 
Tercer.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà, concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar el contracte i qualsevol altre document que sigui necessari en relació amb el present acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2005.
 
Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.
Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2004 :
Data revisió Total habitants Homes Dones
31/12/2004 195 102 93
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 – APROVACIÓ CONVENI SERVEIS SOCIALS AMB EL CONSELL COMARCAL.
 
Per tal que el Consell Comarcal del Berguedà, pugui portar a terme el cobrament de les taxes que pertoquin als habitants del municipi que utilitzin el servei de teleassistència, és necessària la signatura d’un conveni entre l’esmentat Consell Comarcal, i l’Ajuntament, és per això, que es proposa al Ple l’acord següent :
 
Primer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde del municipi, per tal que pugui signar el conveni suara esmentat.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
8 - APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 PER L’ACTUACIÓ DE REDACCIÓ DEL POUM.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix té inclosa dins el programa “ Xarxa de Barcelona – Municipis de Qualitat “ any 2005 l’actuació Codi 05/X/23576, de títol “ Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “ per import de 60.000,00 €.
 
El punt cinc del conveni signat amb la Diputació estableix el procediment de justificació de les despeses de l’actuació.
 
Atès que ja s’ha portat a terme l’execució de l’actuació, i vist el que disposa el punt cinc de l’esmentat conveni, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la factura número F05/0000130, presentada per Grup Solucions Manresa SLU, per import de 9.000,00 euros, corresponent al 15 dels treballs de redacció del POUM.
 
Segon.- Trametre a la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa d’aquesta aprovació.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-dos minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica