Actes de 2013

DATA DE LA SESSIÓ : 20 DE FEBRER DE 2013.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Excusen l’assistència : RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PROGRAMA DEL PUOSC PEL QUADRIENNI 2013 – 2016.

Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel període 2013/2016, i s’obre la convocatòria única per aquest període, i atès que l’Ajuntament vol executar actuacions que poden ser susceptibles es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer.- Sol·licitar al quadrienni 2013-2016 les actuacions següents:

Prioritat 1 – Exercici 2013 – Projecte de millora de la xarxa d’aigües municipal. Pressupost execució 221.180,81 €, subvenció sol·licitada 210.121,76 €.

Prioritat 2 – Exercici 2014 – Adequació i condicionament de l’entorn del Monestir de Santa Maria de Serrateix. Pressupost execució 216.445,02 €, subvenció sol·licitada 205.622,76 €.

Prioritat 3 – Exercici 2015 – Adequació entorn nucli Sant Joan de Montdarn. Pressupost execució 106.829,05 €, subvenció sol·licitada 101.487,59 €.

Prioritat 4 – Exercici 2016 – Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del terme municipal. Pressupost execució 152.288,29 €, subvenció sol·licitada 144.673,87 €.

Operacions de manteniment període 2013 – 2016, subvenció sol·licitada 21.996,70 €.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i quaranta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 15 DE MAIG DE 2013.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (19/12/2012 i 20/02/2013).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data dinou de desembre de 2012 i extraordinària de vint de febrer de 2013, són aprovades per unanimitat amb les esmenes proposades per la regidora Sra. Nati Usón Pons i que resten incorporades a les respectives actes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 15 al 16 de l’any 2012 i de l’01 a l’11 de l’any 2013.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

3 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2012.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2012 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012.

- Rebuts: 13.460,31euros.

- Liquidacions: 1.632,04 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2012.

- Rebuts: 6.822,46 euros.

- Certificacions: 1.636,15 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2012 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2012 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions: 0,00 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2012.

- Rebuts: 323,23 euros.

- Certificacions: 0,00 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2012 i aprovar-ne el seu contingut.

4 - MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI ZONA LLIURE DE FRACKING.

Conscients que en els últims temps han proliferat les sol·licituds de permisos per part de diverses empreses per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no convencionals, tant al govern d’Espanya com al de la Generalitat.

Conscients que en la tramitació i formalització d’aquestes sol·licituds no s’ha tingut en compte i no s’ha informat les corporacions i entitats locals directament afectades ni tampoc a la població en general.

Conscients que el mètode d’explotació que s’utilitza per la investigació i l’extracció d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, mètode enormement agressiu pel territori.

Conscients que la despesa d’aigua que exigeixen aquestes activitats és absolutament inadmissible pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és aquest un bé escàs i cada cop més preuat.

Conscients que la més que probable contaminació dels aqüífers seria irreversible, amb compostos químics directament filtrats dels treballs d’exploració i explotació.

Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar moviments sísmics.

Conscients de l’alteració paisatgística deguda a la proliferació dels pous d’extracció amb tota la infraestructura que suposa d’instal·lacions, emmagatzematge i tràfic, anorrearia totalment el mosaic agrari i forestal del territori.

Conscients de que aquests impactes ambientals són negatius per la fauna, la vegetació i la mateixa salut de les persones.

Conscients que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el sector agroalimentari en el qual es basa bona part de l’economia del territori.

Conscients que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al medi natural i al paisatge, especialment el turisme, que veurien devastats molts dels seus projectes de present i de futur.

Conscients que aquesta activitat es desenvolupa de forma excloent i depredadora de les vies de creació de riquesa arrelades al país i porta a la condemna econòmica dels nuclis rurals un cop passada la fase d’extracció de gas.

Conscients que les empreses que sol·liciten els permisos responen únicament a interessos econòmics de corporacions multinacionals, alienes al nostre país, i a l’especulació borsària a partir dels recursos energètics.

Conscients que el model energètic en el que es fonamenta, basat en la continuació de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la dependència dels hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i de crisis politico-econòmiques.

Conscients que el model de desenvolupament que volem està més basat en la racionalització de l’ús d’energia, en la recerca d’energies alternatives, en l’eficiència energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals i en una economia social i econòmica sostenible.

Conscients que acollim i fem nostre el pacte entre alcaldes que la Unió Europea promou per actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les emissions de CO2 i promoure la cultura de l’eficiència energètica.

Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa incomplint de forma flagrant les disposicions de les normatives urbanístiques, creant greuges comparatius amb activitats locals i menystenint l’ordenament del territori.

Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat prohibit a països com França, Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran conflictivitat social a països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels perills que comporta tot i utilitzar-se correctament la tècnica.

Conscients que la fase de prospeccions és tan perjudicial com la fase d’explotació, ja que s’han d’injectar els mateixos productes químics per portar-la a terme.

És per tot això suara exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

1. Declarar el terme municipal de Viver i Serrateix, terme municipal lliure de fractura hidràulica o “fracking”.

2. Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica.

3. Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en el futur afectats per fracking i instar-los a que siguin declarats lliure de fracking

4. Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació no autoritzi cap projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs.

5. Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya zona lliure de fracking.

6. Instar al Govern d’Espanya a que, com han fet França o el Regne Unit, prohibeixi la utilització del fracking.

7. Comunicar aquest acord a:

· Govern d’Espanya.

· Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

· Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i marí.

· Govern de la Generalitat de Catalunya.

· Conselleria d’Empresa i Ocupació.

· Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

· Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

· Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.

· Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

· Federació Catalana de Municipis.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – MOCIÓ PER SOL·LICITAR EL NOM D’UN CARRER AL DR. SIMEÓ SELGA AL MUNICIPI DE MANRESA.

El dia 18 d’agost de 2010 un ciutadà exemplar de Manresa, el Dr. Simeó Selga i Ubach, lliurava l’ànima a Déu, després d’una llarga vida dedicada a la medicina, a la pediatria, al món associatiu i corporatiu, a la cultura, als moviments ciutadans, a la lluita contra l’autarquia, a la política, a la ciutat i a Catalunya.

Sens dubte es tracta d’un dels personatges paradigmàtics de la Manresa de segona meitat del segle XX i el seu prestigi va fer d’ell un ambaixador de la ciutat arreu del país.

Fora impossible descriure en una instància la seva vida, mèrits i dimensió de la seva figura, per la qual cosa us adjunto un esbós biogràfic redactat per mi mateix poc després del seu traspàs.

És per tot això suara exposat i a petició de la junta de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut “Simeó Selga i Ubach”, que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Únic.- Sol·licitar a l’Ajuntament de Manresa que tingui a bé assignar el seu nom il·lustre a una plaça o carrer de la ciutat de Manresa.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ PROVISIONAL D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT AGRÍCOLA A LA FINCA “EL TEIX”.

El Teix SCCL, ha sol·licitat llicència d’obres per la construcció d’un cobert agrícola a la Finca El Teix.

En virtut del que disposa el Decret Legislatiu 1/2005 del text refós de la Llei d’Urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova la Llei d’Urbanisme, l’expedient s’ha sotmès a informació pública per termini d’un mes amb insercions al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de gener de 2013 i al diari Regió 7 del dia 29 de gener de 2013.

Durant el període de presentació d’al·legacions i/o suggeriment, no se n’hi han presentat.

A la vegada, el sol·licitant ha sol·licitat els preceptius informes a l’ACA; al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; al Departament de Cultura i a l’ institut Geològic.

En aquesta data tots ells han emès l’informe preceptiu.

És per tot això, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment el projecte d’obres per a la construcció d’un cobert agrícola a la Finca de El Teix.

Segon.- Trametre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable dels regidors del grup de CiU i l’abstenció de la regidora del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

7 – APROVACIÓ PROVISIONAL D’OBRES I LLICÈNCIA D’ACTIVITAT PER UN CENTRE EQÜESTRE A LA FINCA DE TRULLS.

El Sr. Joan Serra Bonals, ha sol·licitat llicència d’obres per la rehabilitació de la Masia i els coberts de la casa de Trulls, així mateix sol·licita li sigui concedida la llicència d’activitat per un centre de turisme eqüestre.

En virtut del que disposa el Decret Legislatiu 1/2005 del text refós de Llei d’Urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova la Llei d’Urbanisme, l’expedient s’ha sotmès a informació pública per termini d’un mes amb insercions al Butlletí Oficial de la Província de data 31 de juliol de 2012 i al diari Regió 7 del dia 31 de juliol de 2012.

Durant el període de presentació d’al·legacions i/o suggeriment, no se n’hi han presentat.

A la vegada, l’Ajuntament ha sol·licitat els preceptius informes al Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, i pel que fa a l’informe ambiental de l’activitat i les obres; i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pel que fa a les seves competències en espais rurals.

Totes tres estaments han emès informe favorable a l’esmentada sol·licitud si bé amb diversos condicionants.

És per tot això, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment el projecte d’obres per a una activitat de turisme eqüestre a la Finca de Trulls.

Segon.- Trametre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable dels regidors del grup de CiU i l’abstenció de la regidora del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

8 – INFORMACIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2011.

Per part de l’Alcaldia es dona compte de la resolució de data 15 d’abril de 2013 l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’any 2011.

El Ple resta assabentat i conforme amb la resolució esmentada.

9 – MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE DATA 19/12/2012 DE LA DISTRIBUCIÓ DELS FONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL ANY 2012.

No es tracta aquest tema, i si és necessari es durà a un nou Ple.

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi han.

11 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i vint-i-vuit minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 19 DE JULIOL DE 2013.

HORA : 14,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les catorze hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2010.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès informe en data cinc de juny de 2013. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 20/06/2013, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2010.

Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables del grup de Convergència i Unió i l’abstenció de la regidora del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

2 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2011.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès informe en data cinc de juny de 2013. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 20/06/2013, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2011.

Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables del grup de Convergència i Unió i l’abstenció de la regidora del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les catorze hores i quinze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 02 D’OCTUBRE DE 2013.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Excusen l’assistència : MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (15/05/2013 i 19/07/2013).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data quinze de maig de 2013 i extraordinària de data dinou de juliol de 2013, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 12 al 14 de l’any 2013.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2013.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2013, elevat a aquesta corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

Estat d’Ingressos:

Capítol. Concepte. Import .

I IMPOSTOS DIRECTES 38.500,00 €

II IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 €

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 102.350,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 130.398,76 €

V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.100,00 €

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 71.280,02 €

TOTAL INGRESSOS: 353.628,78 €

Estat de despeses:

Capítol. Concepte. Import.

I DESPESES DE PERSONAL 41.898,76 €

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 233.550,00 €

III DESPESES FINANCERES 0,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.400,00 €

VI INVERSIONS REALS 75.780,02 €

IX PASSIUS FINANCERS 0,00 €

TOTAL DESPESES: 353.628,78 €

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

A) Funcionaris de carrera:

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal:

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -

B) Personal laboral :

- Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap Major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0 -

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2014.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2014.

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

- Viver: sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

- Serrateix: dotze de maig i sis d’agost.

- Sant Joan de Montdarn: sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.

5 - APROVACIÓ I HOMOLOGACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES PER A INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX.

Vist el “Pla d’actuació municipal d’emergències per a incendis forestals del municipi de Viver i Serrateix” redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, els objectius del qual són:

1) Organitzar els mitjans humans i materials del municipi per afrontar l’emergència.

2) Coordinar-los amb els serveis de bombers i altres serveis.

3) Assegurar la protecció de persones i béns.

De conformitat amb el que disposa l’art. 40 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, l’alcalde o alcaldessa és l’autoritat de protecció civil en l’àmbit municipal i en congruència el Pla designa com responsable municipal de l’emergència a l’Alcaldessa.

L’art. 18 de la Llei 4/97, estableix que els plans d’actuació municipal s’han d’aprovar i homologar pel mateix procediment que els plans bàsics d’emergència municipal; l’art. 17 del mateix text legal disposa que els plans bàsics d’emergència municipal seran aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n’hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment el “Pla d’actuació municipal d’emergències per a incendis forestals del municipi de Viver i Serrateix” redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentat pla mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el tauler d'edictes de la Corporació, als efectes de que durant el termini de trenta dies, comptat a partir de la darrera publicació, els interessats puguin consultar l'expedient i formular les al·legacions que considerin pertinents. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d'exposició pública, es considerarà aprovat definitivament sense que sigui necessari un nou acord plenari.

Tercer.- Un cop aprovat definitivament, es procedirà a la tramesa d'un exemplar del “Pla d’actuació municipal d’emergències per a incendis forestals del municipi de Viver i Serrateix” a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per tal d’obtenir la seva homologació.

Quart.- Publicar en el BOP l’aprovació definitiva i posterior homologació d’aquest pla als efectes de la seva executivitat.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi han.

7 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-nou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 13 DE NOVEMBRE DE 2013.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN POLÍTIQUES ACTIVES A FAVOR DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.

Donat que actualment des del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya la tendència és la de convocatòria de polítiques actives a partir de dos procediments, el de concurrència competitiva, però cada vegada més establint sistemes de repartiment per municipis.

Donat que “el sistema de repartiment per municipis”, com el seu nom indica, implica la distribució municipal dels recursos, a partir de què els ajuntaments i els consells comarcals puguin ser entitats beneficiàries o bé les entitats dependents o vinculades a aquestes, entenent doncs com entitat depenent o vinculada la que està constituïda per aquestes ajuntaments i/o consells comarcals.

Donat que la comarca del Berguedà en aquests últims mesos ha estat fent un gran esforç de racionalització d’estructures i concertació per tal que tota la promoció econòmica comarcal es gestioni des de la recent creada Agència de Desenvolupament del Berguedà, constituïda aquesta per 30 dels 31 ajuntaments que integren la comarca, el propi Consell Comarcal i els agents socials del territori.

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Delegar les competències en polítiques actives a favor de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà de la qual en forma part aquest ajuntament per tal que sigui aquesta entitat qui pugui participar en les convocatòries, especialment aquelles que estableixen sistemes de repartiment per municipis per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Encarregar la provisió i prestació de les polítiques actives a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, de manera que aquesta pugui implementar projectes propis com a entitat beneficiària i tots aquells que impliquin encàrrec de gestió municipal d’acord amb les especificitats de cada convocatòria.

Tercer.- Notificar aquests acords a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per tal que ho pugui comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2014.

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la Taxa per la prestació del servei de Gestió de residus municipals.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013.

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la Taxa per la prestació del servei de Gestió de residus municipals.

Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la Taxa per la prestació del servei de Gestió de residus municipals.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 - APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA REGULAR.

És voluntat d’aquest Ajuntament el seguir oferint el servei d’assistència domiciliària regular dels veïns que així ho sol·licitin i que mitjançant els Serveis Social es determini que és necessari i que hi tenen dret.

Com a continuació d’aquesta voluntat, els Serveis Socials de l’Ajuntament han presentat una proposta de conveni amb la Residencia 3a. Edat L'Onada S.L. que econòmicament és mes beneficiosa per l’Ajuntament.

El text del conveni és el següent:

”D'una banda, Maria Rosa Romagosa i Badosa, major d'edat, proveïda de DNI núm. 46669725B, qui està obrant en qualitat de Director/a de Residència 3a. Edat L'Onada S.L., amb domicili social a Passeig Bisbe Comelles s/n - Casserres i amb NIF núm. B43514504. D’aquí en endavant es denominarà Centre de serveis L'Onada Casserres.

D'altra banda, L’Ajuntament de Viver i Serrateix amb domicili a Casa de la Vila, Viver i Serrateix.

Ambdues parts MANIFESTEN:

Que el Centre de serveis L'Onada Casserres és una empresa que presta serveis d'atenció i cura a persones que ho necessitin. Està inscrit al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre S06017.

Segon:
Els beneficiaris d'aquests serveis serà(n) la(les) persona(es) que s'indica(n) en l'ANNEX I, els quals seran prestats en el domicili que s'hi assenyala.

Tercer:
Aquest contracte començarà a regir en les dates que s'indica en l'ANNEX I.

Quart:
L'horari i dies en què es prestarà el servei queden assenyalats en l'ANNEX I.

Cinquè:
Serà causa de rescissió d'aquest contracte, a més de les establertes per la llei:

  • Incompliment de qualsevol de les clàusules del present contracte.
  • La falta de pagament puntual del preu convingut en cada moment.
  • La mort del beneficiari del servei.
  • Les previstes en el codi civil.

Sexto:
El precio del servicio será

Servei

Quantitat

Preu hora

   

SAD Basico, Laborable, Diurno 1-5 H/S

1 H/S

16.45

   

Desplaçament

12km

0.3€/km

   

Mensuals amb iva inclòs, les quals es faran efectives per domiciliació bancària.

Qualsevol extensió del servei pactat es facturarà a raó del preu/hora reflectit en la taula anterior, s'avisarà amb un mínim de 15 dies d'antelació i sempre que sigui viable per a l'organització.

Setè:
El centre augmentarà anualment el preu del servei pactat segons l'Índex de Preus al Consum (IPC) de Catalunya de l'any anterior.

Vuitè:
Els treballadors que prestaran el servei podran variar d'un dia a un altre si les necessitats d'organització de l'empresa així ho requereixen.

Novè:
Qualsevol modificació que suposi una disminució de les prestacions en qualsevol de les condicions que es troben en l'ANNEX I s'ha de comunicar entre el 15 i el 25 de cada mes, sent efectiu el canvi el dia 1 del mes següent. En cas que no es produeixi aquesta notificació en el termini previst, Centre de serveis L'Onada Casserres efectuarà la prestació en els termes contractats, facturant el servei pactat.

Desè:
El client eximeix expressament de tota responsabilitat a Centre de serveis L'Onada Casserres i personal al seu càrrec és responsabilitat única i exclusiva del mateix client, dels seus fills o tutors. L'abast de les responsabilitats assumides per Centre de serveis L'Onada Casserres es cenyeix al que expressament preveu aquest contracte no estenent-se a circumstàncies personals i econòmiques de l’usuari o família.

Els treballadors de Centre de serveis L'Onada Casserres podran administrar la medicació únicament amb recepta mèdica o informe del metge i haurà de ser actualitzada tantes vegades es canviï la pauta o determinin aquesta necessitat els propis treballadors del Centre.

L'usuari i/o sol·licitant del servei es compromet a no contractar directament el personal facilitat per Centre de serveis L'Onada Casserres durant el període d'un any després de la finalització del servei contractat. En cas d'incompliment, Centre de serveis L'Onada Casserres rebrà com a indemnització l'import de 600 euros més IVA en concepte de selecció de personal.

Onzè:
En tot allò no previst en aquest contracte, cal actuar subsidiàriament al que preveu el llibre IV, títol VI del Codi civil.

Dotzè:
A l’ANNEX II es dóna autorització a que fa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter

Personal (LOPD) 15/1999, de 13 de desembre, i la Instrucció de l'Agència de Protecció de Dades de 1998.01.19, sobre l’exercici d'aquests drets en els fitxers automatitzats.

I perquè així consti i tingui els efectes, ambdues parts el signen en el lloc i la data `ut supra´".

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar el conveni amb el redactat suara esmentat.

Segon.- Fer constar que l’annex 1 del conveni podrà ésser modificat per tal de donar servei a altres usuaris.

Tercer.- Notificar aquest acord al Centre de serveis L'Onada Casserres.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint

hores i deu minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica