-ACTA FINAL DEL PROCÉS SELECTIU DE LA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

DOCUMENT ACTA FINAL

ACTA DE  TRIBUNAL QUALIFICADOR I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÈS SELECTIU, CONCURS OPOSICIÓ DE LA  PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX

A Viver i Serrateix, a les 10:00 hores del dia 2 de juny de 2023, es reuneix, en segona  sessió , per realitzar la valoració de mèrits en la fase de concurs  del procés selectiu convocat a l’accés a una plaça d’auxiliar  d’Administratiu/va (personal laboral ).

 Hi assisteix

 

Auxiliar Administratiu/va

Membre

Identitat

President

Marta Bover Casas, secretària interventora del SAT del Consell Comarcal del Berguedà

Vocal

Gemma Pagerols Parcerissa , Escola  d’Administració Pública de Catalunya.

Vocal

Eva Pujol Canal , Ajuntament de Montmajor.

 Actua com a secretària Gemma Pagerols

 Tots els membres del Tribunal manifesten, expressament, en aquesta acta, que no estan compresos en cap supòsit d’abstenció ni recusació, i sens perjudici de les possibles recusacions que puguin presentar les persones aspirants o tercers amb un interès legítim, es considera que poden continuar les actuacions previstes.

 Tot seguit es passa a tractar l’ordre del dia.

 1.-FASE D’OPOSICIÓ :Es fa referència  a l’acta del dia 19 de maig del 2023  d’aquest tribunal en que en resum la valoració  de la Fase d’oposició( fins a 60 punts ): 

DNI

Part teòrica

Part pràctica

 

TOTAL

 

***0863**

15

25

 

40

APTE

***6440**

13

17

 

30

APTE

***8534**

12

8

 

20

NO APTE

 2.- Valoració de mèrits ( fins a 40 punts)

 

Tot seguit, es porta a terme per part del Tribunal de selecció la valoració dels mèrits amb el següent resultat:

DNI

Formació Reglada ( màxim 1 punts)

Formació continua ( màxim 2 punts)

Altres mèrits ( màxim 1 punts)

Experiència ( màxim 36 punts)

TOTAL

***0863**

1 punt

 

1.30 punts

0.5 punt

55.98x0.05= 2.80

14.66x0.05= 0.73

6.33

***6440**

1 punt

0.50 punts

0.5 punt

no acredita experiència auxiliar administrativa

      2

En resum la valoració global del procés de concurs oposició és de:

DNI

Part teòrica

Part pràctica

Mèrits

TOTAL

***0863**

 

15

 

25

 

6.33

 

46.33

***6440**

13

17

2

32

 

 Tercer punt: Proposta de contractació

 Per part dels membres del Tribunal s’acorda, per unanimitat, donar validesa al  resultat obtingut del concurs oposició, proposant a l’Ajuntament de Viver i Serrateix  la contractació com a personal laboral de la plaça d’AUXILIAR ADMINISTRATIVA  , Grup C ,Subgrup C2 a l’aspirant que ha rebut la puntuació més alta , a la Sra. Mariona Giralt Soler amb NIF ***0863**

NOM

DNI

VALORACIÓ FINAL

 

MARIONA GIRAL SOLER

 

 

***0863**

 

46.33

 I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, a les 12:00, de la qual, com a secretària, estenc aquesta Acta. 

Presidenta                                                                  Vocal 

Vocal                                                                   Secretària            

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica