- RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER LA COBERTURA DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX CORRESPONENT A L’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ DE 2022

RESOLUCIO PDF

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER LA COBERTURA DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX CORRESPONENT A L’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ DE 2022

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions d’al·legacions o esmenes dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de l’Ajuntament de Viver i Serrateix , corresponents a l’oferta pública d’estabilització 2022 consistents en :
Mitjançant concurs :
1 plaça de personal funcionari, categoria auxiliar tècnic, grup C2.
Mitjançant concurs-oposició :
1 plaça de personal laboral , categoria Auxiliar administrativa, grup C2
Per tot això, en ús de les atribucions que li confereix l'article 55 del Decret 214/1990 que estableix la competència a l’Alcalde-President a efectuar les convocatòries derivades de l’oferta pública d’ocupació, de conformitat amb les Bases aprovades per la Corporació, tant per a l’accés a la funció pública com per a la provisió de llocs de treball subjectes a la legislació laboral,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos:
CONCURS :
1 plaça de personal funcionari, categoria auxiliar tècnic, grup C2.
ADMESOS :
***3949** : Acreditar el coneixement del nivell B1 de català mitjançant certificat de la Direcció General de Política lingüística o equivalent, o superar la prova corresponent. L’acreditació dels coneixements de llengua catalana podrà realitzar-se fins 15 dies abans de realitzar la prova específica de coneixement de llengua catalana.
***4337** : Exempt de realitzar prova de català.

***7966** : Exempt de realitzar prova de català.


CONCURS -OPOSICIÓ :
1 plaça de personal laboral , categoria Auxiliar administrativa, grup C2

ADMESOS :
***0863**: Exempt de realitzar prova de català
***6440** : Exempt de realitzar prova de català
***4337** : Exempt de realitzar prova de català
***7966** : Exempt de realitzar prova de català.
***8534**: Acreditar el coneixement del nivell B1 de català mitjançant certificat de la Direcció General de Política lingüística o equivalent, o superar la prova corresponent. L’acreditació dels coneixements de llengua catalana podrà realitzar-se fins 15 dies abans de realitzar la prova específica de coneixement de llengua catalana.

EXCLOSOS
***8699** :
SEGON : Publicar la relació definitiva d’admesos i exclosos al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, així com en la web : www.viveriserrateix.cat
TERCER : D’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.
QUART : Les al·legacions presentades contra les llistes provisionals d'admesos i exclosos s'entenen contestades amb la publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.
CINQUÈ : El fet de figurar en la relació d'admesos no prejutga que es reconegui als interessats la possessió dels requisits exigits en el procediment que es convoca. Si en qualsevol moment posterior a la present resolució, inclòs durant la celebració de les proves, el Tribunal adverteix inexactitud o falsedat en la sol·licitud o documentació presentada que constitueixi causa d'exclusió de qualsevol aspirant, es considerarà per part del Tribunal causa insubsanable, i el Tribunal proposarà a L'Alcalde-President que resolgui l'exclusió, prèvia audiència de l'interessat.
SISÈ - Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte de tràmit qualificat podrà interposar-se el recurs de reposició davant L'Alcalde-President en el termini d'un mes a partir del dia següent a la seva publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Viver i Serrateix , d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé recurs contenciós-administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, significant-se que en el cas d'interposar recurs de reposició, no es podrà interposar el contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del mateix, no es poden simultaniejar ambdós recursos. Tot això, sense perjudici dels interessats que puguin exercitar qualsevol altre recurs que estimen oportú.
SETÈ .- Resta pendent de publicar en una nova resolució d’alcaldia els membres del Tribunal i les dates de realització del concurs -oposició i de la de la valoració de mèrits i si s'escau d' altres proves de selecció, de les següents Places i Llocs de treball:
concurs :
1 plaça de personal funcionari, categoria auxiliar tècnic, grup C2.
concurs-oposició :
1 plaça de personal laboral , categoria Auxiliar administrativa, grup C2
VUITÈ - Donar compte de la present resolució en el proper Ple que es celebri

 

 

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica