Actes de 2020

DATA DE LA SESSIÓ : 20 DE MAIG DE 2020.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA -  TELEMÀTICA

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits de forma telemàtica per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 18/12/2019 ).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data divuit de desembre de 2019, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 -  APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT ANY 2019.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents : 

 • Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2019.
 • Rebuts: 429,20 euros.
 • Liquidacions : 54,01 euros.
 • Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2019.
 • Rebuts : 820,85 euros.
 • Liquidacions : 014,09 euros.

 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2019 i aprovar-ne el seu contingut.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 • Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2019.
 • Rebuts: 0,00 euros.
 • Liquidacions : 0,00 euros.
 • Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2019.
 • Rebuts : 568,80 euros.
 • Liquidacions : 454,64 euros.

 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2019 i aprovar-ne el seu contingut.

 4 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS A LA FINCA DE NOM “ CAL REBOTIT “

En data 21 d’octubre de 2019 el Sr. Joan Maria Reig Grabau, amb DNI : 77738968A, amb domicili al c/ Llobregat – 52  de 08692 – Puig-reig, va presentar una sol·licitud per tal de donar tràmit al projecte de títol “ Projecte d’actuació específica per a legalitzar una construcció auxiliar de turisme rural a la finca de Cal Rebotit relacionada en l’expedient 2018/65553/n en el municipi de Viver i Serrateix “

 En data 15 de novembre de 2019, l’arquitecte municipal va emetre el seu informe.

 En data 10 de gener de 2020, l’Ajuntament va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d'informes sectorials per a projectes en sòl no urbanitzable, mitjançant la plataforma Eacat.

 En data 20 de gener de 2020 es va publicar l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província, de la mateixa manera, en data 10 de gener de 2020 es va sotmetre l’expedient a exposició pública a la plana web de l’Ajuntament.

 Que contra els anuncis sotmesos a exposició pública i segons consta en el certificat de secretaria, no s’hi van formular objeccions ni reclamacions.

 Atès que a la data de celebració d’aquest Ple, no s’ha rebut cap els informes sol·licitats.

 Atès que s’ha sobrepassat amb escreix el termini per a la emissió dels esmentats informes.

 Vist el que disposa l’article 48 del Decret 1 / 2010, de 3 d’agost per qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

 Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar de manera prèvia el projecte de títol “Projecte d’actuació específica per a legalitzar una construcció auxiliar de turisme rural a la finca de Cal Rebotitrelacionada en l’expedient 2018/65553/n en el municipi de Viver i Serrateix “.

 Segon.- Trametre aquest acord juntament amb la documentació que l’acompanya a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ DE LA RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ A L’ACORD DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2019 MSOBRE L’ADJUDICACIÓ A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE “ MODIFICAT – REFORMA D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRAEIX PER NOUS USOS “

 En data 18 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Viver i Serrateix va adoptar per majoria absoluta i amb la unanimitat de tots els assistents els acords següents :

 “ 1 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ MODIFICAT – REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS. “ 

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “ MODIFICAT – REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER ANOUS USOS “

Atès que LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

Atès que el projecte modificat va ser aprovat inicialment en data dos d’octubre de 2019i publicat en el BOP de data nou d’octubre de 2019 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al.legacions i/o suggeriments.

Atès que contra l’acord l’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al.legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data 23 d’octubre de 2019 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

Atès que en data 25 d’octubre de 2019 es va publicar la licitació en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament.

Atès que en data 16 de novembre de 2019 es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

-       Construccions Ramon Serra Fígols, S.L. – RE/600-2019 – 14/11/2019.

-       Serveis Integrals 360 Plus, S.L – RE/601-2019 – 15/11/2019.

-       Vesta Rehabilitación,S.L. – RE/605 – 2019 – 15/11/2019.

-       Bergistania Obres i Projectes, S.L – RE/606-2019 – 15/11/2019

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

A Viver i Serrateix, el dia 18 de desembre de 2019 a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada:  Modificat-Rehabilitació d'una part del monestir de Santa Maria de Serrateix per nous usos, es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

          Obres en immobles declarats BCIN (5 Punts per actuació)

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                            

            -Rehabilitació de la casa del vicari i planta baixa del claustre

             del Monestir de Santa Maria de Serrateix, amb pressupost de.... 258.975,59 €

            -Restauració de pinacles Jaume el Memor de la façana de la

             Passió Temple Expiatori de la Sagrada Familia, amb pressupost..            304.510,58€

            -Rehabilitació del paviment de la Cripta del Temple de la

             Sagrada Familia............................................................................  325.252,05 €.

            Nota: Aporta informe del tècnic director de l'obra  o del  promotor de l'obra                     

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                        

            -L'Estany. Centre d'interpretació del Paisatge de l'Estany, 2015.

            -Arbúcies. Rehabilitació i adequació al castell de Montsoriu

              Vescomptat de Cabrera, any 2018-2019.

            -Súria. Rehabilitació coberta nau nord església Santa Maria i

             elements Castell, any 2018. 

            Nota: L'empresa declara haver fet les obres. No aporta pressupost

 

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.

            No aporta obres executades per l'empresa Vesta Rehabilitacion, SL

 

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                  

            No aporta obres en immobles catalogats BCIN

 

Puntuació (Màxim 15punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  15,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                             15,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                 0,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             0,00 punts

        

  Millores valorades a les instal·lacions a càrrec del contractista

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL

            Millores a les instal·lacions fins a un import de 6.000,00 €  (IVA inclòs)

 

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS

            -Esbrossada del terreny al davant de la zona d'actuació 2 

            -Substitució de totxana per maó tipus gero a la partida 1.4.1.1 de 101,00 m2      -Substitució de vidre 4/8/6 per un altre de més eficient 4/12/6 en les partides      1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4

            Es valoren amb un import de 7.501,89 € (IVA inclòs)

 

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.

            Equipament en banys

            Revestiment exteriors a la cal

            Es valoren per un import de 18.033,63 €  (IVA inclòs)

                                                          

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.

            No presenta millores                         

 

Puntuació (fins a 15 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  4,99 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                             6,24 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                 15,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             0,00 punts

 

          Baixa econòmica

Comentaris:

-A       CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                   121.786,74 €

-B       SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                  124.968,42 €

-C       VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                  124.791,23 €

-D       BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                              118.750,95 €

 

Puntuació (Màxim 5 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  2,58 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                             0,03 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                 0,18 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             5,00 punts

 

          Millores als terminis d'execució

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  4 mesos

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL                                                       5 mesos

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.       (Redueix 8 setmanes)                      4,15 mesos

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             5 mesos

                       

Puntuació (màxim 10 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                     10,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                             5,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                 9,23 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             5,00 punts

 

          Ampliació del termini de garantia.

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS,    Total   5                       4 anys

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                         Total  3              2 anys

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                             Total (10 +1)   10 anys

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.        Total (5 + 1)                  5 anys

 

Puntuació (Màxim 10 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  4,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                   2,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                     10,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                   5,00 punts

 

RESUM VALORACIÓ

 

Relació d’empreses presentades:

 

-A            CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                           

-B            SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                              

-C           VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                  

-D           BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                     

 

Resulta en conseqüència que la plica de l’empresa A, CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, S.L., s’ha valorat amb 36,57 punts, i s’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l’esmentat licitador el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  121.786,74 € (IVA exclòs)

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

LA COMISSIÓ TÈCNICA

Queralt Santandreu i Colàs                                        Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                            Enginyer Tècnic Industrial “

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- Adjudicar a CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FÍGOLS, S.L  el contracte d'obra per l’actuació “ REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS. “ per  un  import de 121.786,74 € ( Cent vint-i-un mil set-cents vuitanta-sis euros amb setanta-quatre cèntims ) +  € IVA = 25.575,22 € ( vint-i-cinc mil cinc-cents setanta-cinc amb vint-i-dos ), juntament amb les millores ofertades.

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 336/619.01 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

SISÈ.- Notificar aquest acord a CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FÍGOLS, S.L adjudicatari del contracte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents “

En data vint de desembre de 2019 es va notificar aquest acord a l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, S.L mitjançant la plataforma electrònica, i aquest va ser rebutjada en data 31/12/2019, en aplicació de l’article 43.2 de la Llei 39/2015. D’1 d’octubre, del PACAP. Aquesta notificació també va ser tramesa per correu ordinari.

 

En data 21 de gener de 2020, en temps i forma, l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, S.L, va presentar recurs de resposició davant el Ple contra l’acte notificat en els termes literals següents :

“ A LAJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX

 VESTA REHABILITACIÓN, S.L. amb domicili al C/ Uruguai 1(08023) de Barcelona, i CIF: B-64892839, representada per Marc Cabello Vazquez, amb DNI: 44.005.881-G, degudament acreditada a la documentació presentada per al concurs d’adjudicació de les obres de rehabilitació d’una part de monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos

 EXPOSA:

 Que ha rebut la notificació d’adjudicació amb numero d’expedient “91/2019, que s’adjunta en annex 1, on consta que l’empresa VESTA REHABILITACION S.L. NO APORTA CERTIFICATS PER LES OBRES DE BCIN EXECUTADES”, y contra el mateix es formula RECURS DE REPOSICIÓ amb base al següent MOTIU:

 Únic.- Aquesta part va presentar a l’expedient que ens ocupa els certificats de les obres BCIN executades, però en l’acord de l’adjudicació no s’ha tingut en compte la documentació acreditativa d’aquestes obres dutes a terme per l’empresa VESTA REHABILITACION S:L:, i en concret :

 • Castell de Cap Roig, declarat BCIN,
 • Rehabilitació de nau annexa del Vapor Aranyó de Santa Perpetua de Mogoda,

declarat BCIL.

 • Execució de coberta del mercat municipal del Prat; declarat BCIL.

 

I per tant, no s’ha atorgat la puntuació corresponent a aquest apartat de concurs.

SOLICITA:

 Que tingui per interposat recurs de reposició contra l’adjudicació de referencia, acordin revisar la documentació presentada per VESTA REHABILITACION S.L. i en els seus mèrits, anul·lin l’adjudicació per no haver valorat les obres BCIN I BCIL executades, i prendre un nou acord atorgant la puntuació corresponent, d’acord als criteris de la licitació corresponent a les obres, i resoldre la adjudicació de conformitat.

 Barcelona, 20 de Gener de 2020 “.

 En data 30 de gener de 2020, els tècnics municipals emeten informe sobre el recurs presentat en els termes següents : 

“ INFORME SOBRE EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER L’EMPRESA VESTA REHABILITACIÓN, SL DE DATA 20 DE GENER DE 2020.

Procediment: Contracte d’obra del modificat d’una part del Monestir de Santa Maria de Serrateix per nous usos.

Assumpte: Informe sobre el recurs de reposició presentat per l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL de data 20 de gener de 2020. 

Òrgan de contractació: Ajuntament de Viver i Serrateix

QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col·legiada núm. 29.996, a requeriment de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, i 

JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026, a requeriment de l’Ajuntament de Viver i Serrateix ,

 INFORMEN QUE:

 Vist l'escrit presentat  per l'empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL,  de data 20 de gener de 2020,  respecte del concurs d'adjudicació de les obres del Modificat-Rehabilitació d'una part del monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos, que notifica que va presentar l'obra BCIN executada " Obres de l'Auditori i de la reforma del Castell dels Jardins de Cap Roig, i que no s'ha atorgat la puntuació corresponent a aquest apartat del concurs. 

PRIMER.- En el Plec de Clàusules administratives particulars del concurs de l'obra, respecte de la puntuació d’obres realitzades en BCIN’s, es preveien 5 punts per cada obra executada. Els BCIL no puntuaven.

 SEGON.- S’entén que una obra està realitzada quan està acabada.

 TERCER.- Un cop revisada la documentació aportada en el concurs per l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL en l’apartat d’obres realitzades en immobles declarats BCIN’s signat per l’empresa, no figura cap obra i es deixa en blanc.

QUART.- En la documentació adjunta de currículum del personal s’aporta una acreditació de l’obra “Obres de l’Auditori i de la reforma del Castell dels Jardins de Cap Roig”, signada en data 9 de maig de 2018, on diu:

 Inici de l’obra:                                     19 de desembre de 2017

Finalització de l’obra:             Durant el primer semestre de 2019

 CINQUÈ.- En la taula de la relació d’obres dels currículums d’obra d’en Toni Martínez Lirio i d’Ibrahim Iss Kaness, es diu que l’obra està acabada el març de 2018, cosa que es contradiu amb l’acreditació de 9 de maig de 2018.

 Per tot això, al no constar cap obra executada en l’apartat del punt 3 d’obres realitzades en immobles declarats BCIN’S, tot i veure l’acreditació de la contractació en un altre apartat, no es valora al no acreditar la finalització d’aquesta obra.

 Això és el que s’informa als efectes que corresponguin, a Viver i Serrateix a 30 de gener de 2020 “.

 És per tot això exposat que se sotmet la Ple la votació dels acords següents :

 Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per VESTA REHABILITACIÓN, S.L, en concordança amb l’informe tècnic aportat pels tècnics municipals.

 Segon.- Notificar aquest acord a l’Empresa VESTA REHABILITACIÓN, S.L.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tos els assistents “.

 6 -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS.

 El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 31 d’octubre de 2019, va adoptar un acord (ref. registre 149/19) pel qual s’aprova la proposta de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, en el sentit d’aprovar l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Núm. exp. 2019/11510).

 En el punt  III. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE, s’estableixen les obligacions següents :

 1.a) Per part de la Diputació:

 1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió.

 2) Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 1. b) Per part de l’Ajuntament:

1) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació.

2) Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació.

 1. c) Actuacions posteriors: 

1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana.

 2) L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

 3) Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE, per part de la Diputació de Barcelona, en el seu cas.

 4) Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de Barcelona, en el seu cas.

 Vista i entesa la normativa que regula l’esmentat conveni i tal i com disposen els apartats b)  1 –  2 del punt III es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i aprovar el conveni a formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació en referència a l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 Segon.- Comunicar-ho a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 7 – APROVACIÓ DEL PPI CORRESPONENT ALS ANY 2020 – 2025.

 L'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i l’ADF de Viver i Serrateix ha elaborat el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Viver i Serrateix

 El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

 La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

 La data de revisió és l’any 2019 i la data de vigència és fins l’any 2025 inclòs.

 L’article 40 de la LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, especifica que “les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat”.

 És per tot això exposat, que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Viver i Serrateix, amb vigència pels anys 2020 al 2025 elaborat per L'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,

 Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura i Pesca per a la seva aprovació.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 8 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL “ DOTACIÓ DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL “

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Dotació de la xarxa de fibra òptica al municipi de Viver i Serrateix – Obra Civil “, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 105.836,36 €. 

Vist el que disposa la disposició addicional cinquena del Decret llei autonòmic 11/2020, de 7 d'abril (DOGC 8107, de 9 d'abril); que estableix de tramitació urgent els expedients de contractació d' obra, serveis i subministraments la tramitació dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma establerta pel RD 463/2020, de 14 de març, per garantir la continuïtat del serveis públics essencials.
Vist el que disposa l'annex del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, apartat 13, es consideren serveis essencials els que porten a terme les empreses de telecomunicacions i audiovisuals, i de serveis informàtics essencials, així com les xarxes i instal.lacions que els suporten i els sectors i subsectors necessaris pel seu correcte funcionament, especialment els imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics i pel funcionament del treball no presencial dels empleats públics.

Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès  que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat. 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents : 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol “ Dotació de la xarxa de fibra òptica al municipi de Viver i Serrateix – Obra Civil  “, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 105.836,36 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya.

 Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació de la mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 491/609.00 del pressupost de l’any 2020. 

Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 9 – ADEQUACIO DE RETRIBUCIONS ANY 2020 DEL PERSONAL A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT. 

D’acord amb l’article 3.Dos del Reial Decret Llei 2/2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic, que té caràcter bàsic, en el seu paràgraf primer estableix que les retribucions dels empleats al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 % respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva antiguitat i, especifica, sense considerar a aquest efecte les despeses d’acció social, que no podran experimentar cap increment en relació a 2019.

 S’especifica, que en les retribucions de 2019 l’increment del 0,25 % que es va fer vinculat a l’evolució del PIB es considerarà en còmput anual.

 I, en el segon paràgraf, s’afegeix un increment de fins un 1 % addicional, a partir de juliol de 2020,  condicionat a l’increment del PIB igual o superior  al 2,5 %.  Per un PIB inferior, la mateixa norma estableix:

PIB igual a 2,1;   increment addicional del 0,2;  resultant:  2 +0,20 = 2,20 %

PIB igual a 2,2;   increment addicional del 0,4;  resultant:  2 +0,40 = 2,40 %

PIB igual a 2,3;   increment addicional del 0,6;  resultant:  2 +0,60 = 2,60 %

PIB igual a 2,4;   increment addicional del 0,8;  resultant:  2 +0,80 = 2,80 %

 Finalment, en el darrer paràgraf del mateix article 3. Dos, s’incorpora la possibilitat de què es pugui autoritzar un increment addicional del 0,3 % de la massa salarial, destinat entre d’altres, a través de la negociació, per a productivitat, específic, plans de pensions o d’altres.

 Es per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aplicar, amb efectes de l’1 de gener de 2020, l’increment del 2% + 0,3 % addicional de les retribucions bàsiques i complementaries del personal municipal i càrrecs electes de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, d’acord amb l’establert a l’article tres, apartat Dos, del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

Segon.- Adequar les retribucions del personal municipal a partir del juliol del 2020 condicionat a l’evolució del PBI d’acord amb el segon paràgraf de l’article 3 apartat 2 del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

10 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 1 -  APROVACIÓ DE LA MOCIÓ CONTRA LA CREACIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE LA NATURA.Els municipis són la base de la sobirania i la representació de la societat al territori de Catalunya i, en aquest cas, les mateixes corporacions locals, i la ciutadania a la que representen seran els principals afectats per aquesta nova llei. Ens consta que els municipis no han tingut coneixement directe ni han estat interpel·lats, de l’esmentada proposició de llei ni per l’acció del Govern, ni pel propi Parlament, ni pels diferents grups polítics. Ha estat en el moment que la proposició de llei està a punt d’entrar a votació al Ple del Parlament quan les entitats locals i la ciutadania se n’ha començat a assabentar. Creiem doncs, que qui impulsa la llei, la Direcció General de Polítiques Ambientals, no han tingut en compte qui viu i es desenvolupa en el mateix territori i que, per tant, desqualifica el procés i el mateix contingut de la mateixa llei.

 Aquesta llei s’ha impulsat sense ni la participació ni la informació dels principals actors i sectors del territori. Els municipis no han estat informats i no han pogut participar en la seva elaboració des de l’inici. Les lleis que impulsa el Govern i el Parlament han de partir dels principis bàsics democràtics de la informació, transparència i participació de tots els sectors afectats. No actuar sota aquests principis legitima una manera de fer política impròpia d’una societat democràtica.

 Que el menysteniment del territori, la propietat dels boscos i el sector primari i agroforestal, es veu perfectament reflectit en la governança de l’Agència amb la composició i estructura del Consell de Direcció, on aquests col·lectius abans esmentats queden relegats a un paper purament testimonial.

 La gestió del medi natural és certament complexa per la gran quantitat de variables que cal tenir en compte: la millora i la conservació de la biodiversitat, la producció de béns i serveis, l’ús social del bosc, la regulació del cicle de l’aigua, la producció d’energia i de productes locals, la lluita contra el canvi climàtic, la prevenció dels incendis forestals, etc.. Aquesta gran complexitat, requereix d’una visió i acció integradora i no parcial, amb gran capacitat de coordinació i de consens.

Les polítiques “parcials” no fan res més que agreujar els problemes reals del territori, augmentant el desequilibri territorial, afavorint el despoblament i dificultant el desenvolupament local i rural.

 No és necessari la creació d’ un nou organisme de control si es planteja com una nova estructura administrativa paral·lela. Actualment a Catalunya ja disposa de mecanismes de control i supervisió legislatius, administratius i organitzatius des de la mateixa Generalitat de Catalunya. En tot cas, caldria revisar la organització de competències entre els Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal d’unificar criteris i processos i poder millorar l’actual situació de descoordinació que afecta directament a la capacitat de gestió en el territori.

 Que la situació de crisi actual ha fet més patent la necessitat de tenir un territori resilient i viu, amb un sector primari fort, que fixi persones al territori, generi béns, i serveis, economia productiva i oportunitats per al desenvolupament de les persones. Els silvicultors, els ramaders, els agricultors, són un sector estratègic i són els gestors naturals del paisatge i del territori. Són els que hi viuen i en viuen. No haver tingut en compte aquests sectors és un greu error de base que hauria d’invalidar qualsevol acció legislativa.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer: Expressar el rebuig total al text de la Llei de l’Agència Catalana de la Natura que es pretén aprovar al Parlament durant el mes de juny.

 Segon: Sol.licitar que s’aturi el procediment de tramitació de la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura.

 Tercer: Que es donin a conèixer i a valorar les repercussions de la llei en els diferents sectors i institucions territorials.

 Quart: Expressar que l’elaboració de qualsevol tipus de legislació d’àmbit territorial ha de comptar necessàriament, i des del seu inici, amb la participació i consens dels representants del territori: municipis, propietaris forestals públics i privats, silvicultors, sectors agrícola i ramader, entitats i sindicats.

 Cinquè: Fer constar que l’abast i la influència de noves estructures administratives, han de comptar amb un ampli consens i que aquest es vegi reflectit en un model de cogovernança real entre l’administració, els representants del territori i els propietaris.

 Sisè: Que aquest acord es faci arribar a : President del Govern de la Generalitat, President del Parlament de Catalunya, Síndic de Greuges de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, Presidències de les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, a les entitats municipalistes (ACM, FMC, Associació de Micropobles , AMI), Delegacions del Govern de la Generalitat, als Ajuntaments i Consells Comarcals, i a tots els representats del sector agrícola, ramader, forestal cinegètic i rural de Catalunya. 


Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 -

1 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “. L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executat l’actuació de títol “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “.Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 2 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.Segon.- Aprovar la certificació número 2 i la seva factura en referència a l’actuació “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ lliurada per l’empresa Josep Gamisans Solà, número 200007 de data 15/05/2020 i per import de 16.586,14 €Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents”

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 - 2 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “  REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “.Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 1 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.Segon.- Aprovar la certificació número 1 i la seva factura en referència a l’actuació “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ lliurada per l’empresa Ramon Serra F, S.L, número 202000030 de data 30/04/2020 i per import de 59.808,33 €Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents11 – PRECS I PREGUNTES.    No n’hi han.I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i catorze minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 29 DE JULIOL DE 2020.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :             EXTRAORDINÀRIA -  TELEMÀTICA

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits de forma telemàtica per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚMERO 2 I 3 JUNTAMENT AMB LES SEVES FACTURES DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “  REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “.

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “.

Atès que les actuacions objecte d’aquestes certificacions han estat realitzades de manera satisfactòria i que compten amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de les certificacions número 2 i 3 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar les certificacions número 1 i 2 i les seves factures en referència a l’actuació “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “ lliurades per l’empresa Ramon Serra F, S.L, número 202000045 de data 30/06/2020 i per import de 32.033,89 € i número 20200046 de data 30/06/2020 i per import de 20.271,80 €.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI “

 Atès que no s’ha pogut informar pels tècnics municipals, per unanimitat, s’acorda de tractar-ho en el proper Ple.

3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ” PROJECTE REFORMULAT

Vist el projecte d’obres de títol “ Actuacions de rehabilitació de part del monestir de Santa Maria de Serrateix consitents en substitució placa coberta de la sala capitular, millora instal·lacions i adequació planta baixa antiga cambreria com a zona d’exposició – Projecte reformulat ” redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig.

 L’objectiu del projecte és el de definir i valorar les obres de rehabilitació d’una part del monestir de Santa Maria de Serrateix.

 El pressupost d’execució per contracta del projecte reformulat  ascendeix a 131.687,49 € (IVA inclòs).

 Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

 Vist l’article 37 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en relació a la tramitació dels projectes d’obres.

 Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres “ Actuacions de rehabilitació de part del monestir de Santa Maria de Serrateix consitents en substitució placa coberta de la sala capitular, millora instal·lacions i adequació planta baixa antiga cambreria com a zona d’exposició – Projecte reformulat  ” redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig  i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 131.687,49 € ( IVA inclòs ).

 Segon.- Sotmetre el citat projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

 Tercer.- Establir que en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, el projecte s’entendrà aprovat definitivament.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta i amb la unanimitat de tots els assistents.

 4 – APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE “

Vista la memòria valorada de títol “ Renovació i millora de la impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües, tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase ” redactat per l’enginyera de camins Sra. Queralt Santandreu Colàs.

L’objectiu de la memòria  defineix les actuacions necessàries per la renovació i millora de la impulsió d'abastament de la xarxa d'aigües municipal de Viver i Serrateix a la zona del Montbordó.

 El pressupost d’execució per contracta ascendeix a 52.854,65 € (IVA inclòs).

 És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Únic.- Aprovar memòria valorada per l’execució de les obres “Renovació i millora de la impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües, tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase ” redactat per l’enginyera de camins Sra. Queralt Santandreu Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 52.854,65 € ( IVA inclòs ).

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta i amb la unanimitat de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL “RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES – TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE. “

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Renovació i millora de la impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües – tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase. “, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 52.854,65 €.

 Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès  que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol “ Renovació i millora de la impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües – tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase. “, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 52.854,65 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya.

 Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació del mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 161/610.08 del pressupost de l’any 2020.

 Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 6 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PAIS RURAL.

Per part de la Plataforma en Defensa del País Rural, s’ha presentat la proposta següent :

 “” Des de fa molts anys, els governs de la Generalitat han aplicat polítiques intervencionistes per treure poder de decisió als ajuntaments de l’interior del país. Objectiu poder imposar polítiques d’interès “superior” diuen ells i que molts cops els ajuntaments no hi estan d’acord.

 En el cas de les polítiques de protecció de la Natura (Parcs Naturals, PEIN’s, Xarxa Natura etc...) es especialment important per els responsables de Medi Natural de la Generalitat, poder dirigir sense intervencions de gent dels pobles i ciutats afectades, ni dels seus governs municipals, ja que volen implantar la no gestió i l’abandó de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes a no ser que siguin ecològiques sota la seva direcció. Això comporta la pèrdua de població i la ocupació dels terrenys per boscos naturals sense ordenació i preparats per el foc.

 La seva excusa és que és la única manera d’aturar la pèrdua de biodiversitat que està afectant tant greument el Planeta.

 La llei de l’Agència de la Natura potencia la capacitat de fer més efectiva aquesta política intervencionista ja que exclou totalment la nostra gent i els nostres ajuntaments.

 També hi ha més problemes que venen de lluny, els provocats per la rigorosa intervenció dels responsables d’Urbanisme de la Generalitat que prohibeixen i eviten totes les iniciatives que hi pugui haver en el nourbanitzable i en els terrenys de creixement urbà.

 No podem oblidar la manera en que imposa els seus criteris i accions als rius i les seves lleres, l’ACA que s’ha fet l’amo absolut i incontestable de tots els nostres rius i rieres sense cap possibilitat de poder fer-hi cap acció per part d’un propietari, gestor, pagès o ajuntament per tímida que sigui.

 El resultat són fortes multes que escarmenten a tothom i ha provocat que ningú s’atreveixi a intervindre en un curs fluvial per petit que sigui. La Agència projectada està inspirada en l’ACA.

 No acabaríem els greuges que podem citar en front de l’administració territorial de la Generalitat i per tant hem de fer un gran front comú amb tots els actors del PAÍS RURAL per canviar l’estat actual i recuperar la capacitat de decidir el que es pot fer o no en un poble o ciutat per part dels seus ciutadans que hi viuen i estan compromesos en el seu futur i sostenibilitat.

PAÍS RURAL perquè hi hem de ser tots, pagesos, ramaders, forestals, industrials del sector que hi sigui implantat, empresaris del sector turístic, arquitectes i constructors, escoles rurals, empresaris del sector cultural, etc... Tota la societat que viu i vol viure al RERAPAÍS.

 Què hem de fer? Treballar per canviar les lleis actuals que no ens permeten influenciar en el desenvolupament del nostre país i que no compten amb nosaltres per la seva governança.

Treballar per tenir força i influència sobre els projectes de llei que estan en curs i que de no ser canviats seguiran agreujant la situació del PAÍS RURAL i provocant la seva desertització “”

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Plataforma en Defensa del País Rural.

 Segon.- Notificar aquest acord a la Plataforma en Defensa del País Rural “

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents. 

7 – SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS PER L’ANY 2020 I SEGÜENTS.

El Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 La convocatòria s’aprova mitjançant Resolució de la consellera de la Presidència que estableix la quantia màxima anual a percebre per cada ajuntament, així com la distribució mensual.

 Per ser beneficiaris d'aquestes compensacions cal complir els requisits següents:

 1. a) Tenir una població no superior als 2.000 habitants, segons les dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2017.
 2. b) Haver reconegut i liquidat uns recursos ordinaris totals, d'acord amb les dades de la liquidació consolidada dels seus pressupostos i els dels seus ens dependents, que no superin en un 75% la mitjana dels pressupostos dels municipis del seu tram de població (fins a 100 habitants; entre 101 i 500 habitants, i entre 501 i 2.000 habitants).

 Atès que s’ha publicat la convocatòria de subvenció al DOGC.

 Atès que aquest Ajuntament es troba inclòs dins els supòsits establerts per poder sol.licitar la subvenció.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Sol.licitar la subvenció per a càrrecs electes locals any 2019 i següents.

 Segon.- Designar en la persona que ostenta l’alcaldia la Sra. Isabel Serra Montañà, amb DNI 52304096A, com persona beneficiària de la mateixa i amb una dedicació del 75 % de la jornada.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 8 - APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ CORRESPONENTS A L’ANY 2019.

 Atès que cada any l’Institut Nacional d’Estadística ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

Atès que aquesta gestió és exercida per la Diputació de Barcelona i entenem que s’ha practicat de manera correcte.

 Considerant doncs que les dades facilitades són les que s’han d’aprovar , es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent : 

Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants corresponents a 01/01/2019. 

Data revisió Total habitants

31/12/2018  : 168 habitants

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.L’Alcaldessa.

 

 

DATA DE LA SESSIÓ : 21 D’OCTUBRE DE 2020.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA -  TELEMÀTICA

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits de forma telemàtica per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 20/05/2020 i EXT – 29/07/2020 ).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data vint de maig de 2020 i extraordinària de vint-i-nou de juliol de 2020, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

3 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL “ 

 

Essent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL

 

Atès que LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

 

Atès que el projecte va ser aprovat inicialment en data quatre de març de 2020 i publicat en el BOP de data dotze de març de 2020 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al·legacions i/o suggeriments.

 

Atès que contra l’acord d’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al·legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data vint de maig del 2020 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

 

Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament

 

Atès que per problemes informàtics no es va poder procedir a l’obertura de sobres fins el dia 04 d’agost de 2020.

 

Atès que en data 04 d’agost es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

 

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

 

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

 

“ ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

 

A Viver i Serrateix el dia 12 d'agost de 2020, a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

 

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

 

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

 

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada: Dotació de la xarxa de fibra òptica al municipi de Viver i Serrateix. Obra civil, es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

 

          Oferta econòmica IVA EXCLÒS  (no es criteri de valoració)

                                                                                  

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.                                  78.721,26 €

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                                                   87.468,07 €

-C        CATALANA D'INFRAESTRUC. I SERVEIS ASSOCIATS, SL            87.468,07 €

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                                                87.468,07 €

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL                                      87.468,07 €

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                                          87.468,07 €

 

          Millores a l'obra objecte del contracte.

 

Millora. Canalització subterrània amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats

 

Realització de 2.000 m de canalització subterrània amb prisma per conduccions de fibra òptica  subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm o PE corrugat de doble capa de D75 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou part proporcional d'elements auxiliars, colzes, taps, corda, mandrinatge del tub, arquetes M de telecomunicacions, l'excavació de rases i pous amb mitjans mecànics, convencionals o rasadora, en tot tipus de terreny, inclou part proporcional de desbrossada, excavació de roca amb martell i realització de cates, si escau, i càrrega, el replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. i el transport a abocador de terres sobrants, amb camió de 6 tones amb recorregut màxim de 25 km, inclús despeses de gestió de residus.

 

Pressupost de la millora:  40.410,64€ (PC IVA exclòs)

Proposta de  puntuació:    50 punts.

Oferten millora

 

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.           

             No ofereix la millora

 

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                             

            Proposa 2.000 m de canalització, 100% de la millora, (40.410,64 €)

 

-C        CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL     

            Proposa 1.200 m de canalització, 60 % de la millora,  (24.246,38 €)

 

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                        

            Proposa 1.280 m de canalització, 64 % de la millora,  (25.862,80 €)

 

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL              

            Proposa 2.000 m de canalització, 100% de la millora, (40.410,64 €)

            Aquest import es pot canviar per qualsevol altre millora qe la direcció facultativa             de l'obra decideixi realitzar.

 

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                  

            Proposa 100 m de canalització, 5% de la millora, 2.020,53 €)

 

Puntuació (fins a 50 punts):

 

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.                                  0,00 Punts

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                                                 50,00 Punts

-C        CATALANA D'INFRAESTRUC. I SERVEIS ASSOCIATS, SL         30,00 Punts

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                                             32,00 Punts

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL                                   50,00 Punts

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                                          2,50 Punts

 

Resulta en conseqüència que s'observa l'existència de dues empreses, la B de CALAF TRENCHINC, SL i la E d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada.

S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, requereixi a les dues empreses la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de  viabilitat de la seva oferta.

 

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

 

LA COMISSIÓ TÈCNICA

 

Queralt Santandreu i Colàs                                    Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                       Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiada núm. 29.996                                           Col·legiat núm. 9.026 “

 

Vist el que disposa l’informe tècnic es requereix a les empreses B de CALAF TRENCHINC, SL i la E d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada, per tal que en el termini de 5 dies hàbils aportin la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de  viabilitat de la seva oferta. “

 

Atès que en temps i forma les empreses han aportat la documentació requerida.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa CALAF TRENCHINC, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa CALAF TRENCHING, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 87.468,07 € (IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada (realitzar els 2.000 m de canalització) per l'import valorat de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta  l'empresa aporta la següent documentació:

 

-  Catàleg de rasadores, tambors i discs. L'empresa forma part de CALAF GRUP.

 - Aporta full del Pressupost de la millora amb les partides desglossades i amb import total de la millora de zero euros.

- Aporta un full resum del pressupost de l'obra, incorporant el capítol de la millora amb l'import de zero euros.

-  La documentació no està signada.

 

Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa TRENCHING CALAF, S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 87.468,07 € (IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada (realitzar els 2.000 m de canalització) per l'import valorat de 40.410,64 € (IVA exclòs). També manifesta que aquest import es pot canviar per qualsevol altra millora que es decideixi realitzar.

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import de  87.468,07 € - 40.410,64 €  =  47.057,43 €  (IVA exclòs). Per la justificació d'aquest import de 47.057,43 € l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les condicions favorables de l'empresa amb les següents consideracions:

 

- Està ubicada a Berga, on disposa de la infraestructura d'instal·lacions, oficines, magatzems, tallers i garatges, amb una gran experiència en l'execució d'obres d'instal·lacions de xarxes de telecomunicacions, xarxes d'aigua, xarxes d'alta tensió i baixa tensió.

- Maquinària pròpia a utilitzar per l'execució de l'obra que es troba totalment amortitzada amb els mateixos rendiments del projecte. Excepte la motoanivelladora. que es subcontractarà.

- Mà d'obra amb els mateixos preus i rendiments del projecte amb personal especialitzat amb molts anys d'experiència en aquests tipus d'obres i coneixement del terreny.

 - Preus unitaris dels materials per l'execució de l'obra segons adquisició a preus competitius.

-  Donat que l'emplaçament de l'obra molt a prop d'on està ubicada la infraestructura de l'empresa, es consideren uns costos indirectes de l'1%.

-  Despeses Generals, a l'ésser una empresa mitjana, les nostres despeses generals són del 9 % enlloc del 13 % indicat en el projecte de licitació.

-   Benefici industrial, no es modifica.

-   Partida de seguretat i salut del projecte, no es modifica.

-   S'aporta la justificació desglossada de cada preu.

-   S'aporta el pressupost detallat per partides.

-   S'aporta full amb resum del pressupost.

 

Cinquè.- La documentació està signada.

 

Sisè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “

Vist l’informe tècnic de proposta d’adjudicació emès pels tècnics municipals que conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte del procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- Vistos els informes emesos en data 23/09/2020,  sobre la documentació presentada per ll'empresa A -CALAF TRENCHINC, SL. i l'empresa E  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL al respecte de la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentats per les empreses en els que es conclou:

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa TRENCHING CALAF, S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

"Sisè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

Quart.- S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l'empresa E  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  87.468,07€ (IVA exclòs) i l'execució del  100% de la millora, de 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs) “”

 

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el contracte d'obra per l’actuació “DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL “ per  un  import de 87.468,07 € ( vuitanta-set mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb set cèntims ) + 18.368,29 € IVA ( divuit mil tres-cents seixanta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims ), juntament amb les millores ofertades consistents en l'execució del  100% de la millora, de 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 491/609.00 del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

 

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

 

SISÈ.- Notificar aquest acord a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL   adjudicatari del contracte.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents

 

4 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE “ 

 

Essent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE

 

Atès que la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

 

Atès que el document de l’actuació va ser aprovat en data vint-i-nou de juliol de 2020.

 

Atès que en data vint-i-nou de juliol de 2020 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

 

Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament en data cinc d’agost de 2020.

 

Atès que en data 28 d’agost de 2020 es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

 

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

“ ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

A Viver i Serrateix el dia 14 de setembre de 2020, a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada: RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MOTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

Oferta econòmica IVA EXCLÒS (no es criteri de valoració)

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL . 43.681,53 €

-B RIPOLL OLIVERAS, SL 43.681,53 €

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L.. 43.681,53 €

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL 43.681,53 €

Millores a l'obra objecte del contracte.

Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua, amb un tub de polietilè d’alta densitat PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

També s'haurà de realitzar la retirada de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm.

Pressupost de la millora: 22.057,34 € (PC IVA exclòs)

Proposta de puntuació: 50 punts.

Oferten millora

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL

Proposa 309,00 ML conducció-impulsió, 100% de la millora, (22.057,34 €)

-B RIPOLL OLIVERAS, SL

Proposa 77,05 ML conducció-impulsió, 24,93 % de la millora, (5.500,00 €)

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L..

Proposa 65,03 ML conducció-impulsió, 21,05 % de la millora, (4.642,04 €)

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL

Proposa 309,00 ML conducció-impulsió, 100% de la millora, (22.057,34 €)

Puntuació (fins a 50 punts):

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL . 50,00 Punts

-B RIPOLL OLIVERAS, SL 12,47 Punts

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L.. 10,52 Punts

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL 50,00 Punts

Resulta en conseqüència que s'observa l'existència de dues empreses, la A de ICART OBRA PÚBLICA, SL i la D d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada.

S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, requereixi a les dues empreses la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de viabilitat de la seva oferta.

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

LA COMISSIÓ TÈCNICA

Queralt Santandreu i Colàs                                      Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                         Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiada núm. 29.996                                            Col·legiat núm. 9.026 “

 

Atès que en temps i forma les empreses han aportat la documentació requerida.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa A de ICART OBRA PÚBLICA, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa ICART OBRA PÚBLICA, S.L., relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada.

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització de la següent millora:

 

"Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

 

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua,  amb un tub de polietilè d’alta densitat  PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de  PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

 

 També s'haurà de realitzar la retirada  de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de  residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

 

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm."

 

Aquesta millora es valora per un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 43.681,53 €(IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada per l'import valorat de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import 29.679,25 € + IVA de 6.232,64 € = 35.911,89 € l'obra del document tècnic i 13.967,56 € + IVA de 2.939,19 € = 16.900,74 € corresponent a la valoració de la millora. L'import total d'execució de l'obra més la millora és de 43.646,81 € + 9.171,83 € = 52.818,64 €,  que és inferior al pressupost de licitació 43.681.53 € + 9173,12 € = 52.854,65 €.

 Per la justificació d'aquest import de 52.818,64 € (IVA inclòs) l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les següents consideracions:

- Proximitat de l'obra. situada a 37 Km del magatzem de l'empresa. (Artés)

- La major part de les partides de l'obra s'executaran amb mitjans propis (moviments de terres, excavacions de rases, transport de materials, col·locació d'instal·lacions).

- Tota la maquinària que s'utilitzarà a l'obra està amortitzada.

- Es troben amb una ocupació molt baixa degut a la manca d'obres d'aquestes característiques.

- Es redueix les despeses generals al 4% i s'elimina el benefici industrial.

- Preus del material molt assequibles. S'adjunta pressupost del proveïdor Gersal.

- S'adjunta pressupost de l'obra de quan van estudiar l'obra.

 

Cinquè.- Per la justificació del preu ofertat aporten la documentació següent:

 

-S'aporten pressupostos detallats per partides. Per separat el document tècnic i les millores amb uns imports de 35.911,89 € + 16.900,74 € que fan un import total de 52.818,64 €, (IVA inclòs), inferior al pressupost de licitació 52.854,65 € (IVA inclòs) i de l'oferta presentada..

-S'aporta la justificació dels preus ofertats desglossats que manté el mateixos preus de la mà d'obra del projecte.

-No es modifica el 6% de costos indirectes inclòs a la justificació de cada preu..

-Les Despeses generals s'han rebaixat al 4%

-El Benefici industrial s'ha eliminat (0%)

-La partida de seguretat i salut no es modifica.

 

Sisè.- Vist el document de justificació de l'oferta presentada es considera insuficient en aquests punts:

 

- No es defineix la maquinària pròpia que utilitzarà a l'obra i que manifesta que està amortitzada.

- No es defineix que el personal de l'empresa tingui experiència en instal·lacions de xarxes d'aigua, ni amb muntatge de tubs de PE, ni com es preveu executar les soldadures dels tubs, ni que es disposi de la màquina de fer les soldadures.

- No aporta contracte/conveni amb cap empresa subcontractada especialitzada en instal·lacions de xarxes d'aigua municipals pel muntatge dels tubs.

- No es justifica experiència de l'empresa en aquest tipus d'obres.

- No es justifica la rebaixa de les Despeses generals del 13 % al 4 %.

 

Setè.- Amb la documentació aportada per l'empresa, ICART OBRA PÚBLICA, S.L. no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa D d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL conté el text literal següent :

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització de la següent millora:

 

"Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

 

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua,  amb un tub de polietilè d’alta densitat  PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de  PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

 

 També s'haurà de realitzar la retirada  de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de  residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

 

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm."

 

Aquesta millora es valora per un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 43.681,53 €(IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada per l'import valorat de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import total de 43.681,53 € + IVA de 9.173,12 € = 52.824.65 € amb la millora incorporada a la valoració.

 

 Per la justificació d'aquest import de 52.824,65 € (IVA inclòs) l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les condicions favorables amb les següents consideracions:

 

- Està ubicada a Berga, i té una gran experiència en l'execució d'obres d'instal·lacions de xarxes d'aigües municipals de diversos municipis del Berguedà, Casserres, Capolat, Fígols, Gironella, Montclar, Olvan, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre i Viver i Serrateix i amb diverses concessions del servei d'aigües municipal de Casserres, Gironella i La Pobla de Lillet.

 

Disposa de certificació ISO 9001:2015 amb número de registre 0.04.16140.

 

- Disposa de personal amb una àmplia experiència en aquests tipus d'instal·lacions i amb molts anys d'antiguitat a l'empresa.

 

- Disposa d'oficina tècnica

 

-Disposa de maquinària pròpia (a utilitzar per l'execució de l'obra que relaciona en el punt 3.2 i que es troba totalment amortitzada) i tot tipus d'eines, inclosa la màquina de soldadura per a tubs de polietilè en vehicle equipat.

 

- Capacitat de negociació amb empreses del sector amb les quals s'aconsegueixen condicions avantatjoses per la compra de grans quantitats de materials.

 

-Capacitat d'emmagatzematge de materials a la nau de l'empresa situada al Polígon Industrial de la Valldan de Berga amb una superfície de 2.500 m2

 

-L'empresa declara que el preu ofertat no és a costa de la protecció del medi ambient ni dels treballadors i assegura que els salaris segueixen les condicions pactades en el conveni laboral.

 

-Per la realització de l'obra, Aïllaments i Instal·lacions Rial no necessita subcontractar cap tipus de feina contemplada al projecte.

 

Cinquè.-Per la justificació del preu ofertat aporten la documentació següent:

 

- Mà d'obra amb els mateixos preus (en el punt 5 de conclusió es defineix: amb equip tècnic i personal especialitzat amb molts anys d'experiència en aquests tipus d'obres i coneixement del terreny).

- Relació de maquinària a utilitzar per l'execució de l'obra i preus que oferten.

- Preus unitaris dels materials per l'execució de l'obra segons adquisició a preus competitius.

-Rendiments de mà d'obra i maquinària són els mateixos del projecte.

- Donat que l'emplaçament de l'obra molt a prop d'on està ubicada la infraestructura d'instal·lacions, magatzems, tallers, garatges i oficines de l'empresa, es consideren uns costos indirectes del 3 %

Despeses Generals, no es modifica.

-  Benefici industrial, degut a la situació actual es rebaixa al 2%.

Partida de seguretat i salut del projecte, no es modifica.

S'aporta la justificació desglossada de cada preu.

- S'aporta el pressupost detallat per partides amb un pressupost total de 52.854,65€  (IVA inclòs)

 

Sisè.- L'empresa Aïllaments i Instal·lacions Rial, justifica l'experiència en obres similars executades en diferents municipis i comarques en els últims anys:

 

- Berguedà: La Nou de Berguedà, Fígols, La Pobla de Lillet, Capolat, Montmajor, Casserres, Castellar del Riu, Gisclareny, Berga, Gironella, l'Espunyola, Vilada, Olvan Guardiola de Berguedà, Vallcebre, Borredà i al propi municipi de Viver i Serrateix.

 

-  Osona: Lluçà, Sobremunt, Vilanova de Sau

 

Bages: Gaià, Monistrol de Montserrat

 

Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “.

 

Vist l’informe tècnic de proposta d’adjudicació emès pels tècnics municipals que conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte del procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada..

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud, que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- Vistos els informes emesos en data 19/10/2020,  sobre la documentació presentada per ll'empresa A -ICART OBRA PÚBLICA, S.L. i l'empresa D  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL al respecte de la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentats per les empreses en els que es conclou:

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa ICART OBRA PÚBLICA S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

Quart.- S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l'empresa D  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  43.681,53 € (IVA exclòs) i l'execució del  100% de la millora, d'un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de 309,00 m de longitud que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs)”.

 

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el contracte d'obra per l’actuació “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE “   “ per  un  import de de  43.681,53 € ( Quaranta tres mil sis-cents vuitanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims ) + 9.173,12 IVA ( nou mil cent setanta-tres euros amb dotze cèntims ), juntament amb les millores ofertades consistents en l'execució del  100% de la millora, d'un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de 309,00 m de longitud que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs)”.

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 161/610.08  del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

 

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

 

SISÈ.- Notificar aquest acord a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL   adjudicatari del contracte.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

 

5 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’AVIÀ, BORREDÀ, CASSERRES, L’ESPUNYOLA, GIRONELLA, LA QUAR, MONTCLAR, MONTMAJOR, OLVAN, PUIGREIG, SAGÀS, SANTA MARIA DE MERLÈS, VILADA I VIVER I SERRATEIX I L’ASSOCIACIÓ BERGUEDÀ VERD PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL.

 

Vist la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, La Quar, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix i l’Associació Berguedà Verd per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica pel període 2020-2024

 

Vist que els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,

 

Vist que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.

 

Vist l’expedient tramitat i d’acord amb les competències que tinc conferides, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, la Quar, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix i l’Associació Berguedà Verd per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal i que figura a l’expedient.

 

Segon. Notificar aquesta aprovació a tots els intervinents del conveni aprovat.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

6 – APROVACIO DE L ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016 -2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN RELACIÓ AMB L’IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 DURANT L’EXERCICI 2020.

 

El 2016 el Consell Comarcal del Berguedà (en endavant CCB) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF), van signar un contracte programa (en endavant CP) en les que es contemplaven les condicions per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.

 

Que durant els anys 2017, 2018 i 2019 s’han signat les corresponents addendes anuals, en les quals s’ha contemplat algunes millores en determinats serveis, així com a l’ampliació de nous serveis (SEAIA, SIOAS, Servei de dinamitzadors cívics, finançament d’administratius de serveis socials, millores en el sistema de a resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència i per als seus fills i filles).

 

Que el 2016 el CCB va signar amb l’Ajuntament , un nou CP 2016-2019, amb les corresponents ADDENDES anuals, en les que s’acordaven les condicions d’articular mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la Comarca quan a la prestació i finançament dels Serveis Socials i altres programes com Ciutadania i Immigració, Igualtat, Inclusió i Joventut. Aquest CP està vinculat al CP que el Consell Comarcal del Berguedà, signa amb el DTSF.

 

Que en data 07-01-2020, el Consell Comarcal del Berguedà va signar una ADDENDA DE PRÒRROGA per al 2020, en el qual es contempla la continuïtat del programes i serveis de l’exercici 2019, pel 2020; mentre no se signi el nou Contracte Programa.

 

Que la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de precarització dels col·lectius més vulnerables. La nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa necessari que s’hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda de pròrroga CP per a l’any 2020 o a redimensionar serveis i actuacions que ja estaven inclosos.

 

Que el DTSF ha acordat incrementar el suport amb les següents mesures extraordinàries en alguns àmbits i també flexibilitzar condicions de prestació, execució i justificació dels serveis i programes que s’especifiquen en l’annex de l’Addenda 2020.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar laddenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016 -2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre els consell comarcal del berguedà i l’ajuntament, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020.

 

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7 - ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01): RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3).

 

Primer.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

 

Segon.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar  formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 209.01

 

En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1  pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España.

 

En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà  ésser prorrogat per dos períodes  de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.

 

Tercer.- En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL.

 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.

 

FONAMENTS DE DRET.-

 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.

 

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes basats en aquests.

 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador d’aquest Ajuntament.

 

Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:

 

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor de la mercantil AIG Europe SA, per un import de 1.000.00,00 € euros, amb vigència des de les 00,00 hores del 10/12/2020 a les 23.59 hores 09/12/2021

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de  935,29 € que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920-224.00.

Quart.- Notificar l’adopció del present acord al CCDL amb NIF P0800222B i correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 – 159 08015 Barcelona), així com a  la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

8 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2021.

 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost de Béns Immobles.

 

Tercer.- Derogar l'Ordenança Fiscal núm 29 , reguladora de la taxa per la prestació del servei de Gestió de Residus amb efectes 01/01/2021.

 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Cinquè - Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

9 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC GESTIONA- CONSELL COMARCAL.

 

El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització comarcal de Catalunya, va adjudicar el  lot 1, Implementació manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà, ens adscrits i ajuntaments de la comarca.

 

Atès que aquest Ajuntament està interessat en l’adhesió a l’Acord Marc aprovat pel Consell Comarcal amb la Plataforma de nom Gestiona pel seu lot 1.- Implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà i ens adscrits.

 

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’aprovació dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’Acord Marc aprovat pel Consell Comarcal amb la Plataforma de nom Gestiona pel seu lot 1.- Implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà i ens adscrits.

 

Segon.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà per a signar qualsevol document com en Dret sigui necessari pel correcte desenvolupament de l’esmentat acord.

 

Tercer.- Comunicar-ho al Consell Comarcal per tal que notifiqui aquest acord de l’empresa prestadora del servei.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 1 – APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL CONVENI PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha encarregat la redacció del projecte de títol “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’esmentat projecte té un pressupost execució per contracta de 21.732,76 € amb l’IVA inclòs.

 

Per altra banda, l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una subvenció total per a l’execució del projecte per import de 8.636,00 €, provinent de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix, el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix creuen necessària l’execució de l’actuació.

 

És per tot això exposat que es proposa al Pla l’aprovació de l’esborrany del conveni i dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni amb el text literal següent :

 

“”” CONVENI PER A DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE TÍTOL “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha encarregat la redacció del projecte de títol “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’esmentat projecte té un pressupost execució per contracta de 21.732,76 € amb l’IVA inclòs.

 

Per altra banda, l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una subvenció total per a l’execució del projecte per import de 8.636,00 €, provinent de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix, el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix creuen necessària l’execució de l’actuació.

 

És per tot això exposat que REUNITS a Viver i Serrateix en data ______ d’octubre de 2020.

 

Na Isabel Serra Montañà, amb DNI ________, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb CIF ___________,

 

En _________________, amb DNI ____________, actuant en nom i representació del Bisbat de Solsona amb CIF _______________

 

Na Meritxell Torrentó Boix, amb DNI __________ actuant en nom i representació del Patronat d’Amics de Serrateix.

 

Na Marta Bover Casas, amb DNI ______________ com a fedatària pública de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

PACTEN I CONVENEN, el següent :

 

Primer.- Que el finançament consolidat per a l’execució de l’actuació que títol “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ és el següent :

 

Subvenció Dep. de Cultura / OSIC

8.636,00 €

Fons propis Ajuntament.

2.248,38 €

Bisbat de Solsona

8.600,00 €

Patronat d’Amics de Serrateix

2.248,38 €

Total :                                                                    21.732,76 €

 

Segon.- Que per a l’execució de l’actuació de títol “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ els sota signants es comprometen a aportar les quantitats següents :

 

Fons propis Ajuntament.

2.248,38 €

Bisbat de Solsona

8.600,00 €

Patronat d’Amics de Serrateix

2.248,38 €

 

Tercer.- Que el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix adquireixen el compromís d’aportar la seva contribució econòmica en un termini de set dies a partir que sigui comunicat per l’Ajuntament la presentació de les certificacions d’obra corresponents, i que les corresponents aportacions seran ingressades en el número de compte ES51 2100 3572 1322 0010 4111 titularitat de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Quart.- Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix es compromet a liquidar els pagaments a l’empresa adjudicatària del contracte de l’import total de l’execució de l’actuació incloent en aquest pagament la part de fons propis que aporta l’Ajuntament, la part de la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i les parts aportades i prèviament ingressades a l’Ajuntament pel Bisbat de Solsona i pel Patronat d’Amics de Serrateix, imports que es detallen en el punt primer i segon d’aquest conveni.

 

Cinquè.- Que en el moment en que es faci la recepció de l’execució de l’obra i s’aporti a la vegada el certificat de final d’obra per part de la direcció de l’obra, aquest conveni es donarà per extingit.

 

Sisè.- Que per a qualsevol litigi en relació a aquest conveni se sotmeten als òrgans judicials de la Província de Barcelona.

 

I com a prova de conformitat, signen en el lloc i data dalt esmentada, en tres còpies i a un sol efecte.

 

Dona fe d’aquest acte i signa, la secretària de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, Sra. Marta Bover Casas. “””

 

Segon.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa d’aquest Ajuntament per a signar el conveni i qualsevol altre document en referència al desenvolupament d’aquest acord “

 

Tercer.- Notificar aquest acord al Bisbat de Solsona i al Patronat Amics de Serrateix per tal que acudeixin el dia que sigui requerits per la signatura del mateix.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 2  APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol ““ REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que el preu del contracte ascendeix al import de 21.732,76 €  iva inclòs

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

Atès que donades les característiques de l'obra es pot contractar mitjançant el procediment de contracte menor.

 

Vist  l'informe de Secretaria emès al respecte la present contractació.

 

Vistes les propostes presentades que consten en l'expedient següents:

 

Nom de l'Empresa

Import Total – IVA inclòs.

Obres i Serveis CINT, S.L.

20.532,22 €

Construccions Ramon Serra Fígols, S.L..

21.732,76 €

Inversions Flint 2014, S.L.

 22.8754,47 €

 

Vistes les ofertes presentades juntament amb la seva proposta de millores.

 

Atès que l’oferta més beneficiosa per l’Ajuntament és la presentada per l’empresa Construccions Ramon Serra Fígols, S.L amb un pressupost de 21.732,76 € IVA inclòs, i que incorpora una millora per import de 4.601,24 € IVA inclòs, consistent l’arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 mts d’alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, remolinat per un total de 137,38 m2. 

 

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa Construccions Ramon Serra Fígols, S.L , el contracte menor d'obra per les actuacions previstes en projecte de títol “REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ per  un import de 21.732,76 € IVA  INCLÒS incloent una millora proposada a càrrec del contractista per import de 4.601,24 € IVA inclòs, consistent l’arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 mts d’alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, remolinat per un total de 137,38 m2. 

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 334/682.02 del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Notificar a Construccions Ramon Serra Fígols, S.L, adjudicatari del contracte, l’esmentat acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 -  ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 - 3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2021.

 

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2021.

 

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

 

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

 

Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi: 

 

-        Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

-        Serrateix : deu de maig i sis d’agost.

-        Sant Joan de Montdarn : sis d’agost i vint-i-tres de juny.

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI FISCAL PER L’ANY 2021.

 

Vista la proposta de calendari fiscal presentada per l’ORGT per l’any 2021, i atès que aquest Ajuntament té delegada la gestió dels tributs municipals en aquesta entitat.

Per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.-  Aprovar el calendari fiscal de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2021 :

                                                                                                                              Període.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS                                        03/05/2021           05/07/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                        01/09/2021           05/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS               01/09/2021           05/11/2021

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                          05/03/2021           05/05/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                      16/09/2021           16/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRAC                   03/05/2021           05/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRAC                   01/09/2021           05/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRAC                 03/05/2021           05/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRAC                 01/09/2021           05/11/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TR 2020                        25/01/2021           26/03/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T TR 2020                        23/04/2021           25/06/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TR                                 23/07/2021           23/09/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TR                                 22/10/2021           24/12/2021 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’ORGT.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 5 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX PER LA REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS EN EL MARC DE LES “ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DEL BERGUEDÀ 2020”

 

El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa d’un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Polítiques de  Muntanya, en el marc de les subvencions per a “Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Berguedà 2020”.

 

Per tal d’obrir la concurrència, el Consell va fer avinent als ajuntaments la possibilitat de demanar ajut per a la realització de projectes d’arranjament de camins donant com a termini el 31 d’agost de 2020. Així, després de valorar les peticions rebudes, el Consell de Presidència va acordar subvencionar a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, l’actuació d’arranjament del Camí de Viver a Puig-reig amb un import de 20.000,00 € i per una actuació amb un cost de 20.000,00 €

 

Resultant que tots els ajuntaments han acceptat que:

 

 1. A) El Consell Comarcal del Berguedà sigui l’encarregat de l’execució de les actuacions proposades.

 

 1. B) Donen el permís necessari al Consell Comarcal del Berguedà per a l’execució de les actuacions en camins de titularitat municipal.

 

 1. C) Assumiran les despeses de redacció i direcció dels projectes, així com, d’aportar la part de cofinançament, en cas que sigui necessari.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’ajuntament de Viver i Serrateix per la regulació de les intervencions en el marc de les “actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del berguedà 2020”, així com els pactes establerts en el mateix.

 

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 - 6 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 4 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executat l’actuació de títol “ REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “

Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 4 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la certificació número 4 i la seva factura en referència a l’actuació “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “ lliurada per l’empresa Construccions Ramon Serra S.L, número 20200068 de data 20/10/2020 i per import de 35.247,93 €.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 7 –AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX PER PODER TANCAR I SENYALITZAR CAMINS PER FER BATUDES DE CAÇA.

 

Vista la sol·licitud presentada pel  senyor JORDI VILA GUIX , com  secretari de la SOCIETAT DE CAÇADORS, CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX  amb CIF G-60305273, el dia 18 d’octubre  del 2020 amb Registre d'Entrada núm.  2020-E-RC-266, en la que demana l'autorització pertinent per poder fer ús dels camins municipals que es troben dins el terme municipal de Viver i Serrateix , per a la realització de batudes de caça  durant els dies hàbils de la temporada de caça  2020-2021, i poder-los senyalitzar i tancar pel correcte funcionament d'aquestes.

 

Vist el que disposa la Llei 1/1970 de 4 d'abril, de Caça i el seu Reglament aprovat pel decret 506/1971 de 25 de març, així com la Resolució ARP/1015/2020 , de 12 de maig , per la qual es fixen les  espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per la temporada 2020/2021 en tot el territori de Catalunya, estableix  que s’ha  de disposar  de l’autorització  expressa de l’Ajuntament quan sigui necessari col·locar parades en camins  d’us públics

 

Per tot  això , el ple per  unanimitat  acorda :

 

Primer.- Autoritzar SOCIETAT DE CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX a fer ús dels camins municipals que es troben dins el terme municipal de Viver i Serrateix, per a la realització de batudes de caça durant la temporada 2020/2021, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.

 

Segon.- Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:

 

Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera,  i que haurà de ser retirada al finalitzar la  batuda .

Instal·lació d'un sistema prou visible que dificulti l’accés de persones i impedeixi el pas dels vehicles,

 

Instal·lació  d’un sistema prou visible que informi a les persones i vehicles, mentre  duri la cacera, del tancament temporal , així com els  riscos, les   condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.

 

Tercer.- La Societat de Caçadors Joan Viladomat haurà de comunicar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix, mitjançant el lliurament presencial de la comunicació, o a través de mitjans electrònics, amb un mínim de 48 hores abans de la cacera, la data o dates en què preveu la seva realització.

 

Quart.- Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas que es requereixi l'ús dels camins municipals per a la realització d'activitats o per altres motius d'interès general.

 

Cinquè.- L'ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys provocats per la cacera.

 

Sisè.-  Publicar aquest acord al  tauler d’edictes  i a la web municipal

 

Setè .- Notificar  el present  acorda l’interessat.

 

11 – PRECS I PREGUNTES.   

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-vuit minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

 L’Alcaldessa.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

DATA DE LA SESSIÓ : 21 D’OCTUBRE DE 2020.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA -  TELEMÀTICA

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits de forma telemàtica per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 20/05/2020 i EXT – 29/07/2020 ).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data vint de maig de 2020 i extraordinària de vint-i-nou de juliol de 2020, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

3 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL “ 

 

Essent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL

 

Atès que LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

 

Atès que el projecte va ser aprovat inicialment en data quatre de març de 2020 i publicat en el BOP de data dotze de març de 2020 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al·legacions i/o suggeriments.

 

Atès que contra l’acord d’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al·legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data vint de maig del 2020 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

 

Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament

 

Atès que per problemes informàtics no es va poder procedir a l’obertura de sobres fins el dia 04 d’agost de 2020.

 

Atès que en data 04 d’agost es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

 

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

 

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

 

“ ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

 

A Viver i Serrateix el dia 12 d'agost de 2020, a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

 

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

 

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

 

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada: Dotació de la xarxa de fibra òptica al municipi de Viver i Serrateix. Obra civil, es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

 

          Oferta econòmica IVA EXCLÒS  (no es criteri de valoració)

                                                                                  

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.                                  78.721,26 €

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                                                   87.468,07 €

-C        CATALANA D'INFRAESTRUC. I SERVEIS ASSOCIATS, SL            87.468,07 €

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                                                87.468,07 €

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL                                      87.468,07 €

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                                          87.468,07 €

 

          Millores a l'obra objecte del contracte.

 

Millora. Canalització subterrània amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats

 

Realització de 2.000 m de canalització subterrània amb prisma per conduccions de fibra òptica  subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm o PE corrugat de doble capa de D75 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou part proporcional d'elements auxiliars, colzes, taps, corda, mandrinatge del tub, arquetes M de telecomunicacions, l'excavació de rases i pous amb mitjans mecànics, convencionals o rasadora, en tot tipus de terreny, inclou part proporcional de desbrossada, excavació de roca amb martell i realització de cates, si escau, i càrrega, el replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. i el transport a abocador de terres sobrants, amb camió de 6 tones amb recorregut màxim de 25 km, inclús despeses de gestió de residus.

 

Pressupost de la millora:  40.410,64€ (PC IVA exclòs)

Proposta de  puntuació:    50 punts.

Oferten millora

 

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.           

             No ofereix la millora

 

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                             

            Proposa 2.000 m de canalització, 100% de la millora, (40.410,64 €)

 

-C        CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL     

            Proposa 1.200 m de canalització, 60 % de la millora,  (24.246,38 €)

 

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                        

            Proposa 1.280 m de canalització, 64 % de la millora,  (25.862,80 €)

 

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL              

            Proposa 2.000 m de canalització, 100% de la millora, (40.410,64 €)

            Aquest import es pot canviar per qualsevol altre millora qe la direcció facultativa             de l'obra decideixi realitzar.

 

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                  

            Proposa 100 m de canalització, 5% de la millora, 2.020,53 €)

 

Puntuació (fins a 50 punts):

 

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.                                  0,00 Punts

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                                                 50,00 Punts

-C        CATALANA D'INFRAESTRUC. I SERVEIS ASSOCIATS, SL         30,00 Punts

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                                             32,00 Punts

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL                                   50,00 Punts

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                                          2,50 Punts

 

Resulta en conseqüència que s'observa l'existència de dues empreses, la B de CALAF TRENCHINC, SL i la E d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada.

S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, requereixi a les dues empreses la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de  viabilitat de la seva oferta.

 

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

 

LA COMISSIÓ TÈCNICA

 

Queralt Santandreu i Colàs                                    Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                       Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiada núm. 29.996                                           Col·legiat núm. 9.026 “

 

Vist el que disposa l’informe tècnic es requereix a les empreses B de CALAF TRENCHINC, SL i la E d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada, per tal que en el termini de 5 dies hàbils aportin la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de  viabilitat de la seva oferta. “

 

Atès que en temps i forma les empreses han aportat la documentació requerida.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa CALAF TRENCHINC, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa CALAF TRENCHING, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 87.468,07 € (IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada (realitzar els 2.000 m de canalització) per l'import valorat de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta  l'empresa aporta la següent documentació:

 

-  Catàleg de rasadores, tambors i discs. L'empresa forma part de CALAF GRUP.

 - Aporta full del Pressupost de la millora amb les partides desglossades i amb import total de la millora de zero euros.

- Aporta un full resum del pressupost de l'obra, incorporant el capítol de la millora amb l'import de zero euros.

-  La documentació no està signada.

 

Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa TRENCHING CALAF, S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 87.468,07 € (IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada (realitzar els 2.000 m de canalització) per l'import valorat de 40.410,64 € (IVA exclòs). També manifesta que aquest import es pot canviar per qualsevol altra millora que es decideixi realitzar.

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import de  87.468,07 € - 40.410,64 €  =  47.057,43 €  (IVA exclòs). Per la justificació d'aquest import de 47.057,43 € l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les condicions favorables de l'empresa amb les següents consideracions:

 

- Està ubicada a Berga, on disposa de la infraestructura d'instal·lacions, oficines, magatzems, tallers i garatges, amb una gran experiència en l'execució d'obres d'instal·lacions de xarxes de telecomunicacions, xarxes d'aigua, xarxes d'alta tensió i baixa tensió.

- Maquinària pròpia a utilitzar per l'execució de l'obra que es troba totalment amortitzada amb els mateixos rendiments del projecte. Excepte la motoanivelladora. que es subcontractarà.

- Mà d'obra amb els mateixos preus i rendiments del projecte amb personal especialitzat amb molts anys d'experiència en aquests tipus d'obres i coneixement del terreny.

 - Preus unitaris dels materials per l'execució de l'obra segons adquisició a preus competitius.

-  Donat que l'emplaçament de l'obra molt a prop d'on està ubicada la infraestructura de l'empresa, es consideren uns costos indirectes de l'1%.

-  Despeses Generals, a l'ésser una empresa mitjana, les nostres despeses generals són del 9 % enlloc del 13 % indicat en el projecte de licitació.

-   Benefici industrial, no es modifica.

-   Partida de seguretat i salut del projecte, no es modifica.

-   S'aporta la justificació desglossada de cada preu.

-   S'aporta el pressupost detallat per partides.

-   S'aporta full amb resum del pressupost.

 

Cinquè.- La documentació està signada.

 

Sisè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “

Vist l’informe tècnic de proposta d’adjudicació emès pels tècnics municipals que conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte del procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- Vistos els informes emesos en data 23/09/2020,  sobre la documentació presentada per ll'empresa A -CALAF TRENCHINC, SL. i l'empresa E  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL al respecte de la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentats per les empreses en els que es conclou:

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa TRENCHING CALAF, S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

"Sisè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

Quart.- S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l'empresa E  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  87.468,07€ (IVA exclòs) i l'execució del  100% de la millora, de 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs) “”

 

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el contracte d'obra per l’actuació “DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL “ per  un  import de 87.468,07 € ( vuitanta-set mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb set cèntims ) + 18.368,29 € IVA ( divuit mil tres-cents seixanta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims ), juntament amb les millores ofertades consistents en l'execució del  100% de la millora, de 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 491/609.00 del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

 

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

 

SISÈ.- Notificar aquest acord a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL   adjudicatari del contracte.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents

 

4 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE “ 

 

Essent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE

 

Atès que la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

 

Atès que el document de l’actuació va ser aprovat en data vint-i-nou de juliol de 2020.

 

Atès que en data vint-i-nou de juliol de 2020 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

 

Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament en data cinc d’agost de 2020.

 

Atès que en data 28 d’agost de 2020 es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

 

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

“ ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

A Viver i Serrateix el dia 14 de setembre de 2020, a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada: RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MOTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

Oferta econòmica IVA EXCLÒS (no es criteri de valoració)

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL . 43.681,53 €

-B RIPOLL OLIVERAS, SL 43.681,53 €

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L.. 43.681,53 €

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL 43.681,53 €

Millores a l'obra objecte del contracte.

Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua, amb un tub de polietilè d’alta densitat PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

També s'haurà de realitzar la retirada de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm.

Pressupost de la millora: 22.057,34 € (PC IVA exclòs)

Proposta de puntuació: 50 punts.

Oferten millora

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL

Proposa 309,00 ML conducció-impulsió, 100% de la millora, (22.057,34 €)

-B RIPOLL OLIVERAS, SL

Proposa 77,05 ML conducció-impulsió, 24,93 % de la millora, (5.500,00 €)

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L..

Proposa 65,03 ML conducció-impulsió, 21,05 % de la millora, (4.642,04 €)

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL

Proposa 309,00 ML conducció-impulsió, 100% de la millora, (22.057,34 €)

Puntuació (fins a 50 punts):

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL . 50,00 Punts

-B RIPOLL OLIVERAS, SL 12,47 Punts

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L.. 10,52 Punts

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL 50,00 Punts

Resulta en conseqüència que s'observa l'existència de dues empreses, la A de ICART OBRA PÚBLICA, SL i la D d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada.

S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, requereixi a les dues empreses la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de viabilitat de la seva oferta.

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

LA COMISSIÓ TÈCNICA

Queralt Santandreu i Colàs                                      Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                         Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiada núm. 29.996                                            Col·legiat núm. 9.026 “

 

Atès que en temps i forma les empreses han aportat la documentació requerida.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa A de ICART OBRA PÚBLICA, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa ICART OBRA PÚBLICA, S.L., relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada.

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització de la següent millora:

 

"Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

 

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua,  amb un tub de polietilè d’alta densitat  PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de  PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

 

 També s'haurà de realitzar la retirada  de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de  residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

 

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm."

 

Aquesta millora es valora per un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 43.681,53 €(IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada per l'import valorat de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import 29.679,25 € + IVA de 6.232,64 € = 35.911,89 € l'obra del document tècnic i 13.967,56 € + IVA de 2.939,19 € = 16.900,74 € corresponent a la valoració de la millora. L'import total d'execució de l'obra més la millora és de 43.646,81 € + 9.171,83 € = 52.818,64 €,  que és inferior al pressupost de licitació 43.681.53 € + 9173,12 € = 52.854,65 €.

 Per la justificació d'aquest import de 52.818,64 € (IVA inclòs) l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les següents consideracions:

- Proximitat de l'obra. situada a 37 Km del magatzem de l'empresa. (Artés)

- La major part de les partides de l'obra s'executaran amb mitjans propis (moviments de terres, excavacions de rases, transport de materials, col·locació d'instal·lacions).

- Tota la maquinària que s'utilitzarà a l'obra està amortitzada.

- Es troben amb una ocupació molt baixa degut a la manca d'obres d'aquestes característiques.

- Es redueix les despeses generals al 4% i s'elimina el benefici industrial.

- Preus del material molt assequibles. S'adjunta pressupost del proveïdor Gersal.

- S'adjunta pressupost de l'obra de quan van estudiar l'obra.

 

Cinquè.- Per la justificació del preu ofertat aporten la documentació següent:

 

-S'aporten pressupostos detallats per partides. Per separat el document tècnic i les millores amb uns imports de 35.911,89 € + 16.900,74 € que fan un import total de 52.818,64 €, (IVA inclòs), inferior al pressupost de licitació 52.854,65 € (IVA inclòs) i de l'oferta presentada..

-S'aporta la justificació dels preus ofertats desglossats que manté el mateixos preus de la mà d'obra del projecte.

-No es modifica el 6% de costos indirectes inclòs a la justificació de cada preu..

-Les Despeses generals s'han rebaixat al 4%

-El Benefici industrial s'ha eliminat (0%)

-La partida de seguretat i salut no es modifica.

 

Sisè.- Vist el document de justificació de l'oferta presentada es considera insuficient en aquests punts:

 

- No es defineix la maquinària pròpia que utilitzarà a l'obra i que manifesta que està amortitzada.

- No es defineix que el personal de l'empresa tingui experiència en instal·lacions de xarxes d'aigua, ni amb muntatge de tubs de PE, ni com es preveu executar les soldadures dels tubs, ni que es disposi de la màquina de fer les soldadures.

- No aporta contracte/conveni amb cap empresa subcontractada especialitzada en instal·lacions de xarxes d'aigua municipals pel muntatge dels tubs.

- No es justifica experiència de l'empresa en aquest tipus d'obres.

- No es justifica la rebaixa de les Despeses generals del 13 % al 4 %.

 

Setè.- Amb la documentació aportada per l'empresa, ICART OBRA PÚBLICA, S.L. no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa D d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL conté el text literal següent :

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització de la següent millora:

 

"Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

 

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua,  amb un tub de polietilè d’alta densitat  PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de  PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

 

 També s'haurà de realitzar la retirada  de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de  residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

 

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm."

 

Aquesta millora es valora per un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 43.681,53 €(IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada per l'import valorat de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import total de 43.681,53 € + IVA de 9.173,12 € = 52.824.65 € amb la millora incorporada a la valoració.

 

 Per la justificació d'aquest import de 52.824,65 € (IVA inclòs) l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les condicions favorables amb les següents consideracions:

 

- Està ubicada a Berga, i té una gran experiència en l'execució d'obres d'instal·lacions de xarxes d'aigües municipals de diversos municipis del Berguedà, Casserres, Capolat, Fígols, Gironella, Montclar, Olvan, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre i Viver i Serrateix i amb diverses concessions del servei d'aigües municipal de Casserres, Gironella i La Pobla de Lillet.

 

Disposa de certificació ISO 9001:2015 amb número de registre 0.04.16140.

 

- Disposa de personal amb una àmplia experiència en aquests tipus d'instal·lacions i amb molts anys d'antiguitat a l'empresa.

 

- Disposa d'oficina tècnica

 

-Disposa de maquinària pròpia (a utilitzar per l'execució de l'obra que relaciona en el punt 3.2 i que es troba totalment amortitzada) i tot tipus d'eines, inclosa la màquina de soldadura per a tubs de polietilè en vehicle equipat.

 

- Capacitat de negociació amb empreses del sector amb les quals s'aconsegueixen condicions avantatjoses per la compra de grans quantitats de materials.

 

-Capacitat d'emmagatzematge de materials a la nau de l'empresa situada al Polígon Industrial de la Valldan de Berga amb una superfície de 2.500 m2

 

-L'empresa declara que el preu ofertat no és a costa de la protecció del medi ambient ni dels treballadors i assegura que els salaris segueixen les condicions pactades en el conveni laboral.

 

-Per la realització de l'obra, Aïllaments i Instal·lacions Rial no necessita subcontractar cap tipus de feina contemplada al projecte.

 

Cinquè.-Per la justificació del preu ofertat aporten la documentació següent:

 

- Mà d'obra amb els mateixos preus (en el punt 5 de conclusió es defineix: amb equip tècnic i personal especialitzat amb molts anys d'experiència en aquests tipus d'obres i coneixement del terreny).

- Relació de maquinària a utilitzar per l'execució de l'obra i preus que oferten.

- Preus unitaris dels materials per l'execució de l'obra segons adquisició a preus competitius.

-Rendiments de mà d'obra i maquinària són els mateixos del projecte.

- Donat que l'emplaçament de l'obra molt a prop d'on està ubicada la infraestructura d'instal·lacions, magatzems, tallers, garatges i oficines de l'empresa, es consideren uns costos indirectes del 3 %

Despeses Generals, no es modifica.

-  Benefici industrial, degut a la situació actual es rebaixa al 2%.

Partida de seguretat i salut del projecte, no es modifica.

S'aporta la justificació desglossada de cada preu.

- S'aporta el pressupost detallat per partides amb un pressupost total de 52.854,65€  (IVA inclòs)

 

Sisè.- L'empresa Aïllaments i Instal·lacions Rial, justifica l'experiència en obres similars executades en diferents municipis i comarques en els últims anys:

 

- Berguedà: La Nou de Berguedà, Fígols, La Pobla de Lillet, Capolat, Montmajor, Casserres, Castellar del Riu, Gisclareny, Berga, Gironella, l'Espunyola, Vilada, Olvan Guardiola de Berguedà, Vallcebre, Borredà i al propi municipi de Viver i Serrateix.

 

-  Osona: Lluçà, Sobremunt, Vilanova de Sau

 

Bages: Gaià, Monistrol de Montserrat

 

Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “.

 

Vist l’informe tècnic de proposta d’adjudicació emès pels tècnics municipals que conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte del procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada..

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud, que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- Vistos els informes emesos en data 19/10/2020,  sobre la documentació presentada per ll'empresa A -ICART OBRA PÚBLICA, S.L. i l'empresa D  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL al respecte de la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentats per les empreses en els que es conclou:

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa ICART OBRA PÚBLICA S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

Quart.- S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l'empresa D  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  43.681,53 € (IVA exclòs) i l'execució del  100% de la millora, d'un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de 309,00 m de longitud que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs)”.

 

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el contracte d'obra per l’actuació “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE “   “ per  un  import de de  43.681,53 € ( Quaranta tres mil sis-cents vuitanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims ) + 9.173,12 IVA ( nou mil cent setanta-tres euros amb dotze cèntims ), juntament amb les millores ofertades consistents en l'execució del  100% de la millora, d'un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de 309,00 m de longitud que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs)”.

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 161/610.08  del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

 

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

 

SISÈ.- Notificar aquest acord a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL   adjudicatari del contracte.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

 

5 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’AVIÀ, BORREDÀ, CASSERRES, L’ESPUNYOLA, GIRONELLA, LA QUAR, MONTCLAR, MONTMAJOR, OLVAN, PUIGREIG, SAGÀS, SANTA MARIA DE MERLÈS, VILADA I VIVER I SERRATEIX I L’ASSOCIACIÓ BERGUEDÀ VERD PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL.

 

Vist la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, La Quar, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix i l’Associació Berguedà Verd per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica pel període 2020-2024

 

Vist que els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,

 

Vist que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.

 

Vist l’expedient tramitat i d’acord amb les competències que tinc conferides, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, la Quar, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix i l’Associació Berguedà Verd per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal i que figura a l’expedient.

 

Segon. Notificar aquesta aprovació a tots els intervinents del conveni aprovat.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

6 – APROVACIO DE L ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016 -2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN RELACIÓ AMB L’IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 DURANT L’EXERCICI 2020.

 

El 2016 el Consell Comarcal del Berguedà (en endavant CCB) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF), van signar un contracte programa (en endavant CP) en les que es contemplaven les condicions per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.

 

Que durant els anys 2017, 2018 i 2019 s’han signat les corresponents addendes anuals, en les quals s’ha contemplat algunes millores en determinats serveis, així com a l’ampliació de nous serveis (SEAIA, SIOAS, Servei de dinamitzadors cívics, finançament d’administratius de serveis socials, millores en el sistema de a resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència i per als seus fills i filles).

 

Que el 2016 el CCB va signar amb l’Ajuntament , un nou CP 2016-2019, amb les corresponents ADDENDES anuals, en les que s’acordaven les condicions d’articular mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la Comarca quan a la prestació i finançament dels Serveis Socials i altres programes com Ciutadania i Immigració, Igualtat, Inclusió i Joventut. Aquest CP està vinculat al CP que el Consell Comarcal del Berguedà, signa amb el DTSF.

 

Que en data 07-01-2020, el Consell Comarcal del Berguedà va signar una ADDENDA DE PRÒRROGA per al 2020, en el qual es contempla la continuïtat del programes i serveis de l’exercici 2019, pel 2020; mentre no se signi el nou Contracte Programa.

 

Que la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de precarització dels col·lectius més vulnerables. La nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa necessari que s’hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda de pròrroga CP per a l’any 2020 o a redimensionar serveis i actuacions que ja estaven inclosos.

 

Que el DTSF ha acordat incrementar el suport amb les següents mesures extraordinàries en alguns àmbits i també flexibilitzar condicions de prestació, execució i justificació dels serveis i programes que s’especifiquen en l’annex de l’Addenda 2020.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar laddenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016 -2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre els consell comarcal del berguedà i l’ajuntament, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020.

 

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7 - ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01): RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3).

 

Primer.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

 

Segon.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar  formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 209.01

 

En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1  pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España.

 

En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà  ésser prorrogat per dos períodes  de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.

 

Tercer.- En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL.

 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.

 

FONAMENTS DE DRET.-

 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.

 

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes basats en aquests.

 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador d’aquest Ajuntament.

 

Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:

 

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor de la mercantil AIG Europe SA, per un import de 1.000.00,00 € euros, amb vigència des de les 00,00 hores del 10/12/2020 a les 23.59 hores 09/12/2021

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de  935,29 € que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920-224.00.

Quart.- Notificar l’adopció del present acord al CCDL amb NIF P0800222B i correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 – 159 08015 Barcelona), així com a  la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

8 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2021.

 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost de Béns Immobles.

 

Tercer.- Derogar l'Ordenança Fiscal núm 29 , reguladora de la taxa per la prestació del servei de Gestió de Residus amb efectes 01/01/2021.

 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Cinquè - Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

9 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC GESTIONA- CONSELL COMARCAL.

 

El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització comarcal de Catalunya, va adjudicar el  lot 1, Implementació manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà, ens adscrits i ajuntaments de la comarca.

 

Atès que aquest Ajuntament està interessat en l’adhesió a l’Acord Marc aprovat pel Consell Comarcal amb la Plataforma de nom Gestiona pel seu lot 1.- Implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà i ens adscrits.

 

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’aprovació dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’Acord Marc aprovat pel Consell Comarcal amb la Plataforma de nom Gestiona pel seu lot 1.- Implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà i ens adscrits.

 

Segon.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà per a signar qualsevol document com en Dret sigui necessari pel correcte desenvolupament de l’esmentat acord.

 

Tercer.- Comunicar-ho al Consell Comarcal per tal que notifiqui aquest acord de l’empresa prestadora del servei.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 1 – APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL CONVENI PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha encarregat la redacció del projecte de títol “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’esmentat projecte té un pressupost execució per contracta de 21.732,76 € amb l’IVA inclòs.

 

Per altra banda, l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una subvenció total per a l’execució del projecte per import de 8.636,00 €, provinent de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix, el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix creuen necessària l’execució de l’actuació.

 

És per tot això exposat que es proposa al Pla l’aprovació de l’esborrany del conveni i dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni amb el text literal següent :

 

“”” CONVENI PER A DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE TÍTOL “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha encarregat la redacció del projecte de títol “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’esmentat projecte té un pressupost execució per contracta de 21.732,76 € amb l’IVA inclòs.

 

Per altra banda, l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una subvenció total per a l’execució del projecte per import de 8.636,00 €, provinent de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix, el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix creuen necessària l’execució de l’actuació.

 

És per tot això exposat que REUNITS a Viver i Serrateix en data ______ d’octubre de 2020.

 

Na Isabel Serra Montañà, amb DNI ________, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb CIF ___________,

 

En _________________, amb DNI ____________, actuant en nom i representació del Bisbat de Solsona amb CIF _______________

 

Na Meritxell Torrentó Boix, amb DNI __________ actuant en nom i representació del Patronat d’Amics de Serrateix.

 

Na Marta Bover Casas, amb DNI ______________ com a fedatària pública de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

PACTEN I CONVENEN, el següent :

 

Primer.- Que el finançament consolidat per a l’execució de l’actuació que títol “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ és el següent :

 

Subvenció Dep. de Cultura / OSIC

8.636,00 €

Fons propis Ajuntament.

2.248,38 €

Bisbat de Solsona

8.600,00 €

Patronat d’Amics de Serrateix

2.248,38 €

Total :                                                                    21.732,76 €

 

Segon.- Que per a l’execució de l’actuació de títol “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ els sota signants es comprometen a aportar les quantitats següents :

 

Fons propis Ajuntament.

2.248,38 €

Bisbat de Solsona

8.600,00 €

Patronat d’Amics de Serrateix

2.248,38 €

 

Tercer.- Que el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix adquireixen el compromís d’aportar la seva contribució econòmica en un termini de set dies a partir que sigui comunicat per l’Ajuntament la presentació de les certificacions d’obra corresponents, i que les corresponents aportacions seran ingressades en el número de compte ES51 2100 3572 1322 0010 4111 titularitat de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Quart.- Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix es compromet a liquidar els pagaments a l’empresa adjudicatària del contracte de l’import total de l’execució de l’actuació incloent en aquest pagament la part de fons propis que aporta l’Ajuntament, la part de la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i les parts aportades i prèviament ingressades a l’Ajuntament pel Bisbat de Solsona i pel Patronat d’Amics de Serrateix, imports que es detallen en el punt primer i segon d’aquest conveni.

 

Cinquè.- Que en el moment en que es faci la recepció de l’execució de l’obra i s’aporti a la vegada el certificat de final d’obra per part de la direcció de l’obra, aquest conveni es donarà per extingit.

 

Sisè.- Que per a qualsevol litigi en relació a aquest conveni se sotmeten als òrgans judicials de la Província de Barcelona.

 

I com a prova de conformitat, signen en el lloc i data dalt esmentada, en tres còpies i a un sol efecte.

 

Dona fe d’aquest acte i signa, la secretària de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, Sra. Marta Bover Casas. “””

 

Segon.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa d’aquest Ajuntament per a signar el conveni i qualsevol altre document en referència al desenvolupament d’aquest acord “

 

Tercer.- Notificar aquest acord al Bisbat de Solsona i al Patronat Amics de Serrateix per tal que acudeixin el dia que sigui requerits per la signatura del mateix.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 2  APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol ““ REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que el preu del contracte ascendeix al import de 21.732,76 €  iva inclòs

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

Atès que donades les característiques de l'obra es pot contractar mitjançant el procediment de contracte menor.

 

Vist  l'informe de Secretaria emès al respecte la present contractació.

 

Vistes les propostes presentades que consten en l'expedient següents:

 

Nom de l'Empresa

Import Total – IVA inclòs.

Obres i Serveis CINT, S.L.

20.532,22 €

Construccions Ramon Serra Fígols, S.L..

21.732,76 €

Inversions Flint 2014, S.L.

 22.8754,47 €

 

Vistes les ofertes presentades juntament amb la seva proposta de millores.

 

Atès que l’oferta més beneficiosa per l’Ajuntament és la presentada per l’empresa Construccions Ramon Serra Fígols, S.L amb un pressupost de 21.732,76 € IVA inclòs, i que incorpora una millora per import de 4.601,24 € IVA inclòs, consistent l’arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 mts d’alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, remolinat per un total de 137,38 m2. 

 

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa Construccions Ramon Serra Fígols, S.L , el contracte menor d'obra per les actuacions previstes en projecte de títol “REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ per  un import de 21.732,76 € IVA  INCLÒS incloent una millora proposada a càrrec del contractista per import de 4.601,24 € IVA inclòs, consistent l’arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 mts d’alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, remolinat per un total de 137,38 m2. 

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 334/682.02 del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Notificar a Construccions Ramon Serra Fígols, S.L, adjudicatari del contracte, l’esmentat acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 -  ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 - 3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2021.

 

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2021.

 

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

 

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

 

Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi: 

 

-        Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

-        Serrateix : deu de maig i sis d’agost.

-        Sant Joan de Montdarn : sis d’agost i vint-i-tres de juny.

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI FISCAL PER L’ANY 2021.

 

Vista la proposta de calendari fiscal presentada per l’ORGT per l’any 2021, i atès que aquest Ajuntament té delegada la gestió dels tributs municipals en aquesta entitat.

Per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.-  Aprovar el calendari fiscal de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2021 :

                                                                                                                              Període.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS                                        03/05/2021           05/07/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                        01/09/2021           05/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS               01/09/2021           05/11/2021

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                          05/03/2021           05/05/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                      16/09/2021           16/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRAC                   03/05/2021           05/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRAC                   01/09/2021           05/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRAC                 03/05/2021           05/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRAC                 01/09/2021           05/11/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TR 2020                        25/01/2021           26/03/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T TR 2020                        23/04/2021           25/06/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TR                                 23/07/2021           23/09/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TR                                 22/10/2021           24/12/2021 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’ORGT.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 5 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX PER LA REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS EN EL MARC DE LES “ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DEL BERGUEDÀ 2020”

 

El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa d’un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Polítiques de  Muntanya, en el marc de les subvencions per a “Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Berguedà 2020”.

 

Per tal d’obrir la concurrència, el Consell va fer avinent als ajuntaments la possibilitat de demanar ajut per a la realització de projectes d’arranjament de camins donant com a termini el 31 d’agost de 2020. Així, després de valorar les peticions rebudes, el Consell de Presidència va acordar subvencionar a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, l’actuació d’arranjament del Camí de Viver a Puig-reig amb un import de 20.000,00 € i per una actuació amb un cost de 20.000,00 €

 

Resultant que tots els ajuntaments han acceptat que:

 

 1. A) El Consell Comarcal del Berguedà sigui l’encarregat de l’execució de les actuacions proposades.

 

 1. B) Donen el permís necessari al Consell Comarcal del Berguedà per a l’execució de les actuacions en camins de titularitat municipal.

 

 1. C) Assumiran les despeses de redacció i direcció dels projectes, així com, d’aportar la part de cofinançament, en cas que sigui necessari.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’ajuntament de Viver i Serrateix per la regulació de les intervencions en el marc de les “actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del berguedà 2020”, així com els pactes establerts en el mateix.

 

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 - 6 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 4 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executat l’actuació de títol “ REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “

Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 4 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la certificació número 4 i la seva factura en referència a l’actuació “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “ lliurada per l’empresa Construccions Ramon Serra S.L, número 20200068 de data 20/10/2020 i per import de 35.247,93 €.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 7 –AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX PER PODER TANCAR I SENYALITZAR CAMINS PER FER BATUDES DE CAÇA.

 

Vista la sol·licitud presentada pel  senyor JORDI VILA GUIX , com  secretari de la SOCIETAT DE CAÇADORS, CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX  amb CIF G-60305273, el dia 18 d’octubre  del 2020 amb Registre d'Entrada núm.  2020-E-RC-266, en la que demana l'autorització pertinent per poder fer ús dels camins municipals que es troben dins el terme municipal de Viver i Serrateix , per a la realització de batudes de caça  durant els dies hàbils de la temporada de caça  2020-2021, i poder-los senyalitzar i tancar pel correcte funcionament d'aquestes.

 

Vist el que disposa la Llei 1/1970 de 4 d'abril, de Caça i el seu Reglament aprovat pel decret 506/1971 de 25 de març, així com la Resolució ARP/1015/2020 , de 12 de maig , per la qual es fixen les  espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per la temporada 2020/2021 en tot el territori de Catalunya, estableix  que s’ha  de disposar  de l’autorització  expressa de l’Ajuntament quan sigui necessari col·locar parades en camins  d’us públics

 

Per tot  això , el ple per  unanimitat  acorda :

 

Primer.- Autoritzar SOCIETAT DE CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX a fer ús dels camins municipals que es troben dins el terme municipal de Viver i Serrateix, per a la realització de batudes de caça durant la temporada 2020/2021, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.

 

Segon.- Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:

 

Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera,  i que haurà de ser retirada al finalitzar la  batuda .

Instal·lació d'un sistema prou visible que dificulti l’accés de persones i impedeixi el pas dels vehicles,

 

Instal·lació  d’un sistema prou visible que informi a les persones i vehicles, mentre  duri la cacera, del tancament temporal , així com els  riscos, les   condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.

 

Tercer.- La Societat de Caçadors Joan Viladomat haurà de comunicar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix, mitjançant el lliurament presencial de la comunicació, o a través de mitjans electrònics, amb un mínim de 48 hores abans de la cacera, la data o dates en què preveu la seva realització.

 

Quart.- Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas que es requereixi l'ús dels camins municipals per a la realització d'activitats o per altres motius d'interès general.

 

Cinquè.- L'ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys provocats per la cacera.

 

Sisè.-  Publicar aquest acord al  tauler d’edictes  i a la web municipal

 

Setè .- Notificar  el present  acorda l’interessat.

 

11 – PRECS I PREGUNTES.   

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-vuit minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

 L’Alcaldessa.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

DATA DE LA SESSIÓ : 21 D’OCTUBRE DE 2020.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA -  TELEMÀTICA

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits de forma telemàtica per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 20/05/2020 i EXT – 29/07/2020 ).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data vint de maig de 2020 i extraordinària de vint-i-nou de juliol de 2020, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

3 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL “ 

 

Essent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL

 

Atès que LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

 

Atès que el projecte va ser aprovat inicialment en data quatre de març de 2020 i publicat en el BOP de data dotze de març de 2020 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al·legacions i/o suggeriments.

 

Atès que contra l’acord d’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al·legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data vint de maig del 2020 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

 

Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament

 

Atès que per problemes informàtics no es va poder procedir a l’obertura de sobres fins el dia 04 d’agost de 2020.

 

Atès que en data 04 d’agost es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

 

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

 

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

 

“ ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

 

A Viver i Serrateix el dia 12 d'agost de 2020, a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

 

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

 

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

 

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada: Dotació de la xarxa de fibra òptica al municipi de Viver i Serrateix. Obra civil, es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

 

          Oferta econòmica IVA EXCLÒS  (no es criteri de valoració)

                                                                                  

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.                                  78.721,26 €

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                                                   87.468,07 €

-C        CATALANA D'INFRAESTRUC. I SERVEIS ASSOCIATS, SL            87.468,07 €

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                                                87.468,07 €

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL                                      87.468,07 €

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                                          87.468,07 €

 

          Millores a l'obra objecte del contracte.

 

Millora. Canalització subterrània amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats

 

Realització de 2.000 m de canalització subterrània amb prisma per conduccions de fibra òptica  subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm o PE corrugat de doble capa de D75 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou part proporcional d'elements auxiliars, colzes, taps, corda, mandrinatge del tub, arquetes M de telecomunicacions, l'excavació de rases i pous amb mitjans mecànics, convencionals o rasadora, en tot tipus de terreny, inclou part proporcional de desbrossada, excavació de roca amb martell i realització de cates, si escau, i càrrega, el replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. i el transport a abocador de terres sobrants, amb camió de 6 tones amb recorregut màxim de 25 km, inclús despeses de gestió de residus.

 

Pressupost de la millora:  40.410,64€ (PC IVA exclòs)

Proposta de  puntuació:    50 punts.

Oferten millora

 

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.           

             No ofereix la millora

 

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                             

            Proposa 2.000 m de canalització, 100% de la millora, (40.410,64 €)

 

-C        CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL     

            Proposa 1.200 m de canalització, 60 % de la millora,  (24.246,38 €)

 

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                        

            Proposa 1.280 m de canalització, 64 % de la millora,  (25.862,80 €)

 

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL              

            Proposa 2.000 m de canalització, 100% de la millora, (40.410,64 €)

            Aquest import es pot canviar per qualsevol altre millora qe la direcció facultativa             de l'obra decideixi realitzar.

 

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                  

            Proposa 100 m de canalització, 5% de la millora, 2.020,53 €)

 

Puntuació (fins a 50 punts):

 

-A        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES, SLU.                                  0,00 Punts

-B        CALAF TRENCHINC, SL.                                                                 50,00 Punts

-C        CATALANA D'INFRAESTRUC. I SERVEIS ASSOCIATS, SL         30,00 Punts

-D        ICART OBRA PÚBLICA, SL                                                             32,00 Punts

-E        AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL                                   50,00 Punts

-F        EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA                                                          2,50 Punts

 

Resulta en conseqüència que s'observa l'existència de dues empreses, la B de CALAF TRENCHINC, SL i la E d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada.

S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, requereixi a les dues empreses la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de  viabilitat de la seva oferta.

 

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

 

LA COMISSIÓ TÈCNICA

 

Queralt Santandreu i Colàs                                    Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                       Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiada núm. 29.996                                           Col·legiat núm. 9.026 “

 

Vist el que disposa l’informe tècnic es requereix a les empreses B de CALAF TRENCHINC, SL i la E d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada, per tal que en el termini de 5 dies hàbils aportin la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de  viabilitat de la seva oferta. “

 

Atès que en temps i forma les empreses han aportat la documentació requerida.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa CALAF TRENCHINC, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa CALAF TRENCHING, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 87.468,07 € (IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada (realitzar els 2.000 m de canalització) per l'import valorat de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta  l'empresa aporta la següent documentació:

 

-  Catàleg de rasadores, tambors i discs. L'empresa forma part de CALAF GRUP.

 - Aporta full del Pressupost de la millora amb les partides desglossades i amb import total de la millora de zero euros.

- Aporta un full resum del pressupost de l'obra, incorporant el capítol de la millora amb l'import de zero euros.

-  La documentació no està signada.

 

Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa TRENCHING CALAF, S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 87.468,07 € (IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada (realitzar els 2.000 m de canalització) per l'import valorat de 40.410,64 € (IVA exclòs). També manifesta que aquest import es pot canviar per qualsevol altra millora que es decideixi realitzar.

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import de  87.468,07 € - 40.410,64 €  =  47.057,43 €  (IVA exclòs). Per la justificació d'aquest import de 47.057,43 € l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les condicions favorables de l'empresa amb les següents consideracions:

 

- Està ubicada a Berga, on disposa de la infraestructura d'instal·lacions, oficines, magatzems, tallers i garatges, amb una gran experiència en l'execució d'obres d'instal·lacions de xarxes de telecomunicacions, xarxes d'aigua, xarxes d'alta tensió i baixa tensió.

- Maquinària pròpia a utilitzar per l'execució de l'obra que es troba totalment amortitzada amb els mateixos rendiments del projecte. Excepte la motoanivelladora. que es subcontractarà.

- Mà d'obra amb els mateixos preus i rendiments del projecte amb personal especialitzat amb molts anys d'experiència en aquests tipus d'obres i coneixement del terreny.

 - Preus unitaris dels materials per l'execució de l'obra segons adquisició a preus competitius.

-  Donat que l'emplaçament de l'obra molt a prop d'on està ubicada la infraestructura de l'empresa, es consideren uns costos indirectes de l'1%.

-  Despeses Generals, a l'ésser una empresa mitjana, les nostres despeses generals són del 9 % enlloc del 13 % indicat en el projecte de licitació.

-   Benefici industrial, no es modifica.

-   Partida de seguretat i salut del projecte, no es modifica.

-   S'aporta la justificació desglossada de cada preu.

-   S'aporta el pressupost detallat per partides.

-   S'aporta full amb resum del pressupost.

 

Cinquè.- La documentació està signada.

 

Sisè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “

Vist l’informe tècnic de proposta d’adjudicació emès pels tècnics municipals que conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

 

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte del procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres del “PROJECTE DE DOTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX. OBRA CIVIL"

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 87.468,07 € (IVA exclòs) segons el pressupost del projecte tècnic redactat.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar fins a 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- Vistos els informes emesos en data 23/09/2020,  sobre la documentació presentada per ll'empresa A -CALAF TRENCHINC, SL. i l'empresa E  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL al respecte de la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentats per les empreses en els que es conclou:

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa TRENCHING CALAF, S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

"Sisè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

Quart.- S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l'empresa E  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  87.468,07€ (IVA exclòs) i l'execució del  100% de la millora, de 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs) “”

 

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el contracte d'obra per l’actuació “DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL “ per  un  import de 87.468,07 € ( vuitanta-set mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb set cèntims ) + 18.368,29 € IVA ( divuit mil tres-cents seixanta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims ), juntament amb les millores ofertades consistents en l'execució del  100% de la millora, de 2.000 m de canalització amb prisma de 2 conductes de D63 mm formigonats que es valora amb un import de 40.410,64 € (IVA exclòs).

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 491/609.00 del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

 

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

 

SISÈ.- Notificar aquest acord a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL   adjudicatari del contracte.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents

 

4 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE “ 

 

Essent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE

 

Atès que la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

 

Atès que el document de l’actuació va ser aprovat en data vint-i-nou de juliol de 2020.

 

Atès que en data vint-i-nou de juliol de 2020 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

 

Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament en data cinc d’agost de 2020.

 

Atès que en data 28 d’agost de 2020 es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

 

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

“ ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

A Viver i Serrateix el dia 14 de setembre de 2020, a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada: RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MOTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

Oferta econòmica IVA EXCLÒS (no es criteri de valoració)

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL . 43.681,53 €

-B RIPOLL OLIVERAS, SL 43.681,53 €

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L.. 43.681,53 €

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL 43.681,53 €

Millores a l'obra objecte del contracte.

Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua, amb un tub de polietilè d’alta densitat PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

També s'haurà de realitzar la retirada de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm.

Pressupost de la millora: 22.057,34 € (PC IVA exclòs)

Proposta de puntuació: 50 punts.

Oferten millora

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL

Proposa 309,00 ML conducció-impulsió, 100% de la millora, (22.057,34 €)

-B RIPOLL OLIVERAS, SL

Proposa 77,05 ML conducció-impulsió, 24,93 % de la millora, (5.500,00 €)

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L..

Proposa 65,03 ML conducció-impulsió, 21,05 % de la millora, (4.642,04 €)

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL

Proposa 309,00 ML conducció-impulsió, 100% de la millora, (22.057,34 €)

Puntuació (fins a 50 punts):

-A ICART OBRA PÚBLICA, SL . 50,00 Punts

-B RIPOLL OLIVERAS, SL 12,47 Punts

-C IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L.. 10,52 Punts

-D AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL 50,00 Punts

Resulta en conseqüència que s'observa l'existència de dues empreses, la A de ICART OBRA PÚBLICA, SL i la D d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, amb possible oferta anormal o desproporcionada.

S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, requereixi a les dues empreses la justificació desglossada, raonada i detallada de les condicions de viabilitat de la seva oferta.

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

LA COMISSIÓ TÈCNICA

Queralt Santandreu i Colàs                                      Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                         Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiada núm. 29.996                                            Col·legiat núm. 9.026 “

 

Atès que en temps i forma les empreses han aportat la documentació requerida.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa A de ICART OBRA PÚBLICA, SL conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa ICART OBRA PÚBLICA, S.L., relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada.

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització de la següent millora:

 

"Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

 

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua,  amb un tub de polietilè d’alta densitat  PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de  PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

 

 També s'haurà de realitzar la retirada  de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de  residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

 

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm."

 

Aquesta millora es valora per un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 43.681,53 €(IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada per l'import valorat de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import 29.679,25 € + IVA de 6.232,64 € = 35.911,89 € l'obra del document tècnic i 13.967,56 € + IVA de 2.939,19 € = 16.900,74 € corresponent a la valoració de la millora. L'import total d'execució de l'obra més la millora és de 43.646,81 € + 9.171,83 € = 52.818,64 €,  que és inferior al pressupost de licitació 43.681.53 € + 9173,12 € = 52.854,65 €.

 Per la justificació d'aquest import de 52.818,64 € (IVA inclòs) l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les següents consideracions:

- Proximitat de l'obra. situada a 37 Km del magatzem de l'empresa. (Artés)

- La major part de les partides de l'obra s'executaran amb mitjans propis (moviments de terres, excavacions de rases, transport de materials, col·locació d'instal·lacions).

- Tota la maquinària que s'utilitzarà a l'obra està amortitzada.

- Es troben amb una ocupació molt baixa degut a la manca d'obres d'aquestes característiques.

- Es redueix les despeses generals al 4% i s'elimina el benefici industrial.

- Preus del material molt assequibles. S'adjunta pressupost del proveïdor Gersal.

- S'adjunta pressupost de l'obra de quan van estudiar l'obra.

 

Cinquè.- Per la justificació del preu ofertat aporten la documentació següent:

 

-S'aporten pressupostos detallats per partides. Per separat el document tècnic i les millores amb uns imports de 35.911,89 € + 16.900,74 € que fan un import total de 52.818,64 €, (IVA inclòs), inferior al pressupost de licitació 52.854,65 € (IVA inclòs) i de l'oferta presentada..

-S'aporta la justificació dels preus ofertats desglossats que manté el mateixos preus de la mà d'obra del projecte.

-No es modifica el 6% de costos indirectes inclòs a la justificació de cada preu..

-Les Despeses generals s'han rebaixat al 4%

-El Benefici industrial s'ha eliminat (0%)

-La partida de seguretat i salut no es modifica.

 

Sisè.- Vist el document de justificació de l'oferta presentada es considera insuficient en aquests punts:

 

- No es defineix la maquinària pròpia que utilitzarà a l'obra i que manifesta que està amortitzada.

- No es defineix que el personal de l'empresa tingui experiència en instal·lacions de xarxes d'aigua, ni amb muntatge de tubs de PE, ni com es preveu executar les soldadures dels tubs, ni que es disposi de la màquina de fer les soldadures.

- No aporta contracte/conveni amb cap empresa subcontractada especialitzada en instal·lacions de xarxes d'aigua municipals pel muntatge dels tubs.

- No es justifica experiència de l'empresa en aquest tipus d'obres.

- No es justifica la rebaixa de les Despeses generals del 13 % al 4 %.

 

Setè.- Amb la documentació aportada per l'empresa, ICART OBRA PÚBLICA, S.L. no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte.

 

Atès que l’informe tècnic individualitzat per l’empresa D d'AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL conté el text literal següent :

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte de la justificació de l’oferta presentada per la empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada.

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització de la següent millora:

 

"Millora. Consisteix en realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud

 

Realització d'un tram DE 309,00 m de conducció-impulsió d'aigua,  amb un tub de polietilè d’alta densitat  PE 100 de D160 mm, de 16 atm d'impulsió, i un tub de  PE 100 d'alta densitat de D63 mm i 16 atm de distribució, que s’instal·laran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus. Aquests tubs s'instal·laran pel mateix traçat del tub actual en general pel camí existent, per això s'haurà d'instal·lar una conducció provisional en muntatge superficial, paral·lela al traçat, per garantir l'abastament del dipòsit de Montbordó durant les obres. Es protegirà el tub en el pas d'un rec amb tub de PE corrugat doble paret de D400 mm formigonat.

 

 També s'haurà de realitzar la retirada  de la canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de  residus especials amb sacs tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport autoritzat, gestió i taxes d'abocador segons normativa vigent per a materials que contenen amiant.

 

També s'haurà de realitzar el repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació de base de tot-ú artificial compactada al 98% el PM, col·locada amb un gruix mitjà de 3 cm."

 

Aquesta millora es valora per un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 43.681,53 €(IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de la millora proposada per l'import valorat de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Quart.- Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import total de 43.681,53 € + IVA de 9.173,12 € = 52.824.65 € amb la millora incorporada a la valoració.

 

 Per la justificació d'aquest import de 52.824,65 € (IVA inclòs) l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les condicions favorables amb les següents consideracions:

 

- Està ubicada a Berga, i té una gran experiència en l'execució d'obres d'instal·lacions de xarxes d'aigües municipals de diversos municipis del Berguedà, Casserres, Capolat, Fígols, Gironella, Montclar, Olvan, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre i Viver i Serrateix i amb diverses concessions del servei d'aigües municipal de Casserres, Gironella i La Pobla de Lillet.

 

Disposa de certificació ISO 9001:2015 amb número de registre 0.04.16140.

 

- Disposa de personal amb una àmplia experiència en aquests tipus d'instal·lacions i amb molts anys d'antiguitat a l'empresa.

 

- Disposa d'oficina tècnica

 

-Disposa de maquinària pròpia (a utilitzar per l'execució de l'obra que relaciona en el punt 3.2 i que es troba totalment amortitzada) i tot tipus d'eines, inclosa la màquina de soldadura per a tubs de polietilè en vehicle equipat.

 

- Capacitat de negociació amb empreses del sector amb les quals s'aconsegueixen condicions avantatjoses per la compra de grans quantitats de materials.

 

-Capacitat d'emmagatzematge de materials a la nau de l'empresa situada al Polígon Industrial de la Valldan de Berga amb una superfície de 2.500 m2

 

-L'empresa declara que el preu ofertat no és a costa de la protecció del medi ambient ni dels treballadors i assegura que els salaris segueixen les condicions pactades en el conveni laboral.

 

-Per la realització de l'obra, Aïllaments i Instal·lacions Rial no necessita subcontractar cap tipus de feina contemplada al projecte.

 

Cinquè.-Per la justificació del preu ofertat aporten la documentació següent:

 

- Mà d'obra amb els mateixos preus (en el punt 5 de conclusió es defineix: amb equip tècnic i personal especialitzat amb molts anys d'experiència en aquests tipus d'obres i coneixement del terreny).

- Relació de maquinària a utilitzar per l'execució de l'obra i preus que oferten.

- Preus unitaris dels materials per l'execució de l'obra segons adquisició a preus competitius.

-Rendiments de mà d'obra i maquinària són els mateixos del projecte.

- Donat que l'emplaçament de l'obra molt a prop d'on està ubicada la infraestructura d'instal·lacions, magatzems, tallers, garatges i oficines de l'empresa, es consideren uns costos indirectes del 3 %

Despeses Generals, no es modifica.

-  Benefici industrial, degut a la situació actual es rebaixa al 2%.

Partida de seguretat i salut del projecte, no es modifica.

S'aporta la justificació desglossada de cada preu.

- S'aporta el pressupost detallat per partides amb un pressupost total de 52.854,65€  (IVA inclòs)

 

Sisè.- L'empresa Aïllaments i Instal·lacions Rial, justifica l'experiència en obres similars executades en diferents municipis i comarques en els últims anys:

 

- Berguedà: La Nou de Berguedà, Fígols, La Pobla de Lillet, Capolat, Montmajor, Casserres, Castellar del Riu, Gisclareny, Berga, Gironella, l'Espunyola, Vilada, Olvan Guardiola de Berguedà, Vallcebre, Borredà i al propi municipi de Viver i Serrateix.

 

-  Osona: Lluçà, Sobremunt, Vilanova de Sau

 

Bages: Gaià, Monistrol de Montserrat

 

Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte “.

 

Vist l’informe tècnic de proposta d’adjudicació emès pels tècnics municipals que conté el text literal següent :

 

“ QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col.legiada núm. 29.996 i JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026.

A sol·licitud de l'Ajuntament de Viver i Serrateix al respecte del procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGÜES. TRAM VILAJOSANA-DIPÒSIT, 1A FASE

 

INFORMEN QUE:

 

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 43.681,53 € (IVA exclòs) segons el pressupost de la Memòria Valorada redactada..

 

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització d'una millora per realitzar un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de fins a 309,00 m de longitud, que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs).

 

Tercer.- Vistos els informes emesos en data 19/10/2020,  sobre la documentació presentada per ll'empresa A -ICART OBRA PÚBLICA, S.L. i l'empresa D  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL al respecte de la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentats per les empreses en els que es conclou:

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa ICART OBRA PÚBLICA S.L., no es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

"Setè.-  Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte."

 

Quart.- S’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l'empresa D  AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  43.681,53 € (IVA exclòs) i l'execució del  100% de la millora, d'un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de 309,00 m de longitud que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs)”.

 

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL el contracte d'obra per l’actuació “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE “   “ per  un  import de de  43.681,53 € ( Quaranta tres mil sis-cents vuitanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims ) + 9.173,12 IVA ( nou mil cent setanta-tres euros amb dotze cèntims ), juntament amb les millores ofertades consistents en l'execució del  100% de la millora, d'un tram de la conducció-impulsió d'aigua principal de continuació cap al dipòsit de Montbordó de 309,00 m de longitud que es valora amb un import de 22.057,34 € (IVA exclòs)”.

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 161/610.08  del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

 

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

 

SISÈ.- Notificar aquest acord a AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL   adjudicatari del contracte.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

 

5 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’AVIÀ, BORREDÀ, CASSERRES, L’ESPUNYOLA, GIRONELLA, LA QUAR, MONTCLAR, MONTMAJOR, OLVAN, PUIGREIG, SAGÀS, SANTA MARIA DE MERLÈS, VILADA I VIVER I SERRATEIX I L’ASSOCIACIÓ BERGUEDÀ VERD PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL.

 

Vist la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, La Quar, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix i l’Associació Berguedà Verd per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica pel període 2020-2024

 

Vist que els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,

 

Vist que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.

 

Vist l’expedient tramitat i d’acord amb les competències que tinc conferides, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, la Quar, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix i l’Associació Berguedà Verd per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal i que figura a l’expedient.

 

Segon. Notificar aquesta aprovació a tots els intervinents del conveni aprovat.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

6 – APROVACIO DE L ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016 -2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN RELACIÓ AMB L’IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 DURANT L’EXERCICI 2020.

 

El 2016 el Consell Comarcal del Berguedà (en endavant CCB) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF), van signar un contracte programa (en endavant CP) en les que es contemplaven les condicions per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.

 

Que durant els anys 2017, 2018 i 2019 s’han signat les corresponents addendes anuals, en les quals s’ha contemplat algunes millores en determinats serveis, així com a l’ampliació de nous serveis (SEAIA, SIOAS, Servei de dinamitzadors cívics, finançament d’administratius de serveis socials, millores en el sistema de a resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència i per als seus fills i filles).

 

Que el 2016 el CCB va signar amb l’Ajuntament , un nou CP 2016-2019, amb les corresponents ADDENDES anuals, en les que s’acordaven les condicions d’articular mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la Comarca quan a la prestació i finançament dels Serveis Socials i altres programes com Ciutadania i Immigració, Igualtat, Inclusió i Joventut. Aquest CP està vinculat al CP que el Consell Comarcal del Berguedà, signa amb el DTSF.

 

Que en data 07-01-2020, el Consell Comarcal del Berguedà va signar una ADDENDA DE PRÒRROGA per al 2020, en el qual es contempla la continuïtat del programes i serveis de l’exercici 2019, pel 2020; mentre no se signi el nou Contracte Programa.

 

Que la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de precarització dels col·lectius més vulnerables. La nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa necessari que s’hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda de pròrroga CP per a l’any 2020 o a redimensionar serveis i actuacions que ja estaven inclosos.

 

Que el DTSF ha acordat incrementar el suport amb les següents mesures extraordinàries en alguns àmbits i també flexibilitzar condicions de prestació, execució i justificació dels serveis i programes que s’especifiquen en l’annex de l’Addenda 2020.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar laddenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016 -2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre els consell comarcal del berguedà i l’ajuntament, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020.

 

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7 - ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01): RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3).

 

Primer.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

 

Segon.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar  formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 209.01

 

En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1  pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España.

 

En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà  ésser prorrogat per dos períodes  de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.

 

Tercer.- En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL.

 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.

 

FONAMENTS DE DRET.-

 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.

 

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes basats en aquests.

 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador d’aquest Ajuntament.

 

Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:

 

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor de la mercantil AIG Europe SA, per un import de 1.000.00,00 € euros, amb vigència des de les 00,00 hores del 10/12/2020 a les 23.59 hores 09/12/2021

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de  935,29 € que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920-224.00.

Quart.- Notificar l’adopció del present acord al CCDL amb NIF P0800222B i correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 – 159 08015 Barcelona), així com a  la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

8 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2021.

 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost de Béns Immobles.

 

Tercer.- Derogar l'Ordenança Fiscal núm 29 , reguladora de la taxa per la prestació del servei de Gestió de Residus amb efectes 01/01/2021.

 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Cinquè - Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

9 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC GESTIONA- CONSELL COMARCAL.

 

El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització comarcal de Catalunya, va adjudicar el  lot 1, Implementació manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà, ens adscrits i ajuntaments de la comarca.

 

Atès que aquest Ajuntament està interessat en l’adhesió a l’Acord Marc aprovat pel Consell Comarcal amb la Plataforma de nom Gestiona pel seu lot 1.- Implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà i ens adscrits.

 

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’aprovació dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’Acord Marc aprovat pel Consell Comarcal amb la Plataforma de nom Gestiona pel seu lot 1.- Implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà i ens adscrits.

 

Segon.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà per a signar qualsevol document com en Dret sigui necessari pel correcte desenvolupament de l’esmentat acord.

 

Tercer.- Comunicar-ho al Consell Comarcal per tal que notifiqui aquest acord de l’empresa prestadora del servei.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 1 – APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL CONVENI PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha encarregat la redacció del projecte de títol “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’esmentat projecte té un pressupost execució per contracta de 21.732,76 € amb l’IVA inclòs.

 

Per altra banda, l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una subvenció total per a l’execució del projecte per import de 8.636,00 €, provinent de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix, el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix creuen necessària l’execució de l’actuació.

 

És per tot això exposat que es proposa al Pla l’aprovació de l’esborrany del conveni i dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni amb el text literal següent :

 

“”” CONVENI PER A DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE TÍTOL “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha encarregat la redacció del projecte de títol “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’esmentat projecte té un pressupost execució per contracta de 21.732,76 € amb l’IVA inclòs.

 

Per altra banda, l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una subvenció total per a l’execució del projecte per import de 8.636,00 €, provinent de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix, el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix creuen necessària l’execució de l’actuació.

 

És per tot això exposat que REUNITS a Viver i Serrateix en data ______ d’octubre de 2020.

 

Na Isabel Serra Montañà, amb DNI ________, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb CIF ___________,

 

En _________________, amb DNI ____________, actuant en nom i representació del Bisbat de Solsona amb CIF _______________

 

Na Meritxell Torrentó Boix, amb DNI __________ actuant en nom i representació del Patronat d’Amics de Serrateix.

 

Na Marta Bover Casas, amb DNI ______________ com a fedatària pública de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

PACTEN I CONVENEN, el següent :

 

Primer.- Que el finançament consolidat per a l’execució de l’actuació que títol “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ és el següent :

 

Subvenció Dep. de Cultura / OSIC

8.636,00 €

Fons propis Ajuntament.

2.248,38 €

Bisbat de Solsona

8.600,00 €

Patronat d’Amics de Serrateix

2.248,38 €

Total :                                                                    21.732,76 €

 

Segon.- Que per a l’execució de l’actuació de títol “REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ els sota signants es comprometen a aportar les quantitats següents :

 

Fons propis Ajuntament.

2.248,38 €

Bisbat de Solsona

8.600,00 €

Patronat d’Amics de Serrateix

2.248,38 €

 

Tercer.- Que el Bisbat de Solsona i el Patronat d’Amics de Serrateix adquireixen el compromís d’aportar la seva contribució econòmica en un termini de set dies a partir que sigui comunicat per l’Ajuntament la presentació de les certificacions d’obra corresponents, i que les corresponents aportacions seran ingressades en el número de compte ES51 2100 3572 1322 0010 4111 titularitat de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Quart.- Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix es compromet a liquidar els pagaments a l’empresa adjudicatària del contracte de l’import total de l’execució de l’actuació incloent en aquest pagament la part de fons propis que aporta l’Ajuntament, la part de la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i les parts aportades i prèviament ingressades a l’Ajuntament pel Bisbat de Solsona i pel Patronat d’Amics de Serrateix, imports que es detallen en el punt primer i segon d’aquest conveni.

 

Cinquè.- Que en el moment en que es faci la recepció de l’execució de l’obra i s’aporti a la vegada el certificat de final d’obra per part de la direcció de l’obra, aquest conveni es donarà per extingit.

 

Sisè.- Que per a qualsevol litigi en relació a aquest conveni se sotmeten als òrgans judicials de la Província de Barcelona.

 

I com a prova de conformitat, signen en el lloc i data dalt esmentada, en tres còpies i a un sol efecte.

 

Dona fe d’aquest acte i signa, la secretària de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, Sra. Marta Bover Casas. “””

 

Segon.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa d’aquest Ajuntament per a signar el conveni i qualsevol altre document en referència al desenvolupament d’aquest acord “

 

Tercer.- Notificar aquest acord al Bisbat de Solsona i al Patronat Amics de Serrateix per tal que acudeixin el dia que sigui requerits per la signatura del mateix.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 2  APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol ““ REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

 

Atès que el preu del contracte ascendeix al import de 21.732,76 €  iva inclòs

 

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

Atès que donades les característiques de l'obra es pot contractar mitjançant el procediment de contracte menor.

 

Vist  l'informe de Secretaria emès al respecte la present contractació.

 

Vistes les propostes presentades que consten en l'expedient següents:

 

Nom de l'Empresa

Import Total – IVA inclòs.

Obres i Serveis CINT, S.L.

20.532,22 €

Construccions Ramon Serra Fígols, S.L..

21.732,76 €

Inversions Flint 2014, S.L.

 22.8754,47 €

 

Vistes les ofertes presentades juntament amb la seva proposta de millores.

 

Atès que l’oferta més beneficiosa per l’Ajuntament és la presentada per l’empresa Construccions Ramon Serra Fígols, S.L amb un pressupost de 21.732,76 € IVA inclòs, i que incorpora una millora per import de 4.601,24 € IVA inclòs, consistent l’arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 mts d’alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, remolinat per un total de 137,38 m2. 

 

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa Construccions Ramon Serra Fígols, S.L , el contracte menor d'obra per les actuacions previstes en projecte de títol “REHABILITACIÓ DE LA TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “ per  un import de 21.732,76 € IVA  INCLÒS incloent una millora proposada a càrrec del contractista per import de 4.601,24 € IVA inclòs, consistent l’arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 mts d’alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, remolinat per un total de 137,38 m2. 

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 334/682.02 del pressupost vigent de despeses.

 

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

 

QUART.- Notificar a Construccions Ramon Serra Fígols, S.L, adjudicatari del contracte, l’esmentat acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 -  ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 - 3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2021.

 

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2021.

 

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

 

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

 

Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi: 

 

-        Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

-        Serrateix : deu de maig i sis d’agost.

-        Sant Joan de Montdarn : sis d’agost i vint-i-tres de juny.

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI FISCAL PER L’ANY 2021.

 

Vista la proposta de calendari fiscal presentada per l’ORGT per l’any 2021, i atès que aquest Ajuntament té delegada la gestió dels tributs municipals en aquesta entitat.

Per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.-  Aprovar el calendari fiscal de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2021 :

                                                                                                                              Període.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS                                        03/05/2021           05/07/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                        01/09/2021           05/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS               01/09/2021           05/11/2021

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                          05/03/2021           05/05/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                      16/09/2021           16/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRAC                   03/05/2021           05/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRAC                   01/09/2021           05/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRAC                 03/05/2021           05/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRAC                 01/09/2021           05/11/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TR 2020                        25/01/2021           26/03/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T TR 2020                        23/04/2021           25/06/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TR                                 23/07/2021           23/09/2021

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TR                                 22/10/2021           24/12/2021 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’ORGT.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 5 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX PER LA REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS EN EL MARC DE LES “ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DEL BERGUEDÀ 2020”

 

El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa d’un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Polítiques de  Muntanya, en el marc de les subvencions per a “Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Berguedà 2020”.

 

Per tal d’obrir la concurrència, el Consell va fer avinent als ajuntaments la possibilitat de demanar ajut per a la realització de projectes d’arranjament de camins donant com a termini el 31 d’agost de 2020. Així, després de valorar les peticions rebudes, el Consell de Presidència va acordar subvencionar a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, l’actuació d’arranjament del Camí de Viver a Puig-reig amb un import de 20.000,00 € i per una actuació amb un cost de 20.000,00 €

 

Resultant que tots els ajuntaments han acceptat que:

 

 1. A) El Consell Comarcal del Berguedà sigui l’encarregat de l’execució de les actuacions proposades.

 

 1. B) Donen el permís necessari al Consell Comarcal del Berguedà per a l’execució de les actuacions en camins de titularitat municipal.

 

 1. C) Assumiran les despeses de redacció i direcció dels projectes, així com, d’aportar la part de cofinançament, en cas que sigui necessari.

 

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’acord següent :

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’ajuntament de Viver i Serrateix per la regulació de les intervencions en el marc de les “actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del berguedà 2020”, així com els pactes establerts en el mateix.

 

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

 

Tercer. Procedir a la signatura del conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa a aquest efecte.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 - 6 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 4 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executat l’actuació de títol “ REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “

Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 4 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la certificació número 4 i la seva factura en referència a l’actuació “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “ lliurada per l’empresa Construccions Ramon Serra S.L, número 20200068 de data 20/10/2020 i per import de 35.247,93 €.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 – 7 –AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX PER PODER TANCAR I SENYALITZAR CAMINS PER FER BATUDES DE CAÇA.

 

Vista la sol·licitud presentada pel  senyor JORDI VILA GUIX , com  secretari de la SOCIETAT DE CAÇADORS, CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX  amb CIF G-60305273, el dia 18 d’octubre  del 2020 amb Registre d'Entrada núm.  2020-E-RC-266, en la que demana l'autorització pertinent per poder fer ús dels camins municipals que es troben dins el terme municipal de Viver i Serrateix , per a la realització de batudes de caça  durant els dies hàbils de la temporada de caça  2020-2021, i poder-los senyalitzar i tancar pel correcte funcionament d'aquestes.

 

Vist el que disposa la Llei 1/1970 de 4 d'abril, de Caça i el seu Reglament aprovat pel decret 506/1971 de 25 de març, així com la Resolució ARP/1015/2020 , de 12 de maig , per la qual es fixen les  espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per la temporada 2020/2021 en tot el territori de Catalunya, estableix  que s’ha  de disposar  de l’autorització  expressa de l’Ajuntament quan sigui necessari col·locar parades en camins  d’us públics

 

Per tot  això , el ple per  unanimitat  acorda :

 

Primer.- Autoritzar SOCIETAT DE CAÇADORS JOAN VILADOMAT DE VIVER I SERRATEIX a fer ús dels camins municipals que es troben dins el terme municipal de Viver i Serrateix, per a la realització de batudes de caça durant la temporada 2020/2021, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.

 

Segon.- Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:

 

Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera,  i que haurà de ser retirada al finalitzar la  batuda .

Instal·lació d'un sistema prou visible que dificulti l’accés de persones i impedeixi el pas dels vehicles,

 

Instal·lació  d’un sistema prou visible que informi a les persones i vehicles, mentre  duri la cacera, del tancament temporal , així com els  riscos, les   condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.

 

Tercer.- La Societat de Caçadors Joan Viladomat haurà de comunicar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix, mitjançant el lliurament presencial de la comunicació, o a través de mitjans electrònics, amb un mínim de 48 hores abans de la cacera, la data o dates en què preveu la seva realització.

 

Quart.- Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas que es requereixi l'ús dels camins municipals per a la realització d'activitats o per altres motius d'interès general.

 

Cinquè.- L'ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys provocats per la cacera.

 

Sisè.-  Publicar aquest acord al  tauler d’edictes  i a la web municipal

 

Setè .- Notificar  el present  acorda l’interessat.

 

11 – PRECS I PREGUNTES.   

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-vuit minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

 L’Alcaldessa.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica