Actes de 2003

DATA DE LA SESSIÓ : 08 DE GENER DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT 
 D'ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
 SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 
ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27/11/2002.
 
Es dona lectura a l' acta de data vint-i-set de novembre de dos mil dos i és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 - LLICÈNCIES AMBIENTALS.
 
1- Vist l'expedient de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ), sol•licitat per En Jordi Vila Guix per una activitat inclosa a l'Annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1j. <501 i >33 URP de places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds amb emplaçament a la Finca Cal Gaig.
Atès que la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.
Atès que el nou informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació porcina i bovina lliurat per l’OGAU el sentit del qual es favorable amb les condicions següents :
Condicions :
Condicions generals :
La capacitat màxima de l’explotació serà de 84 truges, 200 garrins, 100 porcs d'engreix, 50 vedells de reposició i 100 vedells d'engreix.
L’establiment i les seves instal•lacions s'hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic a l’altra documentació que acompanya a la sol•licitud, i a la documentació complementària, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.
Mesures de prevenció :
Residus :
S’haurà de disposar, com a mínim, de 31,2 Ha. de terres de conreu, properes a l’explotació per la correcta aplicació agrícola dels fems i purins.
La capacitat del femer haurà de ser, com a mínim, de 317 m3 i la d'emmagatzematge de purins de 175 m3.
L’emmagatzematge dels residus zoosanitaris i fitosanitaris s’efectuarà en recipients tancats i per un temps màxim de 6 mesos.
La gestió dels residus zoosanitaris i fitosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
La gestió dels animals morts de l'explotació bovina s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte que al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
Les zones i instal•lacions d’emmagatzematge de fems i purins hauran de complir les següents condicions : estanquitat, tal que els líquids no puguin sortir de l’interior, i característiques constructives que evitin l’entrada de les aigües pluvials netes d’escolament.
Es recomana no aplicar fems ni purins en una franja de 35 metres ( 50 metres si el pendent del terreny és superior al 10% ) al costat d’aigües superficials i en un radi de 35 metres al voltant de pous, i que aquesta es realitzi observant les orientacions donades pel codi de bones pràctiques agràries.
En el moment del control inicial, aportar contracte amb un gestor de residus autoritzat per la recollida i eliminació dels animals morts de l'explotació bovina, atès que, d'acord amb la disposició final quarta del Reial Decret 3454/2000, que modifica el Reial Decret 1911/2000, de 24 de novembre, pel que es regula la destrucció dels material especificats de risc en relació amb les encefalopaties espongiformes transmissibles, les baixes d'explotacions ramaderes de bestiar remugant tenen la condició de MERs. Per tant, no és acceptable gestionar-los mitjançant fossa de cadàvers en la pròpia explotació, i cal que es gestionin externament mitjançant gestors autoritzats específicament per aquests tipus de residus.
La fossa existent destinada a l'eliminació dels animals morts, només es podrà utilitzar per les baixes de l'explotació porcina, i haurà d'estar tapada i serà impermeable tant en els seus laterals com en el fons.
AIGÜES :
Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb els elements contaminants ( fems, pinsos, deixalles. Etc...)
Caldrà complir amb el que disposa el Decret 220/2001, d'1 d'agost de gestió de dejeccions ramaderes.
En cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua provinent de fonts pròpies haurà d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües i, si no disposa de la corresponent acreditació, haurà de sol•licitar l'esmentada inscripció a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'establert en l'Article 85 del RDPH.
En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.
SANITAT, PROTECCIÓ I BENESTAR DELS ANIMALS:
Instaurar sistemes per garantir en tot moment les mesures de bioseguretat de l'explotació.
Les contemplades en el Reial Decret 324/2000 article 5, B ( Infraestructura ).
 
MESURES DE CONTROL :
Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II-1, l’establiment de l’empresa Jordi Vila i Guix situat la finca Cal Gaig de Viver i Serrateix haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini d'un mes a partir de la data de concessió de la llicència ambiental i els controls posteriors de caràcter periòdic  cada quatre anys.
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col•laboradora de l’Administració degudament acreditada.
Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions que reculli la llicència ambiental.
Atès el que disposa l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
PRIMER.- Formular la proposta de resolució de l’expedient en el sentit d’informar favorablement la concessió de la llicència sol•licitada sota les condicions imposades per l’OGAU en el seu informe de data vint-i-sis de novembre de dos mil dos, transcrites en la part expositiva del present acord.
SEGON .- Notificar al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU, per tal que de conformitat amb el que s’estableix en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, puguin formular les al•legacions que considerin oportunes a la present proposta de resolució.
TERCER.- Transcorregut el termini assenyalat en l’apartat anterior l’Ajuntament procedirà a resoldre la sol•licitud de llicència ambiental de conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret 136/1999 de 18 de maig.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 - Vist l'expedient de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ) presentat per SAT ESCARDÍVOL per una activitat inclosa a l'Annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1d. Places de vacum d'engreix fins a 75 i per sobre de 50 amb emplaçament a la Finca Casanova de Viver.
Atès que la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.
Atès que l'informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació bovina lliurat per l’OGAU el sentit del qual es favorable amb les condicions següents :
Condicions :
Condicions generals :
La capacitat màxima de l’explotació serà de 120 vedells d'engreix.
L’establiment i les seves instal•lacions s'hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic a l’altra documentació que acompanya a la sol•licitud, i a la documentació complementària, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.
Mesures de prevenció :
Residus :
S’haurà de disposar, com a mínim, de 12,5 Ha. de terres de conreu, en zona no vulnerable, properes a l’explotació per la correcta aplicació agrícola dels fems.
L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats i per un temps màxim de 6 mesos.
La gestió dels residus agroquímics es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
La gestió per a la retirada i tractament de cadàvers s’efectuarà mitjançant el gestor autoritzat. Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
Les zones i instal•lacions d’emmagatzematge de fems hauran de complir les següents condicions : estanquitat, tal que els líquids no puguin sortir de l’interior, i característiques constructives que evitin l’entrada de les aigües pluvials netes d’escolament.
Es recomana no aplicar fems en una franja de 35 metres ( 50 metres si el pendent del terreny és superior al 10% ) al costat d’aigües superficials i en un radi de 35 metres al voltant de pous, i que aquesta es realitzi observant les orientacions donades pel codi de bones pràctiques agràries.
La capacitat mínima d'emmagatzematge dels fems haurà de ser de 200 m3.
AIGÜES :
Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb els elements contaminants ( fems, pinsos, deixalles. Etc...)
Caldrà complir amb el que disposa el Decret 220/2001, d'1 d'agost de gestió de dejeccions ramaderes.
En cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua provinent de fonts pròpies haurà d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües i, si no disposa de la corresponent acreditació, haurà de sol•licitar l'esmentada inscripció a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'establert en l'Article 85 del RDPH.
En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.
MESURES DE CONTROL :
Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II-1, l’establiment de l’empresa SAT Escardívol a la finca La Casanova  de Viver i Serrateix haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini d'un mes a partir de la data de concessió de la llicència ambiental i els controls posteriors de caràcter periòdic  cada quatre anys.
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col•laboradora de l’Administració degudament acreditada.
Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions que reculli la llicència ambiental.
Atès el que disposa l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
PRIMER.- Formular la proposta de resolució de l’expedient en el sentit d’informar favorablement la concessió de la llicència sol•licitada sota les condicions imposades per l’OGAU en el seu informe de data vint-i-un de novembre de dos mil dos, transcrites en la part expositiva del present acord.
SEGON .- Notificar al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU, per tal que de conformitat amb el que s’estableix en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, puguin formular les al•legacions que considerin oportunes a la present proposta de resolució.
TERCER.- Transcorregut el termini assenyalat en l’apartat anterior l’Ajuntament procedirà a resoldre la sol•licitud de llicència ambiental de conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret 136/1999 de 18 de maig.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 - Vist l'expedient de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ) presentat per ANGEL COLILLAS VILA per una activitat inclosa a l'annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1j.  < 501 i >33 URP de places de bestiar porcí i/o boví de diferents aptituds amb emplaçament a la finca de Cal Caselles.
Atès que la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.
Atès que l'informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació bovina, porcina, cunícola, avícola, ovina i de cabrum  lliurat per l’OGAU el sentit del qual es favorable amb les condicions següents :
Condicions :
Condicions generals :
La capacitat màxima de l’explotació serà de 12 porcs d'engreix, 1 truja reproductora i 10 de cria, 30 vedelles d'engreix, 320 ovelles reproductores, 9 marrans, 250 ovelles d'engreix i 40 de recria, 1 boc, 10 cabres reproductores, 2 de reposició i 30 d'engreix, 45 conills d'engreix, 1 mascle i 10 femelles reproductores, 10 ànecs, 10 pollastres i 10 gallines.
L’establiment i les seves instal•lacions s'hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic a l’altra documentació que acompanya a la sol•licitud, i a la documentació complementària, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.
Mesures de prevenció :
Residus :
S’haurà de disposar, com a mínim, de 21,61 Ha. de terres de conreu properes a l’explotació per la correcta aplicació agrícola dels purins i fems.
L’emmagatzematge dels residus zoosanitaris i fitosanitaris s’efectuarà en recipients tancats i per un temps màxim de 6 mesos.
La gestió dels residus zoosanitaris i fitosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
La gestió per a la retirada i tractament de cadàvers s’efectuarà mitjançant el gestor autoritzat. El contenidor haurà d'estar tapat, s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció. Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
Les zones i instal•lacions d’emmagatzematge dels purins hauran de complir les següents condicions : estanquitat, tal que els líquids no puguin sortir de l’interior, i característiques constructives que evitin l’entrada de les aigües pluvials netes d’escolament.
Es recomana no aplicar fems en una franja de 35 metres ( 50 metres si el pendent del terreny és superior al 10% ) al costat d’aigües superficials i en un radi de 35 metres al voltant de pous, i que aquesta es realitzi observant les orientacions donades pel codi de bones pràctiques agràries.
La capacitat mínima d'emmagatzematge dels purins haurà de ser de 8,79 m3 i dels fems 51,7 m3.
S'haurà de disposar, com a mínim, de 21,61 Ha de terres de pastura, per absorbir les dejeccions del bestiar en règim extensiu.
AIGÜES :
Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb els elements contaminants (purins, pinsos, deixalles, etc...)
Caldrà complir amb el que disposa el Decret 220/2001, d'1 d'agost de gestió de dejeccions ramaderes.
En cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua provinent de fonts pròpies haurà d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües i, si no disposa de la corresponent acreditació, haurà de sol•licitar el dret d'aprofitament corresponent a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'Article 52 i concordants del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol.
En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Caldrà complir amb el que disposa l'Ordre de 22 d'octubre de 1998, del codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen.
Les aigües residuals caldrà que es gestionin juntament amb els purins o mitjançant gestor autoritzat. Qualsevol altre destinació requerirà un informe específic.
MESURES DE CONTROL :
Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II-1, l’establiment de l’empresa Àngel Colilles i Vilà a la finca Cal Caselles  de Viver i Serrateix haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el període de posada en marxa de la totalitat de les instal•lacions i els controls posteriors de caràcter periòdic  cada quatre anys.
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col•laboradora de l’Administració degudament acreditada.
Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions que reculli la llicència ambiental.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL :
En el control inicial es comprovarà que es disposa d'un contracte vigent amb un gestor de residus per la recollida i eliminació dels animals morts, i que contempla la totalitat de l'explotació ramadera.
Atès el que disposa l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
PRIMER.- Formular la proposta de resolució de l’expedient en el sentit d’informar favorablement la concessió de la llicència sol•licitada sota les condicions imposades per l’OGAU en el seu informe de data tres de desembre de dos mil dos, transcrites en la part expositiva del present acord.
SEGON .- Notificar al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU, per tal que de conformitat amb el que s’estableix en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, puguin formular les al•legacions que considerin oportunes a la present proposta de resolució.
TERCER.- Transcorregut el termini assenyalat en l’apartat anterior l’Ajuntament procedirà a resoldre la sol•licitud de llicència ambiental de conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret 136/1999 de 18 de maig.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - Vist l'expedient de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ) presentat per Maria Teresa Barniol Comellas per una activitat inclosa a l'Annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1d. Places de vacum d'engreix fins a 750 i per sobre de 50 amb emplaçament a la Finca Mas Buidasachs.
Atès que la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/11987 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.
Atès que l’informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació bovina lliurat per l’OGAU el sentit del qual es desfavorable pel fet que no s'aporta contracte actualitzat amb un gestor autoritzat per la recollida i eliminació dels animals morts.
Atès el que disposa l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
PRIMER.- Formular la proposta de resolució de l’expedient en el sentit d’informar desfavorablement la concessió de la llicència sol•licitada en virtut de l'informe integrat emès  per l’OGAU de data divuit de setembre de 2002.
SEGON .- Notificar al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU, per tal que de conformitat amb el que s’estableix en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, puguin formular les al•legacions que considerin oportunes a la present proposta de resolució.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 - Vist l'expedient de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ) presentat per Can Sabés, SCP per una activitat inclosa a l'Annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1j. Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds amb emplaçament a la finca de Cal Sabés.
Atès que la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/11987 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.
Atès que el Ple de l'Ajuntament va acordar en la seva sessió de data dotze de juny de 2002, emetre proposta de resolució amb caràcter favorable.
Atès que l’informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació porcina i bovina lliurat per l’OGAU el sentit del qual es favorable amb les condicions següents :
Condicions :
Condicions generals :
La capacitat màxima de l’explotació serà de 600 porcs d’engreix, 300 garrins de transició, 30 vedelles de cria i 70 vedells d'engreix.
L’establiment i les seves instal•lacions s'hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic a l’altra documentació que acompanya a la sol•licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.
Mesures de prevenció :
Residus :
S’haurà de disposar, com a mínim, de 41,2 Ha. de terres de conreu en zona no vulnerable, properes a l’explotació per la correcta aplicació agrícola dels fems i purins.
La capacitat mínima d’emmagatzematge dels fems haurà de ser de 292 m3 i la dels purins de 353 m3.
L’emmagatzematge dels residus zoosanitaris i fitosanitaris s’efectuarà en recipients tancats i per un temps màxim de 6 mesos.
La gestió per a la retirada i tractament de cadàvers  s’efectuarà mitjançant el gestor autoritzat. El contenidor haurà d’estar tapat, situat en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció. Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
Les zones i instal•lacions d’emmagatzematge de purins hauran de complir les següents condicions : estanquitat, tal que els líquids no puguin sortir de l’interior, i característiques constructives que evitin l’entrada de les aigües pluvials netes d’escolament.
Es recomana no aplicar purins en una franja de 35 metres ( 50 metres si el pendent del terreny és superior al 10% ) al costat d’aigües superficials i en un radi de 35 metres al voltant de pous i que aquesta es realitzi observant les orientacions donades pel codi de bones pràctiques agràries.
La gestió dels residus zoosanitaris i fitosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zooanitaris.
Sanitat, protecció i benestar dels animals: 
Les contemplades en el Decret 61/94 i l’Ordre de 7 d’abril de 1994.
Instaurar sistemes per garantir en tot moment les mesures de bioseguretat de l’explotació.
MESURES DE CONTROL :
Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II-1, l’establiment de l’empresa Can Sabés, SCP, a la granja Can Sabés de Viver i Serrateix haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el període d'un mes a partir de la data de concessió de la llicència ambiental i els controls posteriors de caràcter periòdic  cada quatre anys.
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col•laboradora de l’Administració degudament acreditada.
Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions que reculli la llicència ambiental.
Atès que durant el termini establert en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig no s'han formulat al•legacions ni reclamacions a la proposta de resolució emesa per l'ajuntament.
És per tot això que es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
PRIMER.- Concedir  la llicència ambiental sol•licitada sota les condicions imposades per l’OGAU en el seu informe de data vint-i-set de maig de 2002, transcrites en la part expositiva del present acord.
SEGON .- Notificar-ho al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i trenta-dos minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 14 DE FEBRER DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT 
 D'ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
 SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 
ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 08/01/2003.
 
Es dona lectura a l' acta de data vuit de gener de 2003 i és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 - APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L'ANY 2003.
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2003, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora  de les Hisendes Locals, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
 
Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:
Estat d’Ingressos :
Capítol.Concepte.Import
IIMPOSTOS DIRECTES  30.900,00
II IMPOSTOS INDIRECTES    10.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS  69.000,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  63.900,00
V INGRESSOS PATRIMONIALS    1.700,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 380.000,00
TOTAL INGRESSOS :           555.500,00
Estat de despeses :
Capítol. Concepte. Import
I DESPESES DE PERSONAL  16.600,00
II DESPESES BENS COR I SERVEIS      172.776,91
III DESPESES FINANCERES                      0,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS     1.280,00
VI INVERSIONS REALS            359.443,09
IX PASSIUS FINANCERS     5.400,00
TOTAL DESPESES :            555.500,00
 
Segon. Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
A) Funcionaris de carrera :
A.1 Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal :
Denominació Nombre Vacants Grup.
Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 -
A.2 Funcionaris a temps parcial :
Denominació. Nombre. Vacants. Grup.
Administratiu  Adm. General aux. 1 1 D
B) Personal laboral :
B.1 Personal laboral fix a temps parcial  :
Denominació Nombre Vacants
Administratiu adm. General .1 a funcionaritzar.0
 
Tercer. Exposar al públic, pel termini de vint dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Quart. Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al•legacions durant el termini d'exposició pública.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 - APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER L'ANY 2003.
 
Atès que és voluntat convocar una plaça de funcionari vacant en aquest Ajuntament, pel procediment de funcionarització de la plantilla de personal laboral es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Convocar la plaça de personal funcionari de carrera a temps parcial de l'Escala   Administrativa d'Administració general per concurs restringit.
 
Segon.- Aprovar les bases que han de regir l'esmentada convocatòria.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - APROVACIÓ PROVISONAL DE MODIFICACIÓ, IMPOSICIÓ I DEROGACIÓ D'ORDENANCES FISCALS.
 
La modificació de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, permet la modificació de les Ordenances fiscals municipals abans del dia 31 de març de 2003. Atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix té interès en poder modificar les mateixes es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2003 i següents la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article 9 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme municipal, que és la següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
ÚNICA
Coeficient aplicable 1,00
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2003 i següents la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article 6 s’estableix el tipus de tributació,  segons el redactat següent:
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 5  d’aquesta Ordenança.
 
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2003 i següents la modificació de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, incorporant un nou apartat amb el següent contingut:
S’estableix l’exempció dels immobles rústics i urbans la quota líquida dels quals no superi la xifra de 6 euros.
 
Quart.-  Derogar per a l’exercici 2003 i següent l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no afectin la generalitat del veïnat.
 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2003, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la fixació d’índex, tipus tributari i beneficis fiscals de concessió potestativa.
Així mateix, es publicaran els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de gener de 2003, es farà públic el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament: 
Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques, i Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 162.2b) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 - ADHESIÓ A LA PROPOSTA FORMULADA PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE N'HUG.
 
Vista la carta tramesa per l'Alcalde de l'Ajuntament de Castellar de N'Hug en que exposa la difícil situació que es viu al Clot del Moro i en la que, entre d'altres coses, diu textualment " (...) per tant, ha de ser el govern de la Generalitat, institució que ha aportat els diners per realitzar tota la inversió, qui ha de controlar, gestionar i posar els tècnics necessaris i qualificats per vetllar pel bon funcionament del complex turístic (...).
 
Per lo abans exposat,  es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Adherir-se a la petició de l'Ajuntament de Castellar del N'Hug per tal que el complex turístic del Clot del Moro sigui totalment de titularitat pública i que la Generalitat de Catalunya en porti el control, així com que totes les instal•lacions que ho permetin passin a formar part de la Xarxa de Museus de Catalunya.
 
Segon .- Que la presidència del Consorci sigui de l'Ajuntament de Castellar del N'Hug.
 
Tercer. Traslladar el present acord al Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya i a l'Alcalde de Castellar de N'Hug.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6  -  SOL•LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ AL PUOSC DE L'ANY 2003 EN EL SEU PROGRAMA ESPECÍFIC PER A MUNCIPIS DE MENYS DE 1000 HABITANTS.
 
L'Ajuntament de Viver i Serrateix, i com a continuació de les obres que s'estan portant a terme a la xarxa d'aigües municipal, té previst d'executar durant l'any 2003, l'obra de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix, obra que es considera indispensable per tal de poder garantir el subministrament d'aigua de qualitat al municipi i atès que l'import total d'execució per contracte de la memòria valorada de que es disposa és de 60.848,79 euros. Per lo abans exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
 
Primer .- Sol•licitar una subvenció per import de 54.763,91 euros, corresponents al 90 % del total de 60.848,79 euros que manquen per assolir el 100 % de finançament de l'obra.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde del municipi per tal que pugui signar i actuar en nom de l'Ajuntament per tot el que sigui convenient en relació a aquesta petició.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 -  FACTURES.
 
Es porta a aprovació per part del Ple de la relació de factures que per lliurador, número, concepte i import, es relacionen tot seguit .
 
Lliurador. Núm. Data Concepte.              Import.
SALVADOR SIMON SN/4ART02 MANTENIMENT XARXA AIGUA          423,10 €
JESUS FONT SCP 016/310103 XARXA D'AIGUA 43.36 €
PIZZERIA NANDO SN/290103 DESPESES DINARS ALC/REGID        116,07 €
BLAI PUJOLS SN/4ATR02 MANTEN. JARDINS AJ. I ESCOLA      287,03 €
EMBOTITS MAS S.A. 6437/201202 LOTS DE NADAL 85,60 €
EMBOTITS MAS S.A. 6398/191202 LOTS DE NADAL           642,00 €
SISTACH, S.A. 87/301102 PLAQUES 1025 ANIV MONESTIR       225,50 €
LLIBRERIA OBRADORS SN/1TR03 PREMSA           191,40 €
IBERPOTASH,S.A. 55/130103 POTASSA PER TREURE GLAÇ          270,77 €
SISTEMES EL.. J. BONALS 2/03/150103 DESPESES XARXA D'AIGUA           127,74 €
 
Sotmesa la relació a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 26 DE MARÇ DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT 
 D'ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
 SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 
ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14/02/2003.
 
Es dona lectura a l' acta de data catorze de febrer de 2003 i és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 -  FACTURES.
 
Es porta a aprovació per part del Ple de la relació de factures que per lliurador, número, concepte i import, es relacionen tot seguit .
 
Lliurador. Núm. Data      Concepte.                           Import.
BERGUEDANA DE 
TRANS EXCAVACIONS SA220301/300902      ARANJ CTRA. DE CARDONA.  10.457,61 €
Sotmesa la relació a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 - DISTRIBUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ ANY 2003.
 
La Resolució GRI/279/2003, de 29 de gener, aprova la distribució als municipis de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya per l'any 2003.
 
La mateixa resolució, aporta un capítol de nova creació per la prestació supramunicipal de serveis, de la que al municipi li correspon la quantitat de 914,85 euros.
 
Aquesta aportació el Ple de l'Ajuntament l'ha de distribuir percentualment entre les mancomunitats, i comunitats de municipis i el Consell Comarcal del Berguedà.
 
Atès que l'Ajuntament no forma part de cap comunitat ni mancomunitat, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Designar al Consell Comarcal del Berguedà com a receptor de la quantitat de 914,85 euros, corresponent al 1000% del total de la quantitat assignada a l'Ajuntament.
 
Segon.- Comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 02 D'ABRIL DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT 
 D'ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
 SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 
ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26/03/2003.
 
Es dona lectura a l' acta de data vint-i-sis de març de 2003 i és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 -  APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA 2ª FASE.
 
Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data dotze de juny de 2002, es va convocar la licitació per  a la contractació de l'obra " Renovació del sistema d'abastament d'aigua potable - 2ª fase "  mitjançant concurs pel procediment obert, que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 177, de 25 de juliol de 2002, i en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 3683, de 23 de juliol de 2002.
 
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia trenta d'octubre de 2002 va acordar adjudicar l'esmentat contracte a  l'empresa Josep Pintó i Balcells - Elèctrica Pintó.  
 
En data cinc de març de 2003, un cop feta la comprovació del replanteig, l'empresa adjudicatària va presentar un projecte de Pla de seguretat i salut en el treball, que consta com a annex al projecte.   
 
Vist el que proposa la Comissió Informativa es proposa al Ple municipal que adopti els acords següents:  
 
Primer.-  Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra " Renovació del sistema d'abastament d'aigua potable - 2ª fase "
 
Segon.- Autoritzar el contractista perquè iniciï les obres.  
Tercer.- Facultar l'alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i vint-i-cinc minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 16 D'ABRIL DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT 
  D'ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
 SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 
ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 02/04/2003.
 
Es dona lectura a l' acta de data dos d'abril de 2003 i és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 -  APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE NOM  " OBRES DE DOSIFICACIÓ DE REACTIUS DE LA PLANTA POTABILITZADORS DE VIVER I SERRATEIX ".
 
Atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix, va presentar una sol•licitud de subvenció al Puosc específic per municipis de menys de 1000 habitants mitjançant una memòria valorada, atès que en aquests moments es disposa del projecte de l'esmentada obra que compta amb un pressupost de 69.240,77 euros, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’Obres de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix, redactat pel tècnic Sr. Sergi Grau i Torrent.
 
Segon.- Exposar el projecte al públic pel termini de trenta dies a efectes d’examen i presentació de reclamacions amb els corresponents anuncis al BOP i al DOGC.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 -AL•LEGACIONS A LA FORMULACIÓ INICIAL DEL PUOSC ESPECÍFIC PER A MUNCIPIS DE MENYS DE 1000 HABITANTS.
 
Atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix, i en virtut del que disposava la Resolució GRI/13/2003, de 9 de gener de 2003, de convocatòria d'ajuts per a la formulació del Programa específic de municipis petits del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, va sol•licitar una subvenció per import de 54.763,91 euros, per l'actuació de nom " Obres de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix ", amb un pressupost d'execució per contracta de 60.848,79 euros.
 
Atès que en la formulació inicial de la formulació del Puosc del programa específic de municipis petits per l'any 2003 no s'atorga cap tipus de subvenció a l'Ajuntament per l'execució de l'obra esmentada, atès que durant els darrers estius la contaminació de l'aigua que de manera puntual pateix l'embassament de la Riera de Navel que abasta al municipi, donat que per poder subministrar l'aigua en condicions és indispensable poder executar les " Obres de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix " objecte d'aquesta petició, atès que el redactat definitiu del projecte ha estat modificat a l'alça pel motiu d'incorporar-hi unes millores, en temps i forma se sotmet al ple l'aprovació de les al•legacions següents :
 
Primer.- Sol•licitar novament a la Direcció General d'Administració Local una subvenció per import de 62.316,69 euros corresponents a un 90 % de l'import d'execució per contracte de 69.240,77 euros.
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d'Administració Local, dues còpies del projecte.
 
Tercer.- Comunicar a la Direcció General d'Administració Local que aquesta és una obra fonamental per garantir la qualitat de l'aigua i que per manca de pressupost es farà inviable el subministrament d'aigua en condicions òptimes aquests estiu, per tant se’ns fa imprescindible la concessió d'aquesta subvenció per tal de garantir la qualitat de l'aigua en bé de tots els habitants del municipi. 
 
Sotmeses a votació son aprovades per unanimitat de tots els assistents.
 
4 - COMPTES DE RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ANY 2002.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2002 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 190.2 de la Llei 39/88, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2002.
- Rebuts: 10.433,69 euros.
- Liquidacions :         0,00 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2002.
- Rebuts : 1.137,38 euros.
- Certificacions :       0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2002 i aprovar-ne el seu contingut.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2002 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 190.2 de la Llei 39/88, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2002.
- Rebuts: 0 euros.
- Liquidacions : 0 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2002.
- Rebuts : 88,38 euros.
- Certificacions :  0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2002 i aprovar-ne el seu contingut.
 
5 - SOL•LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ AL PLÀ ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA.
 
Atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix, i en virtut del que disposava la Resolució GRI/13/2003, de 9 de gener de 2003, de convocatòria d'ajuts per a la formulació del Programa específic de municipis petits del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, va sol•licitar una subvenció per import de 54.763,91 euros, per l'actuació de nom " Obres de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix ", amb un pressupost d'execució per contracta de 60.848,79 euros.
 
Atès que en la formulació inicial de la formulació del Puosc del programa específic de municipis petits per l'any 2003 no s'atorga cap tipus de subvenció a l'Ajuntament per l'execució de l'obra esmentada, atès que durant els darrers estius la contaminació de l'aigua que de manera puntual pateix l'embassament de la Riera de Navel que abasta al municipi, donat que per poder subministrar l'aigua en condicions és indispensable poder executar les " Obres de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix ", atès que el redactat definitiu del projecte ha estat modificat a l'alça pel motiu d'incorporar-hi unes millores.
 
Atès que s'ha aprovat la presentació d'una al•legació a la formulació inicial del PUOSC específic per a municipis de menys de 1.000 habitants per l'any 2003, i atès que no existeixen les garanties suficients per tal que sigui concedit l'ajut sol•licitat mitjançant la resolució favorable de l’al•legació presentada, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Sol•licitar al Puosc una subvenció per actuacions d'urgència, per l'actuació de l'obra de " Dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix ", per un import de 62.316,69 €, corresponents al 90% d'un import 'execució per contracta de 69.240,77 €.
 
Segon.- Declarar la urgència de l'actuació, atès que sense l'execució d'aquest projecte no es pot garantir la potabilitat i la qualitat de l'aigua d'abastament municipal, obligant doncs, al tancament de l'abastament..
 
Tercer.- Fer constar davant la Generalitat de Catalunya, la insuficiència econòmica de l'Ajuntament de Viver i Serrateix per manca de tresoreria per l'execució d'aquesta actuació.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i nou minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 21 DE MAIG DE 2003.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT 
 D'ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
 SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 
ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - APROVACIÓ REFORMAT DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA DE VIVER I SERRATEIX.
 
Atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l'obra de renovació del sistema d'abastament d'aigua de Viver i Serrateix 2ª fase, obra inclosa en el PUOSC de l'any 2002 amb el número 373.
 
Atès que el redactat definitiu del projecte ha estat modificat per diferents condicionants que comporten la disminució de partides, l'augment d'amidaments i la incorporació de noves partides sense que aquests canvis influeixin en el cost final de l'obra, se sotmet al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el reformat del projecte de renovació del sistema d'abastament d'aigua de Viver i Serrateix, 2ª fase.
 
Segon.- Trametre a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Barcelona, secció del PUOSC dues còpies del projecte per al seu coneixement.
 
Sotmesa la proposta a votació, es aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 11 DE JUNY DE 2003.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT 
 D'ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
 SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 
ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 16/04/2003 i 21/05/2003.
 
Es dona lectura a les actes de les sessions ordinària de data setze d'abril de dos mil tres i extraordinària de data vint-i-un de maig de dos mil tres i son aprovades per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint-i-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 14 DE JUNY DE 2003.
 
Al municipi de Viver i Serrateix, quan són les dotze hores del dia catorze de juny de dos mil tres, es reuneixen a la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament, sense prèvia convocatòria, en conformitat amb l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en concordança amb l’article 37.1 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors que el passat dia dos de juny de dos mil tres van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals, convocades pel Reial Decret 374/2003 de 31 de març, que a continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors electes d’aquesta corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, el Secretari acc. de la Corporació, que dono fe de l’acte.
 
REGIDORS ELECTES ASSISTENTS :
 
LLUÍS TORRENTÓ I CALMET.
ANTONI ROVIRA MUXÍ.
ISABEL SERRA MUNTAÑÀ.
MAGI SANTAMARIA PRAT.
RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS.
 
El secretari acc. assisteix amb la documentació que es refereix l’article 36.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
 
Declarada oberta la sessió, el senyor secretari procedeix a cridar els Regidors electes de major i menor edat amb l’objecte de constituir la mesa d’edat, la qual, en conformitat amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, i l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, senyor Lluís Torrentó i Calmet, que actuarà com a President, pel Regidor electe de menys edat, senyora Isabel Serra i Muntañà, i pel secretari acc. de la Corporació que els convida a que ocupin els llocs destinats a l’efecte, restant així constituïda la mesa d’edat.
 
A continuació, pel senyor secretari acc. es procedeix a la lectura del nom i cognom de cada un dels regidors electes que assisteixen a la sessió, els quals, d’un en un, es dirigeixen a la Presidència, i per part dels membres de la mesa d’edat es comprova la credencial presentada, acreditant cada regidor electe la seva personalitat, mitjançant l’exhibició del seu document nacional d’identitat.
 
Tot seguit, i una vegada comprovat que tots els regidors electes han formulat les declaracions a les que es refereix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pel senyor President de la mesa d’edat se sol•licita que si existeix algun regidor afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i l’altra legislació concordant, ho manifesti en aquest moment.
 
No efectuant-se cap declaració per part dels regidors, s’entén que aquests no es troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, previstes en els articles 202 i 203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny i l’altra legislació aplicable.
 
Acte seguit el senyor President de la mesa d’edat sol•licita que tots els regidors es posin dempeus i que pel secretari acc. es procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, el text literal de la qual és el següent :
 
<< Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.?>>.
 
A continuació pel senyor secretari acc. es procedeix a nomenar cada un dels regidors, els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent :
 
Sr. LLUÍS TORRENTÓ CALMET. << SÍ, HO PROMETO >>
Sr. ANTONI ROVIRA MUXÍ. << SÍ, HO PROMETO>>
Sra. ISABEL SERRA MUNTAÑÀ << SÍ, HO PROMETO >>
Sr. MAGÍ SANTAMARIA PRAT << SÍ, HO PROMETO >>
Sr. RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS << SÍ, HO PROMETO >>
 
Seguidament el senyor President de la mesa d’edat declara constituïda la Corporació, i assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció d’Alcalde del municipi entre els membres de la corporació que han resultat electes, i amb aquesta finalitat dóna la paraula al senyor secretari acc. qui explica que es realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta, en la que cada regidor electe dipositarà el seu vot, en relació amb les candidatures que es presentin, en l’urna destinada per aquesta finalitat, essent elegit Alcalde, de conformitat amb allò disposat per l’article 196, de la Llei Orgànica 5/1986, de 19 de juny, del règim electoral general, el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació i, en el seu defecte, el candidat de la llista que hagi obtingut més vots en les eleccions.
 
Després d’això, i a requeriment de la presidència de la mesa d’edat, es presenten com a candidats a Alcalde els regidors que tot seguit s’indiquen, i que encapçalen llurs corresponents llistes :
 
CANDIDATS. LLISTA ELECTORAL.
 
LLUÍS TORRENTÓ CALMET. CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
ANTONI ROVIRA MUXÍ. CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
ISABEL SERRA MUNTAÑÀ. CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
MAGÍ SANTAMARIA PRAT. CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS. CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
 
Seguidament es procedeix a realitzar la votació i pels regidors electes es diposita el seu vot a l’urna destinada a l’efecte. Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual és anunciat pel President de la mesa d’edat, i és el següent :
 
CANDIDATS. VOTS OBTINGUTS.
 
LLUÍS TORRENTÓ CALMET. 5 ( CINC ).
ANTONI ROVIRA MUXÍ. . 0 ( ZERO ).
ISABEL SERRA MUNTAÑÀ.0 ( ZERO ).
MAGÍ SANTAMARIA PRAT0 ( ZERO ).
RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS. 0 ( ZERO ).
 
Vots emesos : 5
Vots en blanc :0
Vots nuls : 0
 
Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el regidor Senyor Lluís Torrentó i Calmet la majoria absoluta de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la mesa d’edat, i se li pregunta si accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d’Alcalde per part del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es sol•licita que pel senyor secretari acc. es procedeixi a la lectura de la fórmula d’acatament a la Constitució legalment establerta, el text literal de la qual és el següent :
 
<< Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.?>>.
 
A continuació l’Alcalde electe, senyor Lluís Torrentó i Calmet, emet la seva promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant la manifestació següent :
 
<< Sí, ho prometo,>>
 
Després d’això el President de la mesa d’edat, senyor LLUÍS TORRENTÓ CALMET  dissol la mesa d’edat.
 
Acte seguit pren la paraula el Sr. Alcalde,  d’acord amb el protocol establert per a la sessió i la cedeix als altres Regidors, amb la finalitat de fer, si així ho desitja, una explicació del seu vot.
 
No hi ha manifestacions per part dels Regidors.
 
Finalment pren la paraula el senyor Alcalde Lluís Torrentó i Calmet que s’expressa en els termes següents :
 
" Moltes gràcies en a tots pel suport donat, i d'una manera molt especial als Regidors Urbici Santamaria i Cortés i Salvador Simon i Costa, que durant les darreres legislatures han demostrat una gran capacitat de treball i que amb la seva col•laboració ha estat possible tirar endavant totes les actuacions presentades i que han servit per millorar la qualitat de vida dels veïns de Viver i Serrateix ".
 
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió a les dotze hores i vint-i-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el Secretari acc. certifico.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 09 DE JULIOL DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL i PAGEROLS- REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA i PRAT – REGIDOR.
 
ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT 
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DEL DECRET SOBRE NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE I DELEGACIONS D’ALCALDIA.
 
Pel Sr. Alcalde s’informa que amb data u de juliol de 2003, ha dictat el Decret en que la seva part resolutiva, diu així:
 
“Primer. Nomenar tinent d’alcalde, al regidor Sr. Antoni Rovira i Muxí.
Al tinent d’alcalde, com a tal, li correspondrà substituir en la totalitat de les seves funcions, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d’alcalde en els supòsits de vacant a l’alcaldia fins que prengui possessió de nou alcalde.
Segon. Conferir les següents delegacions genèriques, per a la direcció dels serveis corresponents i la gestió en general dels seus assumptes:
- Al Sr. Antoni Rovira Muxí, Hisenda.
- A la Sra. Isabel Serra Muntañà, Cultura, Esports i Joventut.
- Al Sr. Ramon Maria Pujol i Pagerols, Obres i Serveis.
- Al Sr. Magí Santamaria i Prat, Urbanisme.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província edicte posant en coneixement públic els nomenaments esmentats i les delegacions atorgades”.
 
En conseqüència, el Ple es dona per assabentat i ratifica el Decret esmentat per unanimitat.
 
2 – ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DELS PLENS.
 
Segons l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Reguladora de les bases del règim local, d’acord amb el redactat donat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, els municipis de menys de 5.000 habitants han de celebrar una sessió ordinària com a mínim cada tres mesos.
 
Tenint en compte aquesta disposició, el Sr. Alcalde proposa de celebrar les sessions el tercer dimecres dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 17 hores. En el cas que aquest dia fos dia festiu, la sessió es traslladarà al dimecres anterior. Tot i això cada mes es celebraran tres comissions informatives.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 –  NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
 
Atès que segons l’article 116 de la Llei 7/1985, és obligatòria l’existència d’una Comissió Especial de Comptes que té com a funció l’informe previ dels comptes anuals, a proposta del Sr. Alcalde, per unanimitat, s’acorda:
 
Constituir la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, amb els següents components:
- President: Sr. Lluís Torrentó i Calmet.
- Vocals: Sr. Antoni Rovira Muxí i Sra. Isabel Serra Muntañà.
 
4 – NOMENAMENT DE TRESORER.
 
Atès que el càrrec de tresorer en un municipi de les característiques de Viver i Serrateix pot recaure en un regidor municipal, el Sr. Alcalde proposa nomenar per aquest càrrec al Sr. Antoni Rovira i Muxí.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents
 
5 – GRATIFICACIONS PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS I A LES COMISSIONS INFORMATIVES.
 
El Sr. Alcalde proposa que per l’assistència als plens i a les comissions informatives l’alcalde sigui gratificat amb una quantitat de 60 euros per comissió i de 155 euros per Ple, i a la vegada tots els regidors ho siguin amb la quantitat de 25 euros per comissió i 45 euros per Ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 17 DE SETEMBRE DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 09/07/2003.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions extraordinàries celebrades el dia nou de juliol a les 17 hores la primera i a les 17,30 hores la segona , són aprovades totes elles, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària, ha dictat els decrets que es resumeixen tot seguit:
 
- 1/03, de 16 d’abril, autoritzant el pas pels camins del municipi a l’Entitat del Moto Club Baix Berguedà per la celebració de l’Endurada del Berguedà el dia 7 de setembre de 2003.
- 2/03, de dotze de juny, concedint llicència d’obres a En Jordi Pons i Esquius per realitzar una millora de les condicions d’habitabilitat de la Casa de Sant Just, consistents en la instal•lació de fusteria d’alumini en els tancaments exteriors.
- 3/03, de dotze de juny, concedint llicència d’obres a En Josep Giralt Forner, per la instal•lació d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua a la Casanova d’Escardívol.
- 4/03, de dotze de juny, concedint llicència d’obres a En Josep Vilanova i Plans, per tal d’obrir una porta lateral, condicionar el paviment per la instal•lació d’una caldera de calefacció i la formació d’una xemeneia a la Casa de Vilanova.
- 5/03, de dotze de juny, concedint llicència d’obres a En Josep Muntañà Vila per obres de millora del càmping l’Hostalet.
- 6/03, de dotze de juny, concedint llicència d’obres a En Antoni Rovira Muxí per l’arranjament de l’Albareda.
- 7/03, Aquest decret ja va ser informat i ratificat en la sessió de data nou de juliol i fa referència al nomenament de tinent d’alcalde i delegacions de l’alcaldia.
- 8/03, de vint-i-nou d’agost, concedint llicència d’obres a Na Salut Soler i Casas per l’arranjament de la primera planta del Forner.
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L'ANY 2004.
 
Atès que el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2004.
 
Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.
 
Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2004 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:
 
- Serrateix : sis d’agost – Sant Urbici. 
- Viver : vint-i-nou de setembre – Sant Miquel.
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació de Treball abans del dia 30 de setembre.
 
4 - APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE REGISTRE TELEMÀTIC PER A LA RECEPCIÓ I SORTIDA DE DOCUMENTS QUE ES TRAMETIN PER VIA TELEMÀTICA.
 
L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les administracions públiques han d’impulsar la utilització i l'aplicació de tècniques i mitjans telemàtics per desenvolupar la seva activitat i exercir les seves competències.
 
Dins del marc del Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació de les administracions públiques catalanes, signat el 23 de juliol de 2001, el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha impulsat la creació d’una plataforma de relació amb els ens locals a través d’Internet i amb signatura electrònica, anomenada eaCat, extranet de les administracions catalanes. Aquesta plataforma permet que els procediments que afecten les entitats locals en relació amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals es puguin trametre per via telemàtica. 
 
L’article 38 de la Llei 30/1992, en l’apartat incorporat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, declara que es poden crear registres telemàtics per a la recepció o la sortida de sol•licituds, escrits o comunicacions que es trametin per mitjans telemàtics, sempre que compleixin els criteris de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la informació.
En virtut del que s'ha exposat, s’acorda per unanimitat:
 
Primer. Es crea a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un registre telemàtic per a la recepció i la sortida de documents que es trametin per via telemàtica a través de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça www.eacat.net.
 
Segon. Aquest registre telemàtic té caràcter d’auxiliar del Registre general de l’ens local, d’acord amb el que estableix  l’article 38 de la Llei 30/1992, en l’apartat nou incorporat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.
 
Tercer. El registre dóna compliment als principis de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la informació, i està habilitat per a la recepció i la sortida de sol•licituds, escrits i comunicacions dels procediments i tràmits per als quals s’aprovi la tramitació telemàtica.
 
Quart. La determinació dels procediments i tràmits que es puguin realitzar mitjançant aquest registre telemàtic, d’acord amb la distribució competencial, es farà mitjançant la norma que els reguli o per decret de l'ens local. En cap cas es podran presentar sol•licituds, escrits ni comunicacions per aquest mitjà si no està prèviament regulat o aprovat mitjançant la norma corresponent.
 
Cinquè. Sens perjudici dels efectes substantius que l’ordenament jurídic atribueix a la presentació d’escrits, els registres telemàtics estaran en funcionament durant les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.
 
Sisè. Anualment, l’Ens Local de Viver i Serrateix, publicarà la relació de procediments i tràmits que es puguin realitzar mitjançant aquest registre telemàtic.
 
5 - DESIGNACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LES TASQUES DE GESTIÓ DELS USUARIS DE L'EACAT.
 
En data 17 de setembre de 2003 l'Ajuntament de Viver i Serrateix es va adherir a la plataforma eaCat, extranet de les administracions catalanes.
 
El punt primer del document d’adhesió estableix que el president ha de designar la persona de l’ens local que exerceixi les funcions de gestió dels  usuaris de la plataforma.
 
D’acord amb les atribucions conferides per l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per unanimitat, s'acorda :
 
Primer. Designar el Sr. Miquel Macià i Viladomat, amb NIF. 39339496-C, cap d’administració i secretari accidental, amb l’adreça de correu electrònic : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., com a responsable de les tasques de gestió dels usuaris de la plataforma eaCat.
Segon. Notificar  aquesta resolució a la persona interessada i a la Direcció General d’Administració Local.
 
6 – CANVI DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA DEL PUOSC “ RENOVACIÓ DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI – FASE 2 “.
 
En la sessió del Ple de l’Ajuntament celebrada en data vint-i-un de maig de 2003, es va acordar entre altres assumptes, l’aprovació del reformat del projecte de renovació del sistema d’abastament d’aigua de Viver i Serrateix – 2ª fase, pel fet que el projecte inicial es va tenir que modificar per diferents condicionants que comportaven la disminució de partides, l’augment d’amidaments i la incorporació de noves partides sense que aquestes influïssin en el cost final de l’obra.
 
Atès que es va trametre aquest acord, i els exemplars del projecte a la Delegació Territorial del Govern a Barcelona, i donat que aquesta documentació ha estat retornada en virtut del que estableix  la base 11.4 de les bases d’execució del PUOSC per al quadrienni 2000-2003, que disposa que quan es produeixin modificacions en projectes d’obres ja contractades, caldrà trametre, a la Delegació Territorial del Govern, dos exemplars del nou projecte, redactat pel tècnic director de les obres, amb l’acceptació, de l’adjudicatari.
 
Atès que el fet de tornar a redactar de nou el modificat del projecte representa un cost de difícil assumpció per l’Ajuntament, tant sigui econòmic, com de temps.
 
Per tot això exposat per unanimitat s’acorda :
 
Primer.- Nomenar com a nou tècnic director de l’obra de “ Renovació del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Viver i Serrateix 2ª fase “ número PG-2002/373 , inclosa en el PUOSC de l’any 2002, el Sr. Sergi Grau i Torrent, amb títol professional d’Enginyer Industrial i número de col•legiat 9935, causant baixa com a tècnic director de l’obra el Sr. Frederic Puig i Soler, arquitecte tècnic.
 
Segon.- Notificar aquest acord als Srs. Sergi Grau i Torrent, i Frederic Puig i Soler, així com a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona pel seu coneixement.
 
Tercer.- Trametre novament, dos exemplars del projecte reformat , amb l’acceptació de l’adjudicatari, i redactat pel nou tècnic director de l’obra.
 
7 – ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ACA PER L’OBRA “ PORTADA D’AIGÜES A VIVER I SERRATEIX DES DE MONTMAJOR “
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix, té prevista l’execució de l’ Obra de portada d’aigua potable a Viver i Serrateix des del sistema d’abastament de Montmajor . El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 17 de juliol de 2003, entre d’altres acords, va acordar l’atribució dels recursos econòmics necessaris per a dur a terme l’actuació de referència per import de 106.995,23 euros més IVA, o el que és el mateix 124.114,46 euros amb l’IVA inclòs, quantitat aquesta corresponent al 80 % del cost total d’execució de l’actuació.
 
Per tot això, i vistes les condicions aprovades pel Consell d’Administració de l’ACA de data 17 de juliol de 2003, sessió número 000043, el Ple per unanimitat acorda :
 
Primer.- Acceptar l’atribució dels recursos econòmics concedits per l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur a terme l’actuació de “ Obres de portada d’aigua potable a Viver i Serrateix des del sistema d’abastament de Montmajor “ per import de 106.995,23 euros més IVA, o el que és el mateix 124.114,46 euros amb l’IVA inclòs, quantitat aquesta corresponent al 80 % del cost total d’execució de l’actuació.
 
Segon.- Establir que l’actuació compta amb la consignació pressupostària necessària en el vigent pressupost  de despeses de l’any 2003 en la seva partida 4/610.00 per atendre la despesa. En el cas que l’import de la certificació de l’actuació hagués de ser liquidada durant l’any 2004, comprometre la inclusió d’aquest import en el pressupost de l’any 2004, o bé si fos el cas, la seva incorporació com a obligació reconeguda dins el pressupost de l’any 2003.
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua pel seu coneixement i en compliment del que disposa l’acord del seu Consell d’Administració en la seva sessió número 000043 de data 17 de juliol de 2003.
 
8 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “ PORTADA D’AIGÜES A VIVER I SERRATEIX DES DE MONTMAJOR “.
 
Pel tècnic Josep Santandreu i Peralba, designat per l’Agència Catalana de l’Aigua, s'ha redactat el projecte titulat: Portada d’Aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor “, amb un pressupost total d'execució per contracte de 155.143,09 €.
 
Aquest projecte preveu la millora de l’abastament municipal tant en la qualitat de l’aigua com en la quantitat,  aquest fet suposa que en èpoques de sequera es garantirà la quantitat i la qualitat de l’aigua que s’abasta al municipi.
 
Atès el que disposa l'article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres de Portada d’Aigües a Viver i Serrateix des de Montmajor redactat pel tècnic Josep Santandreu i Peralba, designat per l’ACA.
 
Segon. Exposar al públic el projecte, pel termini de trenta dies, a efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
9 – APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE PLANTA DE DOSIFICACIÓ DE REACTIUS DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE VIVER I SERRATEIX.
 
En la sessió plenària celebrada el dia setze d’abril de 2003, es va aprovar inicialment el projecte d'obres de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix, redactat pel tècnic Sr. Sergi Grau i Torrent.
 
El projecte ha estat exposat al públic pel termini de trenta dies, sense que s'hagi presentat cap reclamació al respecte.
 
Atès el que disposa l'article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'acorda:
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte d'obres titulat: “ Obres de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix, redactat pel tècnic Sr. Sergi Grau i Torrent, amb un pressupost d'execució per contracte de 69.240,77 euros.
 
Segon. Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la província.
 
10 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT A VILANOVA I SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE SANT FELIU A VILANOVA.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte de construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova.
 
Aquest projecte ha estat redactat pel tècnic Josep Santandreu i Peralba, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi, perquè solventarà definitivament les avaries que es produeixen en el sistema d’abastament d’aigua en aquest tram.
 
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte titulat: construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova amb un pressupost d'execució per contracte de 155.659,75 € .
 
Segon. Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
 
 
11 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIONS AL PUOSC 2004 – 2007.
 
D'acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, planificar la cooperació econòmica en les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal que estableixen els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori.
 
Havent arribat a la fi del Pla 2000-2003, i per tal de mantenir la deguda continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions locals, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ens locals a la formulació del PUOSC corresponent al quadrienni 2004-2007, mitjançant el Decret 189/2003, d'1 d'agost, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007. 
 
En virtut del Decret invocat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda :
 
Primer.- Sol•licitar a la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per ordre de prioritat,  amb indicació de l’anualitat i amb la subvenció indicada, les actuacions següents :
1ª -  Projecte de dosificació de reactius de la planta potabilitzadora de Viver i Serrateix, anualitat 2004, pressupost d’execució per contracta 69.240,77 €, subvenció que se sol•licita 50.000 euros, pel Programa de petits municipis, la resta serà finançada amb fons propis.
2ª - Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova, anualitat 2004, pressupost d’execució per contracta 133.659,75 €, subvenció que se sol•licita 120.293,78 €, pel programa general, la resta serà finançada amb fons propis.
3ª - Ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable a diverses masies de Viver i Serrateix, anualitat 2005, pressupost per contracta 359.159,52 €, subvenció que se sol•licita 53.873,93 €, pel programa general. Es preveu la sol•licitud d’una subvenció per import de 287.327,62 € a l’ACA, i la resta es finançarà amb fons propis.
 
Segon.- Comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i deu minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 12 DE NOVEMBRE DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAURAN DE REGIR PER L’EXERCICI 2004.
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
 
L’aprovació de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei reguladora de les Hisendes Locals ha comportat canvis profunds en la regulació dels impostos i en determinades taxes municipals, els quals han tingut vigència des de l’1-1-2003 i han provocat la desactualització de les Ordenances fiscals.
 
Les Ordenances fiscals han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans, en els termes exigits per la Llei 1/1998, de Drets i garanties dels contribuents. Per tal que efectivament les Ordenances compleixin aqueixes funcions cal adaptar-les puntualment a les modificacions legals significatives, la qual cosa es fa mitjançant els presents acords.
 
L’article 12 de la Llei la Llei d’Hisendes Locals possibilita que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 de la Llei 39/1988, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 de la Llei 39/1988.
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, el Ple per unanimitat acorda :
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i següents, l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la Taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 10 d’octubre de 2003:
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Indicar que el text de l’ordenança reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà en la seva sessió de data vint-i-set d’octubre de 2003, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data cinc de novembre de 2003 i número 265.
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2004, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 10 d’octubre de 2003, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament: 
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
4 ) Mitjançant remissió expressa al model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà en la seva sessió de data vint-i-set d’octubre de 2003 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data cinc de novembre de 2003, i número 265 es farà públic l’adaptació de l’Ordenança reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
 
2 - DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE LES TAXES PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
La vigent Llei reguladora de les Hisendes Locals 39/1988, de 28 de desembre, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal que dites facultats es podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estigui integrat el Municipi.
També l’article 8 de la Llei 39/1988 preveu fórmules de col•laboració entre Entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic municipals.
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col•laboració que la Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de gestió dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos.
En matèria d’inspecció tributària, fins ara l’ORGT només exercia funcions en l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE). La modificació profunda en aquest tribut, i en la taxa de l’1,5% sobre ingressos bruts que, per l’aprofitament especial del domini públic local han de satisfer les empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, aprovada per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la LRHL, aconsella ampliar el camp de la inspecció tributària .
Vist el Pla d’actuacions per a l’ampliació de la inspecció tributària que pot dur a terme l’ORGT, en relació a la taxa de l’1,5% sobre ingressos bruts ja esmentada, es considera convenient complementar la delegació de funcions de gestió tributària, amb l’abast que en els presents acords es concreta.
Atès l’interès que representa per a aquesta Corporació l’exercici eficient de les competències atribuïdes, i considerant, conforme a dret, procedir a la delegació d'aquestes a l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article. 6.2,b) del Reglament General de Recaptació aprovat per R.D. 1.684/90 de 20 de desembre, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents
Per tot això, per unanimitat s’acorda :
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, les funcions de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que a continuació s'especifiquen:
I – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses.
• Concessió i denegació de beneficis fiscals 
• Revisió de les autoliquidacions presentades 
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els deutes tributaris. 
• Expedició de documents cobratoris 
• Pràctica de notificacions de les liquidacions 
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu 
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT 
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat 
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries 
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin 
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents 
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
Segon.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis mesos abans del cessament.
 
Tercer.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària, que estigui vigent en el moment de realitzar les actuacions; sense perjudici del que puguin establir les disposicions transitòries de la mateixa, en cas que es modifiqui.
 
S’inclou com annex als presents acords text de l’Ordenança que regirà des de l-1-2004, les determinacions més importants de la qual, en relació a la delegació de funcions aprovada mitjançant els acords anteriors, són:
• Sobre les quotes recaptades i els recàrrecs d’extemporaneïtat s’aplicarà el 4 % 
• L’import dels interessos de demora es transferiran íntegrament a l’Ajuntament 
• Sobre les sancions recaptades, s’aplicarà la taxa del 20 %. 
 
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
 
Sisè.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura.
 
Setè.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida.
 
Vuitè.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i catorze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 17 DE DESEMBRE DE 2003.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DISSET DE SETEMBRE DE 2003 I EXTRAORDINÀRIES DE DOTZE DE NOVEMBRE DE 2003 I TRES DE DESEMBRE DE 2003.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de disset de setembre de 2003 i extraordinàries de dotze de novembre de 2003 i tres de desembre de 2003 , són aprovades totes elles, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària, ha dictat els decrets que es resumeixen tot seguit:
 
- 9/03, de 19 de setembre, autoritzant a En Jaume Divins i Badia la tinença de 50 vaques de pastura a la finca del Molí de Vilajosana en règim extensiu sense local afecte.
- 10/03, de vint-i-sis de setembre, concedint llicència ambiental a Àngel Colillas Vila, per una activitat ramadera a la finca de Casellas.
- 11/03, de vuit d’octubre, formulant proposta de resolució de caràcter favorable per l’expedient tramitat a nom d’Agroviver per una activitat de valorització de residus no especial a la finca El Maiol.
- 12/03, de divuit d’octubre, autoritzant a En Jaume Colell i Canas la tinença de fins a 15 vaques de pastura i un toro a la finca de Navel en règim extensiu sense local afecte.
- 13/03, , de vint-i-vuit de novembre, formulant proposta de resolució de caràcter favorable per l’expedient tramitat a nom de Josep Muntañà i Vila per una activitat de Càmping a la finca del Rastrillo.
- 14/03, de vint-i-vuit de novembre, concedint llicència ambiental per una activitat ramadera, tramitada per En Jordi Vila Guix, amb emplaçament a la finca de Cal Gaig.
- 15/03, de vint-i-vuit de novembre, concedint llicència ambiental per una activitat ramadera, tramitada per SAT Escardívol, a la finca Casanova de Viver.
- 16/03, de tres de desembre, formulant proposta de resolució de caràcter favorable per l’expedient tramitat a nom de Can Sabés, SCP, per una activitat ramadera a la finca Can Sabés.
- 17/03, de tres de desembre, concedint llicència ambiental per una activitat ramadera, tramitada per Maria Teresa Barniol Comellas, a la finca Buidasachs.
- 18/03, de tres de desembre, autoritzant a En Carles Gamisans Solà la tinença de 50 vaques de pastura, dos toros i els seus corresponents vedells a la finca de Can Sabés en règim extensiu sense local afecte.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 – APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT A VILANOVA I SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE SANT FELIU A VILANOVA.
 
En la sessió plenària celebrada pel Ple de l’Ajuntament del dia 17 de setembre de 2003, es va aprovar inicialment el projecte d'obres de construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova, redactat pel tècnic Josep Santandreu i Peralba.
 
El projecte ha estat exposat al públic pel termini de trenta dies, sense que s'hagi presentat cap reclamació al respecte.
 
Atès el que disposa l'article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte d'obres titulat: “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de conducció de Sant Feliu a Vilanova “ amb un pressupost d’execució per contracta de 133.659,75 euros.
 
Segon. Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la província.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.
 
Per unanimitat s’acorda de designar com a membres de la Mesa de contractació de l’Ajuntament, els Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Ramon Maria Pujol i Pagerols i Magí Santamaria i Prat.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i set minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica