- RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DESIGNANT ELS MEMBRES DEL TRIBUNAL I FIXANT LA DATA PER LA REALITZACIÓ PER PART DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA FASE D’OPOSICIÓ I DE LA FASE DE CONCURS DE LA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIVA.GRUP C2 . PERSONAL LABORAL

DOCUMENT EN PDF

Expedient núm.: 37/2022 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DESIGNANT ELS MEMBRES DEL TRIBUNAL I FIXANT LA DATA PER LA REALITZACIÓ PER PART DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA FASE D’OPOSICIÓ I DE LA FASE DE CONCURS DE LA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIVA.GRUP C2 . PERSONAL LABORAL

Publicada la resolució d’alcaldia aprovant la llista definitiva d’admesos i exclosos dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de l’Ajuntament de Viver i Serrateix corresponent a l’oferta d’ocupació pública excepcional d’estabilització del 2022 detallades a la resolució i a les seves Bases Reguladores aprovades pel Ple municipal de data 28 de desembre de 2022, i quedant pendent la designació dels membres del tribunal i fixar la data per part del tribunal qualificador de la fase d’oposició i de la fase de concurs, s’han adoptat els següents acords:

RESOLC

PRIMER.- Designar els membres que formaran part del Tribunal que realitzarà la fase concurs-d’oposició i concurs de la plaça d’auxiliar Administratiu. Grup C2.

personal laboral Membre Identitat President/a titular Marta Bover Casas, secretària interventora del SAT de CCB.

President/a suplent Sussana Camacho Guillemes , Ajuntament de la Pobla de Lillet Vocal titular Gemma Pagerols Parcerissa , Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Vocal suplent Maria Dolors Serra Sellarés, Escola d’Administració Pública de Catalunya. Vocal titular Eva Pujol Canal , Ajuntament de Montmajor.

Vocal suplent Anna Vilanova Montraveta , Ajuntament de Montmajor.

Secretari/a d'entre els vocals es nomenarà el/la secretari/ària del tribunal

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

SEGON.- Comunicar la present resolució als membres del Tribunal designats perquè en prenguin coneixement.

TERCER.- Fixar el dia 19 de maig de 2023 a les 10:00 hores per a la realització per part del Tribunal qualificador de la fase d’oposició i fase de concurs del la Plaça D’auxiliar Administrativa , personal laboral , a l’Ajuntament de Viver i Serrateix .

QUART.- D’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques , la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.

CINQUÈ.-Que contra aquesta resolució d’alcaldia, per tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde-President en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé recurs contenciós-administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, significant-se que en el cas d’interposar recurs de reposició, no es podrà interposar el contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del mateix, no es poden simultaniejar ambdós recursos. Tot això, sense perjudici dels interessats que puguin exercitar qualsevol altre recurs que estimin oportú.

SISÈ - Donar compte de la present resolució en el proper Ple que es celebri.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica