Actes de 2019

 

DATA DE LA SESSIÓ : VINT DE MARÇ DE 2019.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD 19/12/2018 ).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data dinou de desembre de 2018, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2018.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2018 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 • Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018.
 • Rebuts: 1,678,26 euros.
 • Liquidacions : 498,46 euros.
 • Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018.
 • Rebuts : 857,80 euros.
 • Liquidacions : 111,95 euros.

 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2018 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2018 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents : 

 • Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018.
 • Rebuts: 0,00 euros.
 • Liquidacions : 0,00 euros.
 • Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018.
 • Rebuts : 94,35 euros.
 • Liquidacions : 454,64 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2018 i aprovar-ne el seu contingut.

 4 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2018.

 Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

 Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2018 :

 Data revisió                            Total habitants

31/12/2017                                         164                                                    

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL, REFERENT AL SERVEI DE BRIGADA.

 Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda de moment no fer cap actuació en aquest sentit i proposar-ho novament en un proper Ple.

 6 – INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ, CORRESPONENT  A L’EXERCICI 2019.

L’article 154.1 del RD leg. 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local-TRRL-,estableix que els increments retributius del personal de les Administracions Públiques, estan sotmesos a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat-LPGE- que, cada any fixa els límits a les retribucions o despeses de personal de les Corporacions Locals.

L’article 21 del RD Leg. 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic-TREBEP- estableixen les determinacions de les quanties i els increments retributius assenyalant que:

1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.

 1. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal”.

Tanmateix, davant la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, Llei 6/2018, de 3 de juliol s’ha aprovat el Reia Decret Llei 24/201, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic.

En concret, pel seu exercici, el límit d’increment retributiu està regulat en a, que assenyala en el seu article 2.dos el següent:

Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”

I en el seu apartat quatre disposa:

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta el incremento anual consolidado del 1,75 por ciento autorizado para 2018.

Se exceptúan, en todo caso:

 1. a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
 2. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
 3. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
 4. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.”

En aplicació del que disposa l’article 34 i 37.c) del TREBEP, procedeix entendre que la proposta d’increment salarial del 2,25 % ha estat objecte de negociació prèvia en les reunionsde la mesa de negociació de data de 16 de gener de 2019 tràmit PER 2019 11 2.

En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar l’increment del 2,25% de les retribucions bàsiques i complementàries de tot elpersonal al servei de la Corporació, d’acord amb les limitacions establertes al Reial Decret-llei24/2018, de 21 de desembre, i en aplicació dels articles 3.cinco. 1, i 6.uno.C), D) i E), ambefectes des del dia 1 de gener de 2019, tal com es concreta i quantifica en la part expositiva.

Segon. Notificar telemàticament aquest acord a tots els empleats de l’Ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 7 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2019.

 Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2019, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

 Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

 Estat d’Ingressos :     

Capítol.                       Concepte.                                                      Import                        

I                                  IMPOSTOS DIRECTES                               64,000,00       

II                                  IMPOSTOS INDIRECTES                                       15.000,00

III                                TAXES I ALTRES INGRESSOS                 121,101,06

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS              175,374,54

V                                 INGRESSOS PATRIMONIALS                   1,100,00

VII                               TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL              73,424,40

 TOTAL INGRESSOS :                                                                    450.000,00

           Estat de despeses :

Capítol.                       Concepte.                                                      Import

I                                  DESPESES DE PERSONAL                                  76,300,00

II                                 DESPESES BENS COR I SERVEIS          267,361,60

III                                DESPESES FINANCERES                          800,00

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS              12,100,00

VI                                INVERSIONS REALS                                  79,924,40

IX                                PASSIUS FINANCERS                                13.514,00

 TOTAL DESPESES :                                                                                   450.000,00

 Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

 PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

 1. Funcionaris de carrera :

Denominació.                         Nombre.                     Ocupades.      Vacants.         Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.                

            Secretaria - Intervenció.        Exempt.                      0                      0          -

 B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General.

  2 Personal laboral temporal a temps parcial -

2 Aux Administratiu adm. General 1 / 2 jornada.

2.1 Administració General                 1                                 1                      0          C2                              

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

 Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 1 – SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS PER L’ANY 2019 I SEGÜENTS.

El Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 La convocatòria s’aprova mitjançant Resolució de la consellera de la Presidència que estableix la quantia màxima anual a percebre per cada ajuntament, així com la distribució mensual.

Per ser beneficiaris d'aquestes compensacions cal complir els requisits següents:

 1. a) Tenir una població no superior als 2.000 habitants, segons les dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2017.
 2. b) Haver reconegut i liquidat uns recursos ordinaris totals, d'acord amb les dades de la liquidació consolidada dels seus pressupostos i els dels seus ens dependents, que no superin en un 75% la mitjana dels pressupostos dels municipis del seu tram de població (fins a 100 habitants; entre 101 i 500 habitants, i entre 501 i 2.000 habitants).

 Atès que s’ha publicat la convocatòria de subvenció al DOGC.

 Atès que aquest Ajuntament es troba inclòs dins els supòsits establerts per poder sol.licitar la subvenció.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Sol.licitar la subvenció per a càrrecs electes locals any 2019 i següents.

 Segon.- Designar en la persona que ostenta l’alcaldia Sr. Isabel Serra Montañà, amb DNI 52304096A, com persona beneficiària de la mateixa i amb una dedicació del 75 % de la jornada.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 9 – PRECS I PREGUNTES.     

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

 L’Alcaldessa.

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica