Actes de 2014

DATA DE LA SESSIÓ : VINT-I-DOS DE GENER DE 2014.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

 

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 02/10/2013 i 13/11/2013 )

Una vegada llegits l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de data dos d’octubre de 2013 i extraordinària de data tretze de novembre de 2013, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 15 al 16 de l’any 2013.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2014.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2014, elevat a aquesta corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març ,i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

Estat d’Ingressos :

Capítol. Concepte. Import

I IMPOSTOS DIRECTES 38.500,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 102.350,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 153.398,76

V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.100,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 534.531,82

TOTAL INGRESSOS : 839.880,58

Estat de despeses :

Capítol. Concepte. Import

I DESPESES DE PERSONAL 41.898,76

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 202.369,79

III DESPESES FINANCERES 0,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.400,00

VI INVERSIONS REALS 583.212,03

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

TOTAL DESPESES : 839.880,58

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

A) Funcionaris de carrera :

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -

B) Personal laboral :

- Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap Major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0 -

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2014.

Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2012 :

Data revisió Total habitants Homes Dones

31/12/2012 177 90 87

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD PER SOL.LICITAR L’ALTA AL SERVEI DEL PERFIL DEL CONTRACTANT A LA PLATAFORMA EACAT.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix necessita la incorporació del seu perfil de contractant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública als efectes que preveu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i d'acord amb el que es preveu en l'Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny ,per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

És per això exposat que se sotmet a votació l’adopció dels acords següents :

Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei.

Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).

Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT EN EL MARC DE LA LÍNIA DE SUPORT “ FINANÇAMENT DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ “ EN EL SI DE LA PRIMERA FASE D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A L’ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL.

Per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 2013 es va aprobar el “ Programa complementari de suport a l’economia productiva local “, del seu règim de concertació, de la resolución de concessió dels ajuts corresponents a la línea de suport “ finançament dels plans locals d’ocupació “ ( Fase 1 ) i de l’obertura de convocatoria pública per la concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport “ finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’lements constitutius de patrimoni singular local “ i “ finançament de la milllora i del manteniment dels camins locals “ ( Fase 2 ) en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015.

Vista i entesa la normativa que desenvolupa la concessió dels ajuts, és necessari que pel que fa a la línea de suport “ finançament dels plans locals d’ocupació “ ( Fase 1 ), aquest Ajuntament en faci l’acceptació expressa dels fons.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Acceptar l'ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització de les actuacions referides, en relació amb la línia de suport de finançament dels plans locals d’ocupació, per import de 9.986,87 euros per l’any 2013 i de 9.986,87 euros per l’any 2014, així com també, els termes que en regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.

Segon.- Notificar aquesta acceptació a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER “ FINANÇAMENT DE LA REFORMA, REHABILITACIÓ I REPARACIÓ D’ELEMENTS I EQUIPAMENTS CONTITUTIUS DE PATRIMONI SINGULAR LOCAL “.

Per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 2013 es va aprovar el “ Programa complementari de suport a l’economia productiva local “, del seu règim de concertació, de la resolución de concessió dels ajuts corresponents a la línea de suport “ finançament dels plans locals d’ocupació “ ( Fase 1 ) i de l’obertura de convocatoria pública per la concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport “ finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local “ i “ finançament de la milllora i del manteniment dels camins locals “ ( Fase 2 ) en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015.

Vista i entesa la normativa que desenvolupa la concessió dels ajuts.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per import de 135.963,51 euros, per la rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix, en relació amb la línia de suport de finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local ( FASE 2 ) del Programa complementari de suport a l’economia productiva local.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

8 – APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER “ FINANÇAMENT DE LA MILLORA I DEL MANTENIMENT DELS CAMINS LOCALS “.

Per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 2013 es va aprovar el “ Programa complementari de suport a l’economia productiva local “, del seu règim de concertació, de la resolución de concessió dels ajuts corresponents a la línea de suport “ finançament dels plans locals d’ocupació “ ( Fase 1 ) i de l’obertura de convocatoria pública per la concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport “ finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local “ i “ finançament de la milllora i del manteniment dels camins locals “ ( Fase 2 ) en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015.

Vista i entesa la normativa que desenvolupa la concessió dels ajuts.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per import de 152.288,29 euros, per l’arranjament del camí de Sant Joan de Montdarn fins el límit del terme municipal, en relació amb la línia de suport de finançament de la milllora i del manteniment dels camins locals ( FASE 2 ) del Programa complementari de suport a l’economia productiva local.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

9 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS 2014.

Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, regulador del sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Atès que en data d’avui encara no s’ha aprovat la convocatòria i atès que per part de la Generalitat de Catalunya s’afirma que aquesta sortirà durant l’any 2014.

Atès que l’Ajuntament es troba inclòs en els supòsits en els quals és possible de sol·licitar la subvenció.

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar la dedicació del 75 % a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en la persona de la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Segon.- Designar com a beneficiari de la compensació econòmica per l’any 2014, la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament corresponent a la seva dedicació del 75 %, d’acord amb les bases reguladores del Decret 69/2008, d’1 d’abril.

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la subvenció corresponent per atendre la despesa.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

10 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SOBRE LES DEMARCACIONS NOTARIALS I REGISTRALS.

Vistos els escrits tramesos pel Ministerio de Justicia a diferents Ajuntaments de la comarca relatius a Asunto: Demarcación Registral i Demarcación Notarial, en els que es comunica que la Direcció General del Notariado y de los Registros ha acordat en data 7 de novembre de 2013 iniciar el procediment per a la revisió total de la demarcació registral i de la demarcació notarial i en els que es concedeix a l’Ajuntament un termini de quinze dies i de tres mesos respectivament per trametre informe sobre la conveniència, necessitat i oportunitat de les demarcacions notarials i registrals.

Atesa l’afectació que comportaria la decisió d’amortitzar el Registre de la Propietat de Berga i/o els despatxos Notarials de Berga i Puig-reig a nivell de llocs de treball i de dificultat i igualtat en l’accés als tràmits que es realitzen davant el Registre de la propietat i les Notaries per a tots els berguedans i berguedanes. Atès que la desaparició del Registre de la Propietat de Berga i/o els despatxos Notarials de Berga i Puig-reig suposaria un pas enrere respecte el pretès reequilibri territorial de les comarques de muntanya i d’interior.

Atès que la distància de moltes de les poblacions situades a la comarca fins a Manresa és molt gran, es transcorre per vies de comunicació viària de segon i tercer ordre i el transport públic és totalment insuficient, la supressió del Registre de la propietat i de les Notaries de Berga i Puig-reig suposaria per als ciutadans del Berguedà una dificultat afegida contrària al principi d’igualtat.

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :Primer.- Acreditar la conveniència, necessitat i oportunitat de mantenir la demarcació Registral de Berga, i manifestar la més ferma oposició per part del Ple d’aquest Ajuntament a la possibilitat que s’amortitzi el Registre de la Propietat de Berga.

Segon.- Acreditar la conveniència, necessitat i oportunitat de mantenir els despatxos Notarials de Berga i Puig-reig i manifestar la més ferma oposició per part del Ple d’aquest Ajuntament a la possibilitat que s’amortitzin els despatxos Notarials de Berga i Puig-reig.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Dirección General del Notariado i de los Registros, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Registre de la Propietat de Berga, a les Notaries de Berga i Puig-reig, als Jutjats de Berga, als delegats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a Berga, i a la representant dels Procuradors de Berga.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

11 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “, D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, I DE NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L’OBRA.

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost inferior a 200.000,00 euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 161.2 “in fine” de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte d’execució de l’obra de “ MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “.

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 182.794,06 euros + 38.386,75 euros d’ IVA.

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat del contracte d’obra de “ Millora de la xarxa d’aigües municipal “.

Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 182.794,06 euros + 38.386,75 euros d’ IVA.

Quart: Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.

Cinquè.- Nomenar director de l’obra l’enginyer de camins Sr. Josep Santandreu i Peralba.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

12 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Per unanimitat de tots els assistents s’acorda la conveniència de la inclusió a l’Ordre del dia dels següents punts :

12 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 12 – 1 – DISTRIBUCIÓ FCCL SUPRAMUNICIPALS ANYS 2013 - 2014.

Tot i que no han estat han estat aprovades les distribucions als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, pels anys 2013 i 2014, i atès que per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals es preveu que les aportacions per aquestes anualitats siguin les mateixes que les destinades a l’any 2012.

Per això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Primer.- Designar l’Agència de Desenvolupament del Berguedà com a beneficiari de la quantitat de 1.566,32 € de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2013 i 2014 per la prestació supramunicipal per el manteniment dels serveis d’assessorament i de promoció del municipi així com de les tasques pròpies de l’Agència en col.laboració amb aquest Ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

12 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 12 – 2 – APROVACIÓ DEL SUPORT A LA DECLARACIÓ DE L’AMI SOBRE LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA.

Per part de l’Associació de Municipis per la Independencia s’ha presentat la sol.licitud de suport següent :Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per

la ciutadania de Viver i Serrateix, vol manifestar:

Primer.- La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.

Segon.- El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat.

Tercer.- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Manifestar la seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.

Segon.- Manifestar el seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat.

Tercer.- Fer la seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

13 – PRECS I PREGUNTES.No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i vint - i - nou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

DATA DE LA SESSIÓ: TRENTA D’ABRIL DE 2014.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 22/01/2014 i 05/03/2014 ).

Una vegada llegits l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de data vint-i-dos de gener de 2014 i extraordinària de cinc de març de 2014, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 01 al 08 de l’any 2014.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

3 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2012.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès informe en data cinc de març de 2014. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 17/03/2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012.

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

Sotmesa la proposta a votació , és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El 18 de desembre de 1913 s’aprovà pel Govern d’Eduardo Dato el Reial Decret que facultava a les Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.

El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.

La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents des de les viàries fins a les educatives i culturals.

En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació fins als nostres dies.

La Mancomunitat de Catalunya va significar, en un període de temps certament breu, una gran aportació al progrés social, econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.

Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.

Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917:

“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat”.

En conseqüència i atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.

Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA QUE HAURAN DE FORMAR PART DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS DEL DIA 25 DE MAIG DE 2014.

En virtut del que disposa la Llei Electoral, es porta a terme mitjançant el programa CONOCE, el sorteig dels membres de la Mesa electoral que s’haurà de constituir al municipi per les eleccions europees del dia 25 de maig de 2014.

Del resultat d’aquest sorteig s’en donarà compte a la Junta Electoral de Zona al municipi de Berga per tal que, i de conformitat amb la normativa vigent es portin a terme els nomenaments de les persones que han estat designades en aquest sorteig i que consten en acta a part aixecada per aquest assumpte.

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi han.

7 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i disset minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

DATA DE LA SESSIÓ : VINT-I-VUIT DE MAIG DE 2014.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

: MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA

: NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

: RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

: JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL.

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra de títol “ Millora de la Xarxa d’Aigües Municipal “.

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109, 110 i 169 a 178 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme l’objecte del contracte.

Vist l’informe efectuat pels serveis tècnics sobre la valoració de les ofertes presentades.

Vista la proposta emesa pels serveis tècnics, en virtut de la qual es considera que l’oferta corresponent a l’empresa AÏLLAMENTS I INSTAL.LACIONS RIAL, S.L, que proposa un preu de 121.350,68 EUROS ( cent vint-i-un mil tres-cents cinquanta euros amb seixanta-vuit cèntims ) + 25.483,64 EUROS ( vint-i-cinc mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims ) d’IVA és la més adequada a l’ interès públic.

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el candidat que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars.

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i a l’article 274.1b) del DL 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar a l’empresa AÏLLAMENTS I INSTAL.LACIONS RIAL, S.L, el contracte per a l’execució de l’obra de títol “ Millora de la Xarxa d’Aigües Municipal “, que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars aprovats per aquest Ajuntament, pel preu de 121.350,68 EUROS ( cent vint-i-un mil tres-cents cinquanta euros amb seixanta-vuit cèntims ) + 25.483,64 EUROS ( vint-i-cinc mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims ) d’IVA , d’acord amb l’article 151 TRLCSP.

Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als candidats en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’ajuntament a la Casa de Sant Pere s/n de 08673 – Viver i Serrateix per tal de formalitzar el contracte en document administratiu.

Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.

Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 4/610.00 del pressupost de l’exercici 2014.

Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que han pres part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable dels quatre regidors del grup de Convergència i Unió i la abstenció de la regidora del grup de Independents per Viver i Serrateix – Progrés Municipal.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i sis minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

 

DATA DE LA SESSIÓ : DOS DE JULIOL DE 2014.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 30/04/2014 i 28/05/2014 ).

Una vegada llegits l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de data trenta d’abril de 2014 i extraordinària de vint-i-vuit de maig de 2014, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 09 al 10 de l’any 2014.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2015.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2015.

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

- Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

- Serrateix : onze de maig i sis d’agost.

- Sant Joan de Montdarn : sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.

4 – APROVACIÓ DE L’AJUT DE CAIXA DE CRÈDIT I DEL CONVENI QUE EL REGULA.

La Diputació de Barcelona ha aprovat la concessió d’un crèdit a en aquest Ajuntament per dur a terme l’execució de les obres de títol “ Reforma i ampliació del local cultural i social de Viver “, per import de 170.851,65 euros.

Les condicions de l’operació son les següents :

Amortització en 10 anualitats al 0% d’interès anual, i amb inici de pagament l’any 2015.

Per tal de gaudir d’aquesta aportació del crèdit de caixa, és necessari que per part d’aquest Ajuntament es dugui a terme l’adopció dels acords següents, que se sotmeten a votació,

Primer.- Acceptar el crèdit de caixa per import de 170.851,65 euros.

Segon.- Aprovar el model de conveni que regula l’esmentat préstec.

Tercer.- Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta d’aquest Ajuntament, per la signatura del conveni així com tants altres documents siguin necessaris per al desenvolupament d’aquest acord.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ PRÈVIA D’UNA INSTAL.LACIÓ SOLAR A LA COBERTA D’EL SOLEROT PER A CONSUM PROPI.

Per part de la societat INNOVER, INSTALACIONES DE NUEVAS ENERGÍAS, S.L, s’ha sol·licitat llicència per a dur a terme una instal·lació d’energia elèctrica mitjançant plaques solars fotovoltaiques de 10kW nominals interconnectada a xarxa interior de l’usuari per autoconsum a la finca del Solerot s/n.

L’esmentada empresa ha aportat la documentació corresponent al projecte de construcció, i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.

Per part de l’empresa s’han sol·licitat els informes corresponents al Departament de Territori i Sostenibilitat ( Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i Agència Catalana de l’Aigua ), al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ( Direcció General de Desenvolupament Rural ), a l’Institut Geològic de Catalunya, al Departament de Cultura i al Departament d’Empesa i Ocupació ( Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat l’informe d’impacte i integració paisatgística ( IIIP )

A data d’avui, l’empresa ha aportat els informes següents :

Departament de Territori i Sostenibilitat ( Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i Agència Catalana de l’Aigua )

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ( Direcció General de Desenvolupament Rural )

només s’han rebut els informes corresponents a l’Institut Geològic de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

l’Institut Geològic de Catalunya.

Departament d’Empesa i Ocupació ( Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Departament de Cultura

Tot hi haver-lo sol·licitat fa mes de tres mesos no ha emès informe la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, pel que fa l’informe d’impacte i integració paisatgística ( IIIP )

El projecte de construcció i la documentació que l’acompanya i a l’efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions s’ha sotmès al tràmit d’exposició pública pel termini d’un mes amb insercions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data catorze d’abril de 2014 i en Diari Regió 7 de data catorze d’abril de 2014.

Durant el termini d’exposició pública per a la presentació d’al·legacions no se n’hi han presentat.

Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, del text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist l’informe del tècnic municipal.

Per tot això abans esmentat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar de manera prèvia el projecte d’instal·lació d’energia elèctrica mitjançant plaques solars fotovoltaiques de 10kW nominals interconnectada a xarxa interior de l’usuari per autoconsum a la finca del Solerot s/n, presentat per. INNOVER, INSTALACIONES DE NUEVAS ENERGÍAS, S.L

Segon.- Trametre aquesta aprovació juntament amb el projecte i la documentació que l’acompanya a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació definitiva.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ I FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ .

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ actuació finançada en part per la Generalitat de Catalunya dins el seu programa de PUOSC.
Atès que l’actuació objecte d’aquesta primera certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Declarar la conformitat de la primera certificació per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.
Segon.- Aprovar la primera factura en referència a l’actuació “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ lliurada per Construccions Juvell SCCL, número 38 de data 02/07/2014 i per import de 37.101,40 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra I conformada pel contractista.
Tercer.- Trametre la documentació a la Generalitat de Catalunya per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi han.

8 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i vint-i-nou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : TRETZE D’AGOST DE 2014.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Excusa l’assistència : RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1.- ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL Aquest Ajuntament de Viver i Serrateix va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2009, seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona.Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de Gestió Tributària.Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits Ajuntaments. Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos."

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo"

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació.En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a la quantificació.Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol expressament al respecte:"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia dictada,con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se casa y anula.

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera, declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del artículo 5.

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni sobre las devengadas en la instancia.

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se al recurs contenciós administratiu 304/2009 1, que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següent :

Primer.- Aplanar-se en el recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord:

Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

304/2009 1

Telefónica Móviles España, SA

2009

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

2 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2013.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès el preceptiu informe. Exposat el compte general al públic en el

Butlletí Oficial de la Província de data nou de juliol de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2013.

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables del grup de Convergència i Unió i l’abstenció de la regidora del grup d’Independents per Viver i Serrateix – PM.

6 – APROVACIÓ DE LA SEGONA CERTIFICACIÓ I FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ .

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ actuació finançada en part per la Generalitat de Catalunya dins el seu programa de PUOSC.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta segona certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Declarar la conformitat de la segona certificació per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la primera factura en referència a l’actuació “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ lliurada per Construccions Juvell SCCL, número 40 de data 01/08/2014 i per import de 22.900,23 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra I conformada pel contractista.
Tercer.- Trametre la documentació a la Generalitat de Catalunya per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : VINT-I-QUATRE DE SETEMBRE DE 2014.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1.- APROVACIÓ DE LES DESPESES DE MANTENIMENT DE LA XARXA D’AIGUA.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ actuació finançada en part per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.

Per aquest motiu s’han efectuat una sèrie de millores que abans de l’acabament de l’execució total del projecte esmentat suposaràn una gran millora pel que fa a la conciliació de les obres a executar amb les que s’han efectuat prèviament a l’acabament de l’actuació.

Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar la factura per millores i reparacions a la xarxa d’aigua lliurada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L, número 2.014666 de data 22/09/2014 i per import de 15.828,68€.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

2.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014.

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés.Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada. Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.És per tot això exposat que se sotmet al Ple la votació de l’acord següent :

Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.

Segon.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.

Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents “

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : UN D’OCTUBRE DE 2014.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 02/07/2014 - 13/08/2014 – 24/09/2014 ).

Una vegada llegits l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de data dos de juliol de 2014 i extraordinàries de data tretze d’agost de 2014 i vint-i-quatre de setembre de 2014, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb el número 11 / 2014.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

3 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Amb l’acord unànime de tots els assistents s’acorda la inclusió dels temes següents a la ordre del dia per a la seva votació.

3 – 1 - ASSUMPTES SOBREVINGUTS - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A L’ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.

Per part de la Diputació de Barcelona i dins la línia de suport al “ Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local “ del Programa Complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 “, s’ha concedit en aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.340,00 euros per tal de dur a terme l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix” .

Atès que la normativa que desenvolupa el pla disposa que per la tramitació d’aquest ajut és necessari que l’òrgan competent en faci l’acceptació.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Acceptar la totalitat de l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona i dins la línia de suport al “Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local “ del Programa Complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 “ per import de 52.340,00 euros per tal de dur a terme l’actuació de títol “Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix”.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 – 2 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A L’ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN FINS AL LÍMIT DEL T.M. “

Per part de la Diputació de Barcelona i dins la línia de suport al “ Finançament de la millora i del manteniment dels camins locals “ del Programa Complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 “, s’ha concedit en aquest Ajuntament una subvenció per import de 80.223,30 euros per tal de dur a terme l’actuació de títol “ Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del T.M. “.

Atès que la normativa que desenvolupa el pla disposa que per la tramitació d’aquest ajut és necessari que l’òrgan competent en faci l’acceptació.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Acceptar la totalitat de l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona i dins la línia de suport al “ Finançament de la millora i del manteniment dels camins locals “ del Programa Complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 “ per import de 80.223,30 euros per tal de dur a terme l’actuació de títol “Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del T.M. “.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i vint - i - dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

DATA DE LA SESSIÓ : CINC DE NOVEMBRE DE 2014.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança fiscal núm. 30

Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

 

 

 

 

 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014:

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Provínciasota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:

 

Ordenança fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança fiscal núm. 30

Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

 

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

2 – APROVACIÓ DE LA TERCERA CERTIFICACIÓ I FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ .

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ actuació finançada en part per la Generalitat de Catalunya dins el seu programa de PUOSC.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta tercera certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la segona certificació per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la tercera factura en referència a l’actuació “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ lliurada per Construccions Juvell SCCL, número 44 de data 03/10/2014 i per import de 28.859,12 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra I conformada pel contractista.
Tercer.- Trametre la documentació a la Generalitat de Catalunya per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

3 – APROVACIÓ DE LA QUARTA CERTIFICACIÓ I FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ .

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ actuació finançada en part per la Generalitat de Catalunya dins el seu programa de PUOSC.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta quarta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la quarta certificació per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la quarta factura en referència a l’actuació “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ lliurada per Construccions Juvell SCCL, número 51 de data 30/10/2014 i per import de 37.968,22 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra I conformada pel contractista.
Tercer.- Trametre la documentació a la Generalitat de Catalunya per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.


Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2015.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2015, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

Estat d’Ingressos :

Capítol. Concepte. Import

I IMPOSTOS DIRECTES 43.500,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 107.350,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 125.055,55

V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.100,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 339.623,48

TOTAL INGRESSOS : 626.629,03

Estat de despeses :

Capítol. Concepte. Import

I DESPESES DE PERSONAL 38.800,00

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 218.094,01

III DESPESES FINANCERES 0,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.400,00

VI INVERSIONS REALS 343.821,27

IX PASSIUS FINANCERS 13.513,75

 

TOTAL DESPESES : 626.629,03

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

A) Funcionaris de carrera :

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -

B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0 -

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LA PRESTACIÓ ADEQÜADA DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Per part de la Diputació de Barcelona i dins la línia de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals del Programa Complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 “, s’ha concedit en aquest Ajuntament una subvenció per import de 25.780,16 euros per tal de dur a terme l’actuació de títol “ Adequació de les zones de contenidors dels sectors de Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn “.

Atès que la normativa que desenvolupa el pla disposa que per la tramitació d’aquest ajut és necessari que l’òrgan competent en faci l’acceptació.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Acceptar la totalitat de l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona i dins la línia de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals del Programa Complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 “ per import de 25.780,16 euros per tal de dur a terme l’actuació de títol “Adequació de les zones de contenidors dels sectors de Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn “.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “ ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Actuacions puntuals de rehabilitació en el Monestir de Santa Maria de Serrateix “, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig.

Atès que per procedir a l’execució del projecte és necessària la seva aprovació.

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de títol “Actuacions puntuals de rehabilitació en el Monestir de Santa Maria de Serrateix “, redactat l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig, i per import de 53.129,02 euros amb l ‘IVA inclòs.

Segon.- Exposar al públic aquesta resolució per termini d’un mes amb inserció al BOPB i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per un període de trenta dies a l’efecte de presentació de reclamacions i/o al·legacions.

Tercer.- Establir que si durant el termini esmentat no es produïssin al·legacions ni reclamacions a l’aprovació inicial, el projecte tècnic esmentat quedarà aprovat de manera definitiva sense necessitat de cap altre acord.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN FINS AL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL – DEGLOSAT 1ª FASE.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del terme municipal – deglosat 1ª fase “, redactat per l’enginyera de Camins Sra. Queralt Santandreu i Colàs.

Atès que per procedir a l’execució del projecte és necessària la seva aprovació.

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de títol “ Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del terme municipal – deglosat 1ª fase “, redactat per l’enginyera de Camins Sra. Queralt Santandreu i Colàs, i per import de 81.132,07 euros amb l ‘IVA inclòs.

Segon.- Exposar al públic aquesta resolució per termini d’un mes amb inserció al BOPB i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per un període de trenta dies a l’efecte de presentació de reclamacions i/o al·legacions.

Tercer.- Establir que si durant el termini esmentat no es produïssin al·legacions ni reclamacions a l’aprovació inicial, el projecte tècnic esmentat quedarà aprovat de manera definitiva sense necessitat de cap altre acord.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i quinze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica